Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-410-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się znaczeniem dziedzictwa przemysłowego, zagrożeniami dla jego zachowania oraz sposobami ochrony i adaptacji. Pozna uwarunkowania formalno-prawne i zakres działań służb konserwatorskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat walorów historycznych i architektonicznych obiektów poprzemysłowych i podstawy teoretyczne ich konserwacji i renowacji, a także adaptacji dla nowych funkcji. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zagrożenia oraz prawne podstawy ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego, jak również źródła finansowania. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, historycznej i formalno-prawnej obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej. RTZ1A_U06, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dokonać identyfikacji zagrożeń obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej oraz określić zakres niezbędnych prac zabezpieczających i nowe funkcje. RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość znaczenia materialnego i duchowego dziedzictwa przemysłowego dla zachowania ciągłości historii. RTZ1A_K01, RTZ1A_K05, RTZ1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat walorów historycznych i architektonicznych obiektów poprzemysłowych i podstawy teoretyczne ich konserwacji i renowacji, a także adaptacji dla nowych funkcji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zagrożenia oraz prawne podstawy ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego, jak również źródła finansowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, historycznej i formalno-prawnej obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać identyfikacji zagrożeń obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej oraz określić zakres niezbędnych prac zabezpieczających i nowe funkcje. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość znaczenia materialnego i duchowego dziedzictwa przemysłowego dla zachowania ciągłości historii. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Wprowadzenie – znaczenie dziedzictwa przemysłu dla kształtowania współczesnego środowiska człowieka. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa przemysłowego.
 2. Wpływ przemysłu na rozwój miast i regionów. Duchowe i materialne dziedzictwo przemysłu. Krajobraz kulturowy (przemysłowy). Tożsamość kulturowa regionów przemysłowych.
 3. Wzrost świadomości znaczenia spuścizny przemysłu na przestrzeni dekad. Prawne podstawy ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego. Formalno-prawne procedury postępowania w procesie ochrony, konserwacji i adaptacji obiektów poprzemysłowych. Służba konserwatorska. Formy ochrony. Źródła finansowania.
 4. Zagrożenia dla dziedzictwa przemysłowego. Definicja i rodzaje zagrożeń. Czynniki niszczące – chemiczne, fizyczne i mechaniczne. Wandalizm. Zakres prac profilaktycznych. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi, wodą gruntową, mikroorganizmami, odsalanie i hydrofobizacja. Podstawy teoretyczne konserwacji i renowacji zabytków przemysłowych. Rodzaje i zakres prac – architektura i detal artystyczny. Metodologia prac konserwatorskich.
 5. Ochrona dziedzictwa przemysłu w Polsce i wybranych krajach. Inwentaryzacja zasobu. Kryteria wyboru. Systemy i programy ochrony dziedzictwa kulturowego (przemysłowego).
 6. Studia przypadku – adaptacja obiektów poprzemysłowych dla nowych funkcji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz historyczna obiektu poprzemysłowego bądź zespołu zabudowy poprzemysłowej. Analiza formalno-prawna. Identyfikacja zagrożeń. Określenie niezbędnych prac zabezpieczających. Ustalenie formy ochrony. Propozycja adaptacji dla nowych funkcji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium w terminie podstawowym i drugim poprawkowym. Zakres materiału do zaliczenia obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Centrum Badań Dziedzictwa Przemysłowego: https://kopalniaguido.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=131&Itemid=608.
 2. Kosmaty J. (2007): Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 10 latach od zakończenia eksploatacji węgla, [w:] IX Konferencja pn. Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, s. 61–69, 2007.
 3. Ślesiński W.: Konserwacja zabytków sztuki, tom 2, Arkady 1990.
 4. Charytonow E.: Zarys historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1963.
 5. Buchner M.: Zarys projektowania i historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
 6. Mączeński Z.: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Cała M., Ostręga A.: Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374, 2013.
 2. Lenartowicz J.K., Ostręga A.: Revitalisation of post-industrial areas through the preservation of technical heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, pp. 181–192, 2012.
 3. Ostręga A.: Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 7, s. 88–97, 2012.
 4. Ostręga A.: Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 52–61, 2012.
 5. Ostręga A.: Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast. Górnictwo i geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa i Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej, nr 125, Seria: Studia i Materiały, nr 35, s. 161–170, 2009.
Informacje dodatkowe:

brak