Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Specjalistyczne roboty wyburzeniowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-428-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dzięki zaznajomieniu się z zagadnieniami przedstawionymi w ramach przedmiotu Student może z powodzeniem podejmować praktyki w specjalistycznych firmach zajmujących się robotami rozbiórkowymi i pracami inżynierskimi z użyciem materiałów wybuchowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktów prawnych dotyczących stosowania środków strzałowych i wykonywania robót strzałowych w technice cywilnej. RTZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych materiałów wybuchowych i środków inicjujących w robotach cywilnych. RTZ1A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie doboru optymalnej technologii likwidacji obiektów budowlanych metodami wybuchowymi i mechanicznymi. RTZ1A_W03 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma wiedze na temat metod likwidacji obiektów: zwartych, prostych, smukłych, o skomplikowanej budowie, stalowych, a także na temat metod wykonywania prac inżynierskich w środowisku. RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poprawnie dobrać środki strzałowe i sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych w zastosowaniach cywilnych. RTZ1A_U02, RTZ1A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi określić warunki bezpiecznego wykonania zadania inżynierskiego oraz dobrać optymalną technologię likwidacji obiektu budowlanego. RTZ1A_U06, RTZ1A_U02, RTZ1A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi dokonać oceny oddziaływania drgań wzbudzonych detonacją MW i upadkiem obiektu, w szczególności: zaklasyfikować obiekt chroniony do danej grupy, wybrać odpowiednią normę do oceny oraz nanieść wyniki na skale szkodliwości i je zinterpretować. RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość realizacji zadań zgodnie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w zakresie likwidacji obiektów budowlanych RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowo, współpracować w grupie realizując swoją część zadania RTZ1A_K02, RTZ1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktów prawnych dotyczących stosowania środków strzałowych i wykonywania robót strzałowych w technice cywilnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat stosowanych materiałów wybuchowych i środków inicjujących w robotach cywilnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie doboru optymalnej technologii likwidacji obiektów budowlanych metodami wybuchowymi i mechanicznymi. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedze na temat metod likwidacji obiektów: zwartych, prostych, smukłych, o skomplikowanej budowie, stalowych, a także na temat metod wykonywania prac inżynierskich w środowisku. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poprawnie dobrać środki strzałowe i sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych w zastosowaniach cywilnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić warunki bezpiecznego wykonania zadania inżynierskiego oraz dobrać optymalną technologię likwidacji obiektu budowlanego. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać oceny oddziaływania drgań wzbudzonych detonacją MW i upadkiem obiektu, w szczególności: zaklasyfikować obiekt chroniony do danej grupy, wybrać odpowiednią normę do oceny oraz nanieść wyniki na skale szkodliwości i je zinterpretować. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość realizacji zadań zgodnie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w zakresie likwidacji obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowo, współpracować w grupie realizując swoją część zadania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. Wybrane uregulowania prawne stosowania materiałów wybuchowych w technice cywilnej oraz kwalifikacje specjalistyczne w zakresie stosowania środków strzałowych;
 2. Pojęcie materiału wybuchowego i jego klasyfikacje;
 3. Omówienie wybranych, aktualnie stosowanych w technice cywilnej związków chemicznych i mieszanin o właściwościach wybuchowych;
 4. Środki inicjujące i zapalające – rodzaje oraz zasady działania;
 5. Ogólne zasady, tryb postępowania oraz organizacja pracy przy rozbiórkach obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych;
 6. Technologia i zasady wyburzania obiektów prostych i stalowych;
 7. Technologia i zasady wyburzania obiektów wysokich (kominy i chłodnie kominowe);
 8. Technologia i zasady wykonywania wybranych inżynierskich prac strzałowych (m.in. makroniwelacje terenu, strzelanie w skale pod fundamenty obiektów budowlanych, drążenie tuneli, zagęszczanie gruntów);
 9. Oddziaływanie robót wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych na środowisko oraz zagrożenia występujące w trakcie stosowania materiałów wybuchowych w robotach cywilnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

 1. Repetytorium wiadomości z zakresu aktualnie stosowanych systemów inicjowania materiałów wybuchowych, sposobu przygotowania i uzbrajania ładunków oraz projektowania i wykonywania sieci strzałowych w cywilnych pracach strzałowych;
 2. Projekt robót strzałowych wyburzeniowych dla zadanych warunków brzegowych dot. otoczenia oraz charakteru wyburzanego obiektu budowlanego;
 3. Projekt inżynieryjnych robót strzałowych dla zadanych warunków brzegowych dot. otoczenia oraz celu i stosowanej technologii wykonywanych prac.
 4. Prezentacja wybranych koncepcji realizacji projektów wykonanych przez Studentów i dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami technicznymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest zaliczenie kolokwium końcowego z zagadnień poruszanych na wykładach, w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Kolokwium będzie zrealizowane w ramach ćwiczeń projektowych.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyska student, który samodzielnie i prawidłowo wykonał zadany projekt(y) i obronił go.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych.
Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach projektowych realizowany jest ten sam temat. Jeżeli student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278)
 5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 565)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 216)
 7. Krzewiński R., Rekrucki R.: Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Wyd. Polcen 2005.
 8. Lewicki J.: Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
 9. Lewicki J., Batko P., Krzyworączka P.: Nietypowe sposoby wybuchowej likwidacji wysokich obiektów żelbetowych. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 295-311).
 10. Lewicki J., Krzyworączka P., Batko P., Morawa R.: Sposoby zwiększania pewności kierunkowego obalania kominów. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 313-321).
 11. Lewicki J.: Metody wybuchowej likwidacji obiektów wielkoprzestrzennych. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 231-249).
 12. Lewicki J., Morawa R.: Metoda wybuchowego obalania stalowych obiektów górniczych. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2004, (str. 323-329).
 13. Lewicki J.: Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
 14. Morawa R., Onderka Zb.: Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy. Art-Tekst, ISBN: 9788377830529, Kraków 2013
 15. Projekt budowlany 1 – Vademecum projektanta i Inwestora. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2004.
 16. Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (http://www.wug.bip.info.pl/).
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Wybrane problemy oceny oddziaływania powietrznej fali uderzeniowej przy robotach z użyciem MW, Główny Instytut Górnictwa, Katowice: ZG SIiTG, 2009. — ISBN 978-83-87267-90-2.
 2. Cała M., Pyra J., Lewicki J.: Zastosowanie technologii mikrowybuchów do zagęszczania gruntów zwałowych. W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny]
 3. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115
 4. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Zagrożenia dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie robót wyburzeniowych. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 2, s. 90–99.
Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.
Istnieje możliwość poprawy oceny na wyższą po uprzednim zapoznaniu się z pracą pod warunkiem nie wykorzystania wszystkich terminów zaliczenia. Student przystępująca do kolokwium poprawkowego w celu poprawy oceny pozytywnej rezygnuje z dotychczas wystawionej oceny a nowo uzyskana ocena staje się oceną wiążącą (w przypadku poprawy na niższą ocenę lub 2,0 ndst taka ocena zostaje wystawiona jako ocena z kolokwium).