Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-315-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Kolano Malwina (mkolano@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot o charakterze wprowadzającym do zagadnień geologii inżynierskiej, związanych z ośrodkiem gruntowym i jego wykorzystaniem w działalności inżynierskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną w badaniach laboratoryjnych i polowych RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Egzamin
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na powstawanie gruntów. RTZ1A_W02 Egzamin
M_W004 Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_W005 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów. RTZ1A_W01, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_W006 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Egzamin
M_W007 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną w badaniach laboratoryjnych i polowych. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_W008 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologiczno-inżynierskich. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_U002 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie. RTZ1A_K05 Egzamin
M_K002 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_K003 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie RTZ1A_K03, RTZ1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną w badaniach laboratoryjnych i polowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na powstawanie gruntów. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzą na temat klasyfikacji gruntów. + - + - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów. + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną w badaniach laboratoryjnych i polowych. + - + - - - - - - - -
M_W008 Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologiczno-inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych. + - + - - - - - - - -
M_K003 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Geologia inżynierska – wprowadzenie, terminologia.
Podstawowe zjawiska fizyczne w gruncie, geneza gruntów, trójfazowa budowa gruntu, rodzaje cząstek i minerałów, fizykochemiczne oddziaływanie cząstek gruntowych i wody.
Uziarnienie i charakterystyki uziarnienia. Klasyfikacja gruntów naturalnych i antropogenicznych.
Właściwości fizyko-chemiczne gruntów.
Właściwości mechaniczne gruntów.
Woda w gruncie. Wody porowe. Kapilarność. Współczynnik filtracji. Zmiany deformacyjne (wysadzinowość, osiadanie zapadowe, skurcz, ekspansywność i inne).
Badania polowe (wyrobiska badawcze, wiercenia, sondowania dynamiczne i statyczne, próbne obciążenia płytą sztywną, pobieranie próbek, klasa jakości).
Planowanie badań geologiczno-inżynierskich oraz opracowanie ich wyników (dokumentacje, karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów – ocena makroskopowa.
2. Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga (penetrometr stożkowy/aparat Casagrande).
3. Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, gęstości objętościowej oraz parametrów pochodnych – porowatość, wskaźnik porowatości i in.
4. Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania.
5. Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania.
6. Badania edometryczne gruntu.
7. Oznaczenie współczynnika filtracji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych ze wszystkich sprawozdań oraz zadań realizowanych na poszczególnych laboratoriach.
Zaliczenie z wykładów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczona zostanie na podstawie średniej arytmetycznej z ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych lub w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
Das B. M. 1985 Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT Publishing Company.
Grabowska –Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
Grabowska-Olszewska B. 1998. Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. WN PWN, Warszawa.
Lancellota R. 2009. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
Macioszczyk A. Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN
Majcherczyk T. – „Badanie Fizycznych Własności Skał”. Skrypt AGH nr 1175. Kraków 1989.
Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.
Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), WN PWN, Warszawa.
Pazdro Z. Hydrogeologia ogólna.
Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska” Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw, Polskie Normy (m.in. PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2, PN-EN ISO 17892-1, …, 6, PN-EN 13286-1, 2), Eurokod 7.
Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-1, …, 12:2009.
Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prowadzący może weryfikować stopień przygotowania Studenta do zajęć za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny końcowej z przedmiotu.