Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny do robót ziemnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-420-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera wiedzę dotyczącą eksploatacji maszyn do robót ziemnych oraz procesów technologicznych z tym związanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie maszyn i technologii prowadzenia robót ziemnych RTZ1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu budowy i doboru maszyn do robót ziemnych RTZ1A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać maszyny do robót ziemnych RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować podstawowe prace ziemne przy użyciu odpowiednich maszyn RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole przy realizacji prac projektowych z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych oraz zdobywać nowe umiejętności interpersonalne. RTZ1A_K02, RTZ1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o budowie maszyn i technologii prowadzenia robót ziemnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu budowy i doboru maszyn do robót ziemnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać maszyny do robót ziemnych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować podstawowe prace ziemne przy użyciu odpowiednich maszyn + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole przy realizacji prac projektowych z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych oraz zdobywać nowe umiejętności interpersonalne. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podział maszyn do robót ziemnych.
2. Etapy i aktualne tendencje rozwoju maszyn do robót ziemnych.
3. Urabialność gruntów i skał. Klasyfikacje urabialności.
4. Wydajność i czas pracy maszyn do robót ziemnych.
5. Ogólna charakterystyka podstawowych maszyn do robót ziemnych.
6. Budowa i eksploatacja koparek jednonaczyniowych.
7. Budowa i eksploatacja ładowarek łyżkowych.
8. Budowa i eksploatacja spycharek.
9. Budowa i eksploatacja zrywarek.
10. Budowa i eksploatacja zgarniarek kołowych (skrzyniowych) i liniowych.
11. Budowa i eksploatacja koparek wielonaczyniowych.
12. Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń pomocniczych.
13. Eksploatacja maszyn i urządzeń transportowych.
14. Zastosowanie transportu samochodowego.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowania maszyn do robót ziemnych.
3. Dobór maszyn i urządzeń w zależności od urabialności gruntów i skał do robót ziemnych.
4. Parametry techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz ekonomiczne doboru maszyn do robót ziemnych.
5. Obliczanie wydajności i innych parametrów eksploatacyjnych maszyn do robót ziemnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu obowiązkowe jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń audytoryjnych.
Należy zaliczyć wszystkie analizowane zagadnienia realizowane podczas ćwiczeń.
Istnieje możliwość poprawy oceny podczas dodatkowych konsultacji.
Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć.
Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się poprzez kolokwium z materiału realizowanego na zajęciach.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Jeżeli Student będzie miał więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia.

Zaliczenie wykładu może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą. Aktywność na wykładach jest zalecana i będzie premiowana.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną oceną z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (A) i zaliczenia wykładu (W)
OK = 0,5A + 0,5W

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości omawiany jest indywidualnie ze studentem

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych; Śląsk,1998
2. Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, WKiŁ, 2010
3. Hawrylak H. i inni; Maszyny i prace pomocnicze w górnictwie odkrywkowym; Śląsk, 1975
4. Jodłowski M.: Operator maszyn do robót ziemnych; KaBe, 2006
5. Kołkiewicz W.: Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym; Śląsk, 1974
6. Kozioł W., Uberman R.: Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym. Wydawnictwa AGH. Kraków 1994 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Maszyny na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym, budownictwie i inżynierii środowiska — Dozers, belt conveyor shifters and pipe layers in open cast coal mining, construction and environmental engineering / Zbigniew KASZTELEWICZ, Przemysław BODZIONY, Michał PATYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. Publ. w wersji ang. prezentowana na konferencji Bauma 2016 : April 11–17 : Munich, Germany
2. Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych: budowa i technologia pracy Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Przemysław BODZIONY ; red. Mariusz SIERPIEŃ ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych