Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geodezja i kartografia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-407-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z podstawami geodezji i kartografii oraz geodezyjną obsługą inwestycji, a także pracami geodezyjnymi związanymi z obrotem nieruchomościami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji. RTZ1A_W03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie mapy sytuacyjne i wysokościowe oraz system ewidencji gruntów. RTZ1A_W03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać odwzorowanie kartograficzne. RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać pomiary geodezyjne w terenie. RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z obrotem nieruchomościami. RTZ1A_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. RTZ1A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie mapy sytuacyjne i wysokościowe oraz system ewidencji gruntów. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać odwzorowanie kartograficzne. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać pomiary geodezyjne w terenie. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z obrotem nieruchomościami. + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawy geodezji

 1. Geodezja – podstawowe pojęcia. Organizacja służby geodezyjnej w Polsce. Dokumentacja geodezyjna. ODGiK. Mapa – definicja i cechy mapy; mapa zasadnicza, mapa topograficzna, mapy tematyczne.
 2. Kształt i wymiary Ziemi: geoida, elipsoida, kula, płaszczyzna. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę. Odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane na mapach.
 3. Osnowy geodezyjne: sytuacyjne i wysokościowe. Elementy mierzone przez geodetów dla tworzenia map: pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych, GPS.
 4. Metody pomiaru szczegółów terenowych. Rachunek współrzędnych. Pomiary niwelacyjne.
 5. Geodezyjna obsługa inwestycji.
 6. Teledetekcja. Mapy opracowywane metodą fotogrametryczną. Zastosowania fotogrametrii.
 7. System ewidencji gruntów. Prace geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami: podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości. System ksiąg wieczystych.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami w geodezji

 1. Mapa, odwzorowania kartograficzne
 2. Mapa topograficzna
 3. Mapa zasadnicza
 4. Mapa ewidencyjna
 5. Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie; osnowy;
 6. Niwelacja
 7. Pomiary tachymetryczne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę prezentowaną na wykładach (2 terminy). Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanych projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczeń projektowych)+ 0,5 (ocena z kolokwium)
Zakres kolokwium obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe zagadnienia z planowania przestrzennego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. St. Przewłocki „Geodezja dla inżynierii Środowiska” PWN, Warszawa 1997
 2. J. Wysocki „Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska” SGGW, Warszawa 2000
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zakres kolokwium zaliczeniowego obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach projektowych.

Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania przedmiotu. Z prawa tego może skorzystać osoba, która uczestniczyła w zajęciach obowiązkowych, tj. opuściła nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący, który ustala terminy i zasady zaliczeń.