Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-214-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program zajęć pozwala na zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów, wpływem działalności człowieka na składowe abiotyczne i biotyczne ekosystemów, metodami biologicznymi stosowanymi do oceny jakości środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zależności między organizmami żywymi a środowiskiem RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student zna zależności rządzące ekosystemami RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna metody oceny zanieczyszczenia środowiska przy pomocy metod biologicznych RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Kolokwium
M_W004 Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na organizmy żywe i środowisko RTZ1A_W02, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować łańcuchy zależności w ekosystemach RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prosty biotest RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K01 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zależności między organizmami żywymi a środowiskiem + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zależności rządzące ekosystemami + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody oceny zanieczyszczenia środowiska przy pomocy metod biologicznych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi ocenić wpływ antropopresji na organizmy żywe i środowisko + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować łańcuchy zależności w ekosystemach - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prosty biotest - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe zagadnienia. Czynniki ograniczające. Czynniki fizyczne (środowiskowe). Zasoby. Skażenia. Zasada tolerancji. Zakresy tolerancji. Wąski i szeroki zakres tolerancji. Prawo minimum J. Liebiega. Prawo tolerancji V.E. Shelforda. Prawo minimum dla zjawisk ekologicznych w małej i wielkiej skali. Zasada malejących efektów. Nisza ekologiczna możliwa i rzeczywista. Pojęcia związane z populacją /czynniki ograniczające, śmiertelność, strategie rozrodcze. Pojemność środowiska. Śmiertelność populacji. Biocenoza. Formy współżycia organizmów. Struktura, funkcjonowanie i dynamika ekosystemów. Składowe ekosystemów. Łańcuchy pokarmowe i poziomy troficzne. Piramida życia. Produkcja ekosystemów. Podstawy ekotoksykologii. Reakcje roślin na czynniki abiotyczne. Mechanizmy obronne roślin.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Ocena toksyczności, Testy biologiczne. Rodzaje testów biologicznych. Wykonanie testów biologicznych. Ocena sukcesji ekologicznej, wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu – sprawdzian z treści wykładów.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – zaplanowanie i wykonanie testu biologicznego, poprawne wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego.
Obecność na zajęciach laboratoryjnych obowiązkowa.
Na ocenę z poszczególnych zajęć ma wpływ także aktywność studenta.
Przysługuje 1 termin poprawkowy zaliczenia sprawdzianu z wykładów. Poprawić można tylko ocenę niedostateczną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczne na podstawie ocen z zaliczenia kolokwium z wykładów (50%) oraz zaliczenia z ćwiczeń projektowych (zaliczony projekt oraz zdjęcie fitosocjologiczne).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych student może odrobić z inną grupą (realizująca ten sam temat) za zgodą prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pyłka-Gutowska E. 1996. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata Warszawa.
2. Zimny H. 2002. Ekologia ogólna. Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.Warszawa
3. Falińska K., 2004. Ekologia roślin. Wyd. PWN. Warszawa.
4. Faliński J. B., 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Vademecum Geobotanicum 1. Wyd. PWN, Warszawa.
5. Kozłowski S. 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Wyd. PWN, Warszawa.
6. Krebs C, J., 1996. Ekologia. Wyd. PWN, Warszawa.
7. Odum E.,1982. Podstawy ekologii. Wyd. PWRiL. Warszawa.
8. Pullin A.S., 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa
9. Sobczyk W. (red.nauk.), 2014. Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, ss. 323.
10. Symonides E., 2007. Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.
2. Śliwka M., Mazur R.:Rola biotestów w monitoringu wód powierzchniowych. Inżynieria Środowiska. 2004 t. 9 z. 1 s. 101–106, Wyd. Naukowe AGH
3. Baran A., Śliwka M., Lis M.: Selected properties of flotation tailings wastes deposited in the Gilów and Żelazny Most waste reservoirs regarding their potential environmental. Archives of Mining Sciences. ISSN 0860-7001.2013 vol. 58 no. 3, s. 969–978
4. Śliwka M. Baran A. Wieczorek J.: Evaluation of toxic metal bioaccumulation in a reservoir of flotation tailings. Polish Journal of Environmental Studies.ISSN 1230-1485. 2013 vol. 22 no. 3, s. 909–914.

Informacje dodatkowe:

Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.