Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy warsztatu urbanistycznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-509-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami zasad projektowania w skali urbanistycznej. Student powinien zrozumieć związek pomiędzy kluczowymi etapami procesu analizy urbanistycznej i ich znaczenie dla możliwych wdrożeń projektowych/inwestycyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o najważniejszych pojęciach i definicjach z dyscypliny naukowej i projektowania. RTZ1A_W04, RTZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat podstawowych kierunków urbanistyki historycznej i współczesnej. RTZ1A_W05, RTZ1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zgromadzić wyjściowe dane o przestrzeni możliwej inwestycji. RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Projekt
M_U002 Student potrafi poddać waloryzacji zgromadzony materiał badawczy. RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Projekt
M_U003 Student potrafi porozumiewać się i współpracować z architektem i urbanistą. RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest wrażliwy na wielowymiarowy kontekst determinujący potencjalne kierunki przekształceń. RTZ1A_K02, RTZ1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
M_K002 Student ma świadomość roli architekta i urbanisty w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o najważniejszych pojęciach i definicjach z dyscypliny naukowej i projektowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat podstawowych kierunków urbanistyki historycznej i współczesnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zgromadzić wyjściowe dane o przestrzeni możliwej inwestycji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi poddać waloryzacji zgromadzony materiał badawczy. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi porozumiewać się i współpracować z architektem i urbanistą. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na wielowymiarowy kontekst determinujący potencjalne kierunki przekształceń. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli architekta i urbanisty w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Wykład wprowadzający I – wprowadzenie pojęcia urbanistyka, streszczenie historii urbanistyki. Rozwój miast, urbanistyka w ujęciu klasycznym, historycznym.
 2. Wykład wprowadzający II – wprowadzenie do kierunków rozwoju i poszukiwań we współczesnym projektowaniu urbanistycznym.
 3. Podstawowe zagadnienia analizy urbanistycznej. Waloryzacja elementów przestrzeni dla określenia potencjalnych kierunków poszukiwań.
 4. Uzupełniające aspekty badań nad szerokim kontekstem dla możliwych interwencji projektowych.
 5. Interpretacja wyników analizy urbanistycznej dla określenia wytycznych projektowych.
  6. Omówienie przykładowych koncepcji urbanistycznych jako przestrzenno-funkcjonalnych efektów procesu analizy urbanistycznej.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Przeprowadzona etapami analiza wybranego przypadku – terenu poprzemysłowego, w celu określenia wskazań dla możliwego przekształcenia tego terenu. Ocena hipotetycznej sytuacji przeprowadzona zostanie dla dwóch wariantów inwestycyjnych – kierunków oszczędnego i wizjonerskiego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium w terminie podstawowym i poprawkowym. Zakres materiału do zaliczenia obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Koch W.: Style w architekturze. Świat Książki, 1996.
 2. Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Karwińska A., Böhm A., Ostręga A.: Przestrzenie publiczne w rozwoju miast. Wydawnictwo TEXTER, s. 174, 2016.
 2. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B. (2011): Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 223–224.
Informacje dodatkowe:

brak