Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Likwidacja kopalń a rewitalizacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-426-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia związane z aspektami technicznymi oraz formalno-prawnymi likwidacji zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania tych treści z wpływem na proces rewitalizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania wyrobisk górniczych i innych obiektów do likwidacji RTZ1A_W04, RTZ1A_W02 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student zna rolę organów nadzoru górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego RTZ1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczyć środki finansowe zgromadzone na funduszu likwidacji zakładu górniczego RTZ1A_U02 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję likwidacji zakładu górniczego lub wybranej jego części RTZ1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę wpisywania się w środowisko naturalne i minimalizowania negatywnych skutków działalności przemysłowej RTZ1A_K01, RTZ1A_K05 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania wyrobisk górniczych i innych obiektów do likwidacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna rolę organów nadzoru górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć środki finansowe zgromadzone na funduszu likwidacji zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję likwidacji zakładu górniczego lub wybranej jego części - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę wpisywania się w środowisko naturalne i minimalizowania negatywnych skutków działalności przemysłowej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Przyczyny likwidacji zakładów górniczych.
2. Czynniki wpływające na zakres i skalę procesu likwidacji zakładu górniczego.
3. Podstawa prawna oraz procedura likwidacji zakładu górniczego.
4. Obowiązki przedsiębiorcy likwidowanego zakładu górniczego.
5. Źródła finansowania likwidacji zakładu górniczego.
6. Zabezpieczenie wyrobisk górniczych, likwidacja obiektów budowlanych zakładu górniczego.
7. Projekt koncepcyjny likwidacji kopalni (metody likwidacji).
8. Hydrodynamiczne i hydrochemiczne skutki likwidacji kopalń.
9. Przykłady likwidacji kopalń podziemnych i odkrywkowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Koncepcja likwidacji odkrywkowego zakładu górniczego.
2. Koncepcja likwidacji wybranych elementów podziemnego zakładu górniczego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych i wykonanych projektów obiektów koniecznych do likwidacji zakładów górniczych. Dodatkowo prowadzący sprawdza teoretyczna wiedzę studentów oraz ich przygotowanie do ćwiczeń projektowych . Do oceny końcowej konieczna jest również pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
W programie modułu nie jest przewidziany egzamin końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny uzyskanej z zajęć projektowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści programu wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na laboratorium należy dorobić w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. W szczególnych wypadkach prowadzący może zlecić wykonanie innej pracy pozwalającej na poznanie przerabianej metodyki badawczej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu. Sekwencyjność przedmiotów nie jest wymagana.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czaja P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011.
2. Durn R. B. The Treatment of the Disused Mine Shafts and Adits. Mining Department, National Coal Board, London 1982.
3. Poradnik techniczny – Zasady likwidacji szybów i wyrobisk przyszybowych w Kopalniach Węgla Kamiennego. GIG Katowice, 1997.
4. Kasztelewicz Z. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków 2010.
5. Uberman R., Uberman R. Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe. IGSMiE PAN, Kraków 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. CZAJA P.: Sposób likwidacji szybów a koszty. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej”. „Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Kraków 2001.
2. CZAJA P. KLICH S.: Ciśnieniowa tama wodna oddzielająca kopalnię czynną od kopalni trwale zlikwidowanej. XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu pt. Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2002. Kraków 2002.
3. CZAJA P. Poprawa stateczności kolumny zasypowej szybu przez częściową agregację korków oporowych betonem. w: „Geotechnika w budownictwie podziemnym” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław. 2003.
4. CZAJA P. Budownictwo Podziemne 2009. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4/2009
5. CZAJA P., KLICH J., KLICH S., TAJDUŚ A.: Sposób likwidacji szybu górniczego. Patent nr 200184. Warszawa 2009.
6. CZAJA P., GĄSIORCZYK A.: Wpływ sposobu likwidacji szybu na zagrożenie powierzchni w jego otoczeniu. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 2005, Rok 29 Zeszyt 3/1.
7. CZAJA P.: Regiony Górnicze po likwidacji kopalń – przykład działań w zrestrukturyzowanym regionie Asturia w Hiszpanii. Wiadomości Górnicze 4/2009.
8. Czaja P.: Ocena rozwiązań projektowych likwidacji szybów zastosowanych w restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zeszyt 3/1. Kraków 2009. (str. 105-119).
9. CZAJA P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011
10. Czaja P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 14. Likwidacja szybów i odbudowa stosunków wodnych w górotworze. Wiadomości Górnicze nr 4. Katowice 2012.
11. Czaja P.: Polskie doświadczenia w likwidacji szybów. Część 16. Likwidacja szybów głównych Kopalni 1 Maja – ostrzeżenie i lekcja odpowiedzialności . Wiadomości Górnicze nr 6. Katowice 2012.

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo kontrolę obecności.
5. Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Inne przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.