Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-511-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna i rozumie zasady projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i hydrotechnicznych. Student ma wiedzę i potrafi zaprojektować różne rodzaje konstrukcji oporowych w zależności od warunków geotechnicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowychl oraz obiektów hydrotechnicznych RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego i hydrotechnicznego RTZ1A_U06, RTZ1A_U02, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowychl oraz obiektów hydrotechnicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego i hydrotechnicznego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Rodzaje budowli ziemnych – wykopy, nasypy kolejowe i drogowe, zapory ziemne, składowiska odpadów. Charakterystyka zagrożeń związanych z wykonawstwem budowli ziemnych – zagrożenia wodne, procesy osuwiskowe. Metody odwadniania budowli ziemnych. Metody wzmacniania podłoża gruntowego. Stabilizacja gruntów: mieszanki optymalne, stabilizacja wapnem, cementem, bituminami, żywicami itp. Palowanie podłoża, pale iniekcyjne, mikropale. Wykonawstwo robót wzmacniających podłoże. Zasady projektowania budowli ziemnych. Zasady projektowania konstrukcji oporowych – mury oporowe, ścianki szczelne, ścianki szczelinowe, kaszyce, gabiony (kosze siatkowe). Konstrukcje z gruntu zbrojonego. Kotwienie skarp. Zastosowanie geosyntetyków do stabilizacji skarp. Badania geotechniczne służące do wyboru lokalizacji i oceny oddziaływania obiektów inżynierskich na tereny przyległe oraz stan środowiska. Rodzaje i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Charakterystyka przepływu rzecznego i jego związek z budowlami hydrotechnicznym. Wyrównywanie przepływu rzecznego- retencja wody dla eliminacji niżówek i redukcji wezbrań. Zapory spiętrzające i sztuczne zbiorniki wodne – cel, rodzaje, konstrukcja i funkcjonowanie sztucznych zbiorników wodnych. Regulacja rzek i potoków- cel regulacji, rodzaje głównych budowli regulacyjnych i obliczenia hydrauliczne. Podstawy obliczeń i wykonywania wałów przeciwpowodziowych. Sposoby zabezpieczenia zapór i obwałowań przed przesiąkaniem i niszczącym działaniem wody. Wpływ budowli hydrotechnicznych na zmiany stosunków wodnych.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt budowli ziemnej
Projekt budowli hydrotechnicznej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.6 x ocena z egzaminu + 0.4 ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia projektowe – w przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zdany egzamin z przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
2. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
3. Pisarczyk S. (2005) Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Pisarczyk S. (2004) Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
5. Depczyński W., Szamowski A. (1999) Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
6. Puła O., Rybak Cz., Sarnak W. (1999) Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.
7.M. Głażewski, E.Nowocień, K.Piechowicz: „Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym".WKiŁ.2010.
8.K.Gradkowski:„Budowle i roboty ziemne".Materiały do wykładów i ćwiczeń.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Warszawa 2010.
9.Praktyczny podręcznik- „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków".Polska Zielona Sieć. Wrocław-Kraków 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Cała M.: Analiza stateczności skarp i zboczy w 2D i 3D. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne: geotechnika: XXVIII ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji: Wisła, 5–8 marca 2013. T. 1, Wykłady. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie, s. 21–42. 2013.
 2. Cała M.: Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 164, 2007.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładzie i ćwiczeniach projektowych może być premiowana.