Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologia w architekturze i budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-313-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane między innymi z technologiami ekologicznymi stosowanymi w budownictwie, projektowaniem i komfortem życia w budynkach, wpływem budynków na środowisko i certyfikacją ekologiczną budynków

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiającej się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna koncepcje wyznaczania standardów i zasad budownictwa i architektury opartej na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska przez cały okres "życia" budynku RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeanalizować koncepcje projektowe stosowane w budownictwie i architekturze pod względem ich wpływu na środowisko RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów budowlanych ze względu na ich oddziaływanie na środowisko RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność stosowania ekologicznych materiałów budowlanych ze względu na ich wpływ na otaczające środowisko RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiającej się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna koncepcje wyznaczania standardów i zasad budownictwa i architektury opartej na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska przez cały okres "życia" budynku + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeanalizować koncepcje projektowe stosowane w budownictwie i architekturze pod względem ich wpływu na środowisko + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów budowlanych ze względu na ich oddziaływanie na środowisko + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność stosowania ekologicznych materiałów budowlanych ze względu na ich wpływ na otaczające środowisko + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Budownictwo ekologiczne (zrównoważone budownictwo). Działalność człowieka związana z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju. Dbałość o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku (właściwą eksploatację, prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne) – aż do jego rozbiórki. Koncepcja wyznaczania standardów i zasad budownictwa i architektury opartej na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska przez cały okres “życia”. Wykorzystywanie materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, fotowoltaika, termoizolacja, zmniejszenie poboru energii, zazielenianie budynków i terenów do nich przylegających.

Zmiany klimatu. Zwiększenie odporności infrastruktury na zmiany klimatu. Potencjał adaptacyjny. Działania adaptacyjne. Zielona architektura reakcją na zmiany klimatyczne.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej lub obiektu budowlanego z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego budownictwa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: kolokwium z treści wykładów
Ćwiczenia projektowe: wykonanie i zaliczenie projektu
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia wykładów (waga 0,5) oraz ćwiczeń projektowych (waga 0,5). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach projektowych należy indywidualnie skonsultować z prowadzącym zajęcia.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
PN-EN 15643-1:2011Zrównoważoność obiektów budowlanych — Ocena zrównoważoności budynków — Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN 15643-2:2011, Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków — Cz. 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
PN-EN 15643-3:2012, Zrównoważone obiekty budowlane — Ocena budynków – Cz.3: Postanowienia dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych.
PN-EN 15643-4:2012 Zrównoważone obiekty budowlane — Ocena budynków — Część 4: Postanowienia dotyczące oceny ekonomicznych właściwości użytkowych
PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
The International Federation for Structural Concrete (2004) Environmental design. fib Bulletin No. 28 State of-art report ISBN: 978-2-88394-068-0

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Assessment of material solutions of multi-level garage structure within integrated life cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 art. no. 072027, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Art. w części: Session V. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-04. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic.

Emissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 189. — Bibliogr. s. 189.

Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings — Ocena środowiskowa w zintegrowanym procesie projektowania obiektów budowlanych / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 8, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-25

Informacje dodatkowe:

Nie podano informacji dodatkowych