Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Waloryzacja i zabezpieczanie obiektów podziemnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-311-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć Studenci zapoznają się z rodzajami obiektów podziemnych. Na podstawie charakterystyki obiektów poznają metody zabezpieczania i wykorzystania obiektów dla celów użytkowych, w tym turystycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat roli obiektów podziemnych w rozwoju społeczno-kulturowym RTZ1A_W04, RTZ1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat metod zabezpieczania i rewaloryzacji obiektów podziemnych RTZ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi sklasyfikować oraz ocenić możliwość dokonania rewitalizacji wybranych obiektów podziemnych RTZ1A_U06, RTZ1A_U05 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi wykonać projekt rewitalizacji wybranego obiektu podziemnego RTZ1A_U06, RTZ1A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wpływu procesów rewitalizacji na poprawę jakości życia lokalnych społeczności RTZ1A_K01, RTZ1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat roli obiektów podziemnych w rozwoju społeczno-kulturowym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat metod zabezpieczania i rewaloryzacji obiektów podziemnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sklasyfikować oraz ocenić możliwość dokonania rewitalizacji wybranych obiektów podziemnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać projekt rewitalizacji wybranego obiektu podziemnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu procesów rewitalizacji na poprawę jakości życia lokalnych społeczności + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podziemne obiekty jako element dziedzictwa kulturowego i środowiskowego.
Klasyfikacja podziemnych obiektów z uwagi na sposób powstania i pierwotne funkcje.
Ocena potencjału kulturowego i społecznego obiektów podziemnych.
Obiekty podziemne pochodzenia naturalnego i górniczego. Rozpoznanie geologiczne i sposób wykonywania.
Charakterystyka zagrożeń w rejonie obiektów podziemnych.
Konstrukcje obiektów podziemnych oraz analiza materiałowa zabezpieczeń historycznych.
Diagnostyka konstrukcji – metody i zakres.
Metody zabezpieczeń obiektów podziemnych z uwagi na charakter i pełnione funkcje.
Ocena możliwości adaptacji obiektów podziemnych na cele turystyczne i użytkowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach zajęć projektowych studenci wykonują w grupach projekty zabezpieczeń obiektów podziemnych począwszy od rozpoznania, oceny stanu technicznego po dobór właściwych materiałów oraz dokumentację rysunkową.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe
zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładów x0,2 i ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań w zakresie sekwencji modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ: Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziele ratowania najcenniejszych wyrobisk. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014. — 560 s.
2. Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ: Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich : 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków Wydawnictwa AGH, 2013. — 397 s.
3. Tadeusz MIKOŚ: Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z wykorzystaniem technik górniczych Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. 347s.
4. Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Krzysztof TAJDUŚ: Geomechanika w budownictwie podziemnym : projektowanie i budowa tuneli. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2012. 762 s.
5. Tadeusz MAJCHERCZYK, Aleksander Szaszenko, Elena Sdwiżkowa: Podstawy geomechaniki. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2006.293 s.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Seria: Rozprawy, Monografie, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2014, s. 168.
2. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Kraków 2006, 130 s.
3. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Describing quality of rock around underground headings: Endoscopic observations of fractures. Edited by: Konecny, P. International Symposium of the International-Society-for-Rock-Mechanics Location: Brno, Czech Repablic, 2005, EUROCK 2005: Impact of Human Activity on The Geological Environment, A.A. Balkema Publishers, s. 355-360.
4. Niedbalski Z., Małkowski P., Majcherczyk T., Monitoring of stand-and-roof-bolting support: design optimization. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10 Issue: 1, 2013, s. 215-226.

Informacje dodatkowe:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych. Zalecana obecność na wykładach.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach projektowych w ilości większej niż 20% brak klasyfikacji. Przy nieobecności usprawiedliwionej odrobienie zajęć na podstawie przygotowanego konspektu na zadany temat z zakresu przedmiotu.