Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy planowania przestrzennego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-508-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z systemem planowania przestrzennego, rolą dokumentów planistycznych w realizacji różnorakich inwestycji oraz ochronie środowiska i kształtowaniu ładu przestrzennego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat systemu dokumentów planistycznych, ich zakresu i mocy prawnej. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawy prawne i metodologiczne planowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji planistycznych (w przypadku braku mpzp). RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować dokumenty planistyczne pod kątem realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi opracować formalno-prawną procedurę dla uzyskania decyzji planistycznych. RTZ1A_U03, RTZ1A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotowy do uczestniczenia w procesie planowania przestrzennego i ma świadomość wagi dokumentów planistycznych w procesie rewitalizacji RTZ1A_K05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. RTZ1A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat systemu dokumentów planistycznych, ich zakresu i mocy prawnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy prawne i metodologiczne planowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji planistycznych (w przypadku braku mpzp). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować dokumenty planistyczne pod kątem realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować formalno-prawną procedurę dla uzyskania decyzji planistycznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotowy do uczestniczenia w procesie planowania przestrzennego i ma świadomość wagi dokumentów planistycznych w procesie rewitalizacji + + - - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Informacje wprowadzające – rola dokumentów planistycznych w procesie rewitalizacji. Podstawowe definicje.
 2. Podstawy prawne planowania przestrzennego. Organy właściwe w sprawach planowania przestrzennego i ich kompetencje. Procedura uchwalania dokumentów planistycznych i rola społeczeństwa.
 3. System dokumentów planistycznych i ich wzajemne relacje. Miejscowy plan rewitalizacji jako nowy instrument zarządzania przestrzenią rewitalizowaną. Zakres i moc prawna dokumentów planistycznych. Decyzje planistyczne (w przypadku braku mpzp). Dokumenty związane: strategie rozwoju, programy.
 4. Znaczenie przestrzeni publicznych dla współczesnego społeczeństwa i rola samorządów w ich kreowaniu. Zrewitalizowane tereny poprzemysłowe jako przestrzenie publiczne.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Odczytywanie informacji z dokumentów strategicznych przydatnych dla sporządzania dokumentów planistycznych. Analiza dokumentów planistycznych pod kątem projektowania inwestycji rewitalizacyjnych. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji planistycznych (w przypadku braku mpzp) – decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Procedowanie uzyskania decyzji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane prezentacje I uczestniczą w dyskusji. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie wykonanego ćwiczenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych. Przewiduje się jeden podstawowy i jeden dodatkowy termin egzaminu. Zakres materiału do egzaminu obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach prezentacji oraz udziale w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z egzaminu (0,7) i ćwiczeń audytoryjnych (0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie środowiska, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, # Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa o rewitalizacji oraz rozporządzenia.
 2. Goździewicz-Biechońska J.: Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 32-42, 2008.
 3. Böhm A.: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 4. Papińska E.: Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 5. Polski J.: Systemowe planowanie przestrzenne a ochrona środowiska. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
 6. Kozłowski S., Słysz K., Węglowski M., Wierzchowski M., Zastanawiak B., Zgud K.: Vademecum Gospodarki Przestrzennej. IRM Kraków 2005.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Karwińska A., Böhm A., Ostręga A.: Przestrzenie publiczne w rozwoju miast. Wydawnictwo TEXTER, s. 174 2016.
 2. Ostręga A.: Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne [w:] Skowronek J. (red): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wydawca Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, s. 47–57, 2016.
 3. Uberman R., Ostręga A.: Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Górnictwo Odkrywkowe 1-2/2006. Poltegor Instytut, Wrocław, s. 17-24, 2006.
Informacje dodatkowe:

brak