Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-212-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryż Karol (ryzkarol@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi oraz wyposażenia budynków, Elementy oceny energetycznej budynków. Analiza termiczna ścian.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wybrane warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W002 Zna rodzaje i zasady kształtowania podstawowych elementów konstrukcyjnych ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna zasady kształtowania konstrukcji mniejszych budynków mieszkalnych zgodne z wymogami warunków technicznych RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi kształtować konstrukcje mniejszych budynków oraz wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów w oparciu o normy budowlane RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wybrane warunki techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje i zasady kształtowania podstawowych elementów konstrukcyjnych ustrojów nośnych budynków oraz warunki oceny ich bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zasady kształtowania konstrukcji mniejszych budynków mieszkalnych zgodne z wymogami warunków technicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków oraz wykonać inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego obiektu zgodnie z zasadami określonymi w normach budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi kształtować konstrukcje mniejszych budynków oraz wykonać zestawienie obciążeń dla wybranych elementów w oparciu o normy budowlane + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Charakterystyka i definicje obiektów budowlanych w obszarze budownictwa ogólnego.
2. Podstawowe elementy konstrukcyjne, niekonstrukcyjne i wyposażenia w budynkach.
3. Posadowienia bezpośrednie (ławy i stopy fundamentowe, fundamenty belkowe, ruszty, płyty i skrzynie fundamentowe) oraz pośrednie (pale, studnie fundamentowe, kesony, masywy zeskalone, ściany szczelinowe). Izolacje wodochronne fundamentów i części podziemnych budynków.
4. Ściany murowane nośne, samonośne, wypełniające i działowe. Rozwiązania jednomateriałowe, warstwowe i szczelinowe. Elementy ścian murowanych, filary i słupy, przewody kominowe (tradycyjne i systemowe). Ściany drewniane wieńcowe, szkieletowe, mur pruski. Ściany betonowe oraz szkieletowe stalowe.
5. Elementy oceny energetycznej budynków. Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych.
6. Stropy drewniane, na belkach stalowych, żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, gęstożebrowe oraz zespolone.
7. Stropodachy pełne i wentylowane, płaskie i strome. Układy tradycyjne i odwrócone. Parkingi, tarasy i ogrody na stropodachach.
8. Dachy o konstrukcji drewnianej (więźby dachowe), stalowej i żelbetowej.
9. Geometria dachów, rozwiązania pokrycia dachowego i odwodnienia połaci.
10. Wieńce, nadproża, balkony, wykusze i loggie.
11. Schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, drewniane i stalowe.
12. Okna.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych z zakresu budownictwa ogólnego – ćwiczenia w oparciu o dokumentację projektową obiektów budowlanych (projekty indywidualne i systemy budownictwa uprzemysłowionego).
Plan zagospodarowania działki. Dobór przekroju poprzecznego ław fundamentowych i zabezpieczenie wykopu fundamentowego. Elementy przyziemia, odwodnienie, izolacje i ściany. Stropy i zestawienie obciążeń. Klatka schodowa – obliczenia i projektowanie. Więźba dachowa – elementy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.
Formy zaliczenia:
- ćwiczenia projektowe – oddanie projektu i jego obrona,
- całość przedmiotu – na podstawie ćwiczeń projektowych i kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
2. Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium
zaliczeniowego.
3. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje treści przedstawione na wykładach i ćwiczeniach projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia zaległości i poddaje się kontroli w ramach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu rysunku technicznego i grafiki komputerowej (Autocad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Moj H., Śliwiński M., Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.: Podstawy budownictwa. cz. 1 i 2. Politechnika Krakowska, Kraków 2000 i 2001.
2. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
3. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
4. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
5. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
6. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
7. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
8. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
9. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadku — Analysis of disturbances in logistic system of historic building’s repair and reconstruction / CZAJA Joanna, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, WAŁACH Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14084–14093. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14093, Streszcz., Abstr.

Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych — Survey on logistic processes of road projects / Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH, Agata Czarnigowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2012 z. 59 nr 3 t. 3, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.. — Toż W: 58 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB [Dokument elektroniczny] : Rzeszów–Krynica 2012, 16–21 września, T. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. — [Rzeszów : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny

Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 10810, Streszcz., Abstr.

Koncepcja zastosowania metody zarządzania łańcuchem dostaw w procesie inwestycyjnym w budownictwie — The conception of usage of supply chain management method in construction projects / Anna SOBOTKA, Daniel WAŁACH // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering ; ISSN 2081-3279. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. — 2011 vol. 2 no. 4, s. 655–659. — Bibliogr. s. 659, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy Kłodzkiej — Concept of Underground Tourist Route in Old Town district of Bystrzyca Kłodzka / Daniel WAŁACH, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 601–608. — Bibliogr. s. 608, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_61.pdf

Methodology of technical condition assessment of historical buildings as demonstrated on the example of palace complex in Gorzanów / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monograpgy / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 32–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 41, Abstr.. — Abstrakt zamieszony również we współwydanej na płycie CD książce abstraktów. — S. 22–23. — ISBN 978-83-62079-15-5

Prace badawczo-rozpoznawcze obiektów podziemnych usytuowanych wzdłuż murów miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej — The research work of underground objects location along town walls in Bystrzyca Kłodzka / Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 297–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_29.pdf

Informacje dodatkowe:

1.Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na pierwszych zajęciach.