Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rewitalizacja obszarów miejskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-312-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się ze specyfiką degradacji miast, sposobami i efektami rewitalizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na specyfiki degradacji miast i głównych problemów związanych z ich rewitalizacją. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna metody włączania mieszkańców miast w proces rewitalizacji. RTZ1A_W03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać diagnozy i hierarchii potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta i określić uczestników tego procesu. RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przygotować program rewitalizacji dla wybranego fragmentu miasta. RTZ1A_U03, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia procesów rewitalizacji miast dla poprawy jakości życia jego mieszkańców. RTZ1A_K05 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na specyfiki degradacji miast i głównych problemów związanych z ich rewitalizacją. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody włączania mieszkańców miast w proces rewitalizacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać diagnozy i hierarchii potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta i określić uczestników tego procesu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować program rewitalizacji dla wybranego fragmentu miasta. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia procesów rewitalizacji miast dla poprawy jakości życia jego mieszkańców. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Informacje wprowadzające – specyfika rewitalizacji obszarów miejskich – degradacja środowiskowa, przestrzenna, społeczno–gospodarcza i kulturowa.
 2. Podstawy prawne i programy rewitalizacji – krytyczna analiza formalno-prawnych wymogów w odniesieniu do wydatkowanych środków i uzyskanych efektów.
 3. Partycypacja społeczna. Metody włączania lokalnej społeczności w procesy rewitalizacyjne.
 4. Diagnoza i hierarchizacja potrzeb w zakresie rewitalizacji. Efekty rewitalizacji miast – ocena trzech okresów programowania środków UE i alokacji środków na ten cel.
 5. Rewitalizacja miast polskich i europejskich – studia przypadków i analiza porównawcza.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Opracowanie uproszczonego programu rewitalizacji dla fragmentu miasta. Określenie obszaru wymagającego rewitalizacji według zadanych kryteriów. Propozycja działań rewitalizacyjnych i wskazanie inwestorów. Sposoby włączenia lokalnej społeczności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: SStudenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/: Ustawa o rewitalizacji.
 2. Rewitalizacja miast polskich. Seria wydawnicza Instytutu Rozwoju Miast, tomy 1-13, Kraków 2009–2010.
 3. Goździewicz-Biechońska J.: Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 32-42, 2008.
 4. Strzelecka E.: Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 2, no. 4, s. 66-668, 2011.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Ostręga A.: Zintegrowane podejście do rewitalizacji miasta Wieliczka, [w:] Skowronek J. (red): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wydawca Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, s. 78–91, 2012.
 2. Ostręga A.: Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast. Górnictwo i geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa i Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej, nr 125, Seria: Studia i Materiały, nr 35, s. 161–170, 2009.
 3. Ostręga A.: Odnowa miast poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych – przykłady i metoda [W:] Metody zarządzania odnową miast (red.) P. Kleczkowski, Dom Wydawnictw Naukowych, s. 43–80, 2008.
 4. Ostręga A., Uberman R., Wańkowicz W., Śnieżek Z., Sypniowski Sz., Cygan S.: Program rewitalizacji dla miasta Brzeszcze na lata 2008–2013, Kraków 2008 [praca niepublikowana].
 5. Ostręga A., Uberman R., Wańkowicz W., Cygan S.: Program rewitalizacji dla miasta Gorlice na lata 2007–2013, Kraków 2008 [praca niepublikowana].
 6. Ostręga A., Uberman R., Kłeczek B., Wańkowicz W., Kawa Sz., Cygan P., Turchan T.: Program rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata 2007–2013, Kraków 2008 [praca niepublikowana].
Informacje dodatkowe:

brak