Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiałoznawstwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-213-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zostanie przygotowany z zakresu znajomości materiałów stosowanych w inżynierii budowlanej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych, technologii ich pozyskiwania i eksploatacji. Potrafi dobrać rodzaj materiału do określonej konstrukcji RTZ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz potrafi oszacować niepewność pomiaru RTZ1A_W01 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma wiedzę dotycząca właściwości poszczególnych grup materiałów. Rozumie i potrafi opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych (mechanicznych jak obciążenie: ściskanie, rozciąganie, zginanie, skręcanie itp.), fizycznych (nasycanie wodą) i chemicznych (zjawiska korozyjne). RTZ1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium RTZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski RTZ1A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych badań RTZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne RTZ1A_K03, RTZ1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych, technologii ich pozyskiwania i eksploatacji. Potrafi dobrać rodzaj materiału do określonej konstrukcji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz potrafi oszacować niepewność pomiaru - - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotycząca właściwości poszczególnych grup materiałów. Rozumie i potrafi opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych (mechanicznych jak obciążenie: ściskanie, rozciąganie, zginanie, skręcanie itp.), fizycznych (nasycanie wodą) i chemicznych (zjawiska korozyjne). + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych badań - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy materii. Porównanie struktury, właściwości i zastosowań podstawowych materiałów naturalnych (drewno) i inżynierskich (metale, polimery, ceramiki, kompozyty)
2. Systematyka materiałów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych. Fizyczne i mechaniczne własności materiałów
3. Charakterystyka materiałów wiążących (spoiwa powietrzne, spoiwa hydrauliczne)
4. Rodzaje i właściwości kamienia budowlanego
5. Rodzaje i właściwości zapraw budowlanych, zastosowanie
6. Ceramika budowlana; elementy ścienne, stropowe, pokrycia dachowe, ceramika okładzinowa – produkcja i właściwości
7. Rodzaje i właściwości wyrobów piaskowo- wapiennych
8. Szkło budowlane
9. Beton – rodzaje, właściwości, zastosowanie i projektowanie
10. Metale i stopy metali – stal, stopy aluminium – właściwości, zastosowanie
11. Materiały z tworzyw sztucznych. Własności materiałów izolacji termicznej, wodnej, akustycznej

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Przepisy bhp i porządkowe w laboratorium. Podstawowe fizyko – mechaniczne właściwości materiałów – normy, procedury badawcze, metodyka określania niepewności pomiaru
2. Badanie właściwości fizycznych spoiw budowlanych
3. Badanie właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych
4. Projektowanie składu betonu
5. Wykonanie mieszanek betonowych
6. Badanie właściwości fizyko-mechanicznych betonów stwardniałych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach (sprawozdania) oraz odrębnym sprawdzianem na zakończenie przedmiotu.
2. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu
3. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian
4. Przysługuje dwa terminy: podstawowy i poprawkowy na zaliczenie materiału z wykładów
5. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0,5*ocena z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana sprawdzianem pisemnym +0,5* ocena uzyskana z zaliczenia laboratorium (sprawdzian ).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995. \
8. Pod redakcją MAŁOLEPSZY J. Podstawy technologii materiałowo budowlanych i metody badań. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
9.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000
10. Praca zbiorowa pod kierunkiem Bogusława Stefańczyka. Budownictwo ogólne, tom 1. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 2010

Oraz zestaw norm dotyczących poszczególnych grup materiałów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze Górnictwo i Geoinżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; 2007 R. 31 z. 3 s. 191–198.
Joanna Hydzik, Piotr CZAJA. Betony wysokowartościowe a niskie temperatury betonowania Górnictwo i Geoinżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2003 R. 27 z. 3–4 s. 323–329.
Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR. Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski. Inżynieria Mineralna 2017 R. 18 nr 2, s. 101–110.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.