Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika gruntów i geotechnika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-408-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Mechanika gruntów zajmuje się opisem zachowania ośrodka gruntowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jak badać i oceniać uziarnienie gruntów RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wie jak mierzyć poziom filtracji gruntu RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student wie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w gruncie RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student wie jak określać wytrzymałość gruntów RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi modyfikować grunty w celu ich stabilizacji RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić wpływ odpadów na stan gruntów RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student umie wykonać analizy makroskopowe gruntu RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z istoty ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student rozumie konieczność ciągłego samokształcenia się RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jak badać i oceniać uziarnienie gruntów + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak mierzyć poziom filtracji gruntu + - + + - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w gruncie + - + - - - - - - - -
M_W004 Student wie jak określać wytrzymałość gruntów + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi modyfikować grunty w celu ich stabilizacji + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić wpływ odpadów na stan gruntów + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów + - + + - - - - - - -
M_U004 Student umie wykonać analizy makroskopowe gruntu + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z istoty ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami + - + + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę rzetelnych badań i analiz laboratoryjnych + - + + - - - - - - -
M_K003 Student rozumie konieczność ciągłego samokształcenia się + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Miejsce i zadania mechaniki gruntów i geotechniki w inżynierii środowiska. Podstawowe zjawiska fizyczne w gruncie, geneza gruntów, trójfazowa budowa gruntu, rodzaje cząstek i minerałów, fizykochemiczne oddziaływanie cząstek gruntowych i wody. Uziarnienie i charakterystyki uziarnienia. Klasyfikacja gruntów naturalnych i antropogenicznych. Właściwości fizyczne. Woda w gruncie. Przepływ wody w gruncie, istota przepływu cieczy w gruncie, filtracja, prawo Darcy’ego, ograniczenia prawa Darcy’ego, podstawowe równanie przepływu w gruncie, siatka filtracyjna. Zjawiska związane z ruchem wody w gruncie. Naprężenie w gruncie, naprężenia pierwotne w ośrodkach gruntowych, wypór wody w gruncie, ciśnienie wody w porach, naprężenie całkowite i efektywne. Naprężenie powstałe wskutek działania obciążeń zewnętrznych. Odkształcalność gruntu. Wytrzymałość gruntu na ścinanie, hipotezy wytrzymałościowe gruntów oraz metody określania ich parametrów. Parcie i nośność gruntu.

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach ćwiczeń projektowych w laboratorium komputerowym studenci wykonują projekt masywnej ściany oporowej oraz projekt budowli ziemnej (nasypu lub wykopu komunikacyjnego)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Makroskopowa ocena gruntów. Wyznaczanie granic konsystencji gruntów spoistych. Wyznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania. Wyznaczanie współczynnika filtracji gruntów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych ćwiczeń laboratoryjnych oraz zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunkiem przystąpienie do egzaminu z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektorowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
2. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
3. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Sozański J. (1977) Stateczność wykopów hałd i nasypów, Wyd. Śląsk, Katowice.
5. Myślińska E. (2001) Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Cała M.: Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwo AGH, 2007.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.