Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i techniki wyceny nieruchomości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-310-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości, obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu
analizy rynku nieruchomości i sposobów szacowania nieruchomości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawy wyceny nieruchomości RTZ1A_W03 Kolokwium
M_W002 podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości RTZ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonać analizy rynku nieruchomości i oszacować wartość rynkową nieruchomości przy wykorzystaniu podejścia porównawczego RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 przekazania swojej wiedzy współpracownikom RTZ1A_K02, RTZ1A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawy wyceny nieruchomości + - - - - - - - - - -
M_W002 podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dokonać analizy rynku nieruchomości i oszacować wartość rynkową nieruchomości przy wykorzystaniu podejścia porównawczego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 przekazania swojej wiedzy współpracownikom - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny. Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa. Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny.
Analiza rynku nieruchomości. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce. Wycena nieruchomości zurbanizowanych.
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości. Dobór podejścia i metody wyceny w
zależności od celu wyceny. Dobór źródeł informacji i baz danych. Określanie wartości.
Wycena prawa użytkowania wieczystego i określanie wartości rynkowej
nieruchomości w aspekcie prawa użytkowania wieczystego.
Określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa trwałego zarządu.
Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych.
Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla
ustalenia bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości.
Podstawy gospodarki wodnej. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Linia
brzegowa. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych
płynących. Zasady korzystania z wód i ochrona wód.
Dokumentacja procesu wyceny. Źródła informacji o nieruchomościach.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

 1. Analiza rynku nieruchomości: aktualizacja cen transakcyjnych, określanie udziału
  atrybutów rynkowych w wyjaśnianiu zmienności cen transakcyjnych.
 2. Wycena przy wykorzystaniu podejścia porównawczego (metoda porównywania
  parami, metoda korygowania ceny średniej, metoda analizy statystycznej rynku).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z ćwiczeń można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności do 50% frekwencji należy usprawiedliwić. Frekwencja poniżej 50% skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się na podstawie kolokwium. Do zaliczenia kolokwium można przystąpić w trzech terminach. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na kolokwium powoduję utratę opuszczonego terminu. Otrzymanie trzech ocen niedostatecznych z kolokwium implikuje brak zaliczenia z przedmiotu. Brak oceny z kolokwium skutkuje podobnie jak ocena niedostateczna.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoważna ocenie z kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładach wszystkie zaległości z tego tytułu (zarówno wiedza jak i sprawy informacyjne, organizacyjne i inne) student jest zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie.
Ćwiczenia można odrobić na zajęciach innych grup. Jeżeli nie ma takiej możliwości prowadzący w ramach odrobienia zajęć może zlecić wykonanie dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate. Chicago 2000 r. USA. (Wycena Nieruchomości –
tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005),
2.Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Warszawa 3/5.
3. Bończak – Kucharczyk E.: Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz._ Kraków 2016 r.
4.Czaja J.: Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków 1999 r.
5.Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków 2001 r.
6.Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
7. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków 2015 r.
8. Cymerman R., Hopfer A., Kotlewski L.: Zasady określania wartości nieruchomości. Metodyczne i prawne. Olsztyn 2016 r.
9. Cymerman R., Hopfer A.: Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Warszawa 2009 r.
10. Dydenko J., Telega T.: WYCENA NIERUCHOMOŚCI. Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Kraków 2016 r.
11. Dydenko J.: _Szacowanie nieruchomości. _Kraków 2015 r.
12.Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r.
13. Kucharska – Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa 2009 r.
14. Źróbek S.: Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości. Olsztyn 2005 r.
Literatura dodatkowa:
1.Źróbek R., Źróbek S.; Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena nr 3/96. Olsztyn 1996 r.
2. Borowiecki R., Czaja J., i inni: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. TWIGGER Warszawa 2002r.
3. Bryx M.: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa 2006 r.
4. Cymerman R.: Planowanie Przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Olsztyn 2012 r.
5. Kucharska – Stasiak E.: Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa 2016 r.
6. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa 2009 r.
7. Nowak A. Operaty szacunkowe. Poradnik dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Olsztyn 2013 r.
8. Źróbek S., Byłej M; Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra Olsztyn 2000r.
9. Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2011 r.
10. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych. Warszawa 2008 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Kraków 2015 r.
Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych
Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.

Informacje dodatkowe:

Brak.