Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-308-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kryzia Katarzyna (kryzia@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu pozwala na wprowadzenie do projektowania budowlanego elementów technologii BIM oraz metod zapisu parametrycznego w procesie definicji struktury budowlanej obiektu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna aktualnie stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu
M_W002 Zna zasady modelowania geometrycznego obiektów budowlanych z zastosowaniem programu Revit architechture RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu
M_W003 Zna nowoczesne technologie budowlane i ich znaczenie w kreacji interdyscyplinarnego procesu projektowego RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować i modelować 3D obiekty budowlane z zastosowaniem technologi komputerowych RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować i dobrać materiały budowlane w procesie projektowania obiektów budowlanych i procesów rewitalizacyjnych RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie istotę pracy w zespole projektowym RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi samodzielnie określać priorytety w zakresie interdyscyplinarnej i grupowej współpracy przy tworzeniu modeli przestrzennych RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna aktualnie stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady modelowania geometrycznego obiektów budowlanych z zastosowaniem programu Revit architechture + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna nowoczesne technologie budowlane i ich znaczenie w kreacji interdyscyplinarnego procesu projektowego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować i modelować 3D obiekty budowlane z zastosowaniem technologi komputerowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować i dobrać materiały budowlane w procesie projektowania obiektów budowlanych i procesów rewitalizacyjnych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę pracy w zespole projektowym + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie określać priorytety w zakresie interdyscyplinarnej i grupowej współpracy przy tworzeniu modeli przestrzennych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Planowanie, projektowanie oraz prezentowanie całości inwestycji budowlanej w oparciu o inteligentny model na spójnej platformie komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Omówienie poszczególnych składowych wdrażanego systemu BIM oraz ich wzajemnych relacji. Projektowanie poszczególnych branż (takich jak Architektura, Konstrukcje, Instalacje i Infrastruktura zewnętrzna) w zintegrowanym środowisku, w oparciu o wspólny, inteligentny model. Planowanie i łączenie danych w oparciu o InfraWorks, ReCap, Dokumentacja i projektowanie – Platforma Revit (Architecture, Structure) – Modelowanie Informacji o Budynku na każdym etapie projektu architektonicznego, zastosowanie wyspecjalizowanych narzędzi przeznaczonych do tworzenia i analizowania projektów konstrukcyjnych. Integracja i Zarządzenie Projektem – możliwość przeglądu projektów stworzonych w różnych działach projektowych m.in architektury, inżynierii, budownictwa i instalacji rurowych. Kontrola wyników projektu. Integracja, udostępnianie i sprawdzanie modeli i danych wielkoformatowych ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania umożliwiają opanowanie i zrozumienie technik wspomagających projektowanie. Należą do nich: modelowanie obiektów budowlanych z wykorzystaniem bibliotek elementów, modelowanie detali budowlanych z wykorzystaniem modelowania bryłowego i powierzchniowego, automatyczne (na podstawie modelu) pozyskiwanie dokumentacji technicznej, dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika z wykorzystaniem wewnętrznego języka programowania, wizualizacja prezentacyjna obiektów i detali budowlanych. Realizacja praktyczna interdyscyplinarnego projektu architektoniczno-budowlanego – dom jednorodzinny, pawilon wystawowy w technologii BIM. Model 3D z zastosowaniem platformy Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP. Zajęcia realizowane równolegle; projekt architektoniczny, konstrukcji i infrastruktury

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań (ćwiczenia, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,8). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny (waga 0.2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość programu graficznego AutoCAD, zasad rysunku technicznego-budowlanego, Polskich Norm dotyczących rysunku technicznego oraz przepisów Prawa Budowlanego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zbigniew Kacprzyk, Beata Pawłowska, Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Podstawy i przykłady.. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012
2. Katarzyna Szajrych, Jadwiga Fijka, Wojciech Kozłowski, Revit Architecture. Podręcznik użytkownika. Helion, 2010
3. Autodesk , Autodesk Revit Structure, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia:
Wykonanie interdyscyplinarnego projektu w technologi BIM – oddanie zapisanego projektu w formie wydruku (A3) oraz plików CAD na płytce CD. Ocena z projektu obejmuje także kompozycję i grafikę pracy.