Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-512-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na tym przedmiocie student zapoznaje się z zagadnieniem wyceny inwestycji w obszarze rewitalizacji

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student pozyska wiedzę z zakresu wyceny opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji RTZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania ryzyka inwestycyjnego RTZ1A_W05 Kolokwium
M_W003 Student pozyska wiedzę z zakresu wartości pieniądza w czasie oraz prognozowania elementów sprawozdania finansowego RTZ1A_W05 Kolokwium
M_W004 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania kosztu kapitału własnego RTZ1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student będzie potrafił wykonać analizę opłacalności inwestycji RTZ1A_U03 Projekt
M_U002 Student będzie potrafił wykonać analizę ryzyka opłacalności inwestycji RTZ1A_U03 Projekt
M_U003 Student będzie potrafił dokonać podstawowej prospekcji elementów sprawozdania finansowego RTZ1A_U03 Projekt
M_U004 Student będzie potrafił dokonać oszacowania kosztu kapitału własnego RTZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole RTZ1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny oraz jej wpływu na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem RTZ1A_K03, RTZ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student pozyska wiedzę z zakresu wyceny opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania ryzyka inwestycyjnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student pozyska wiedzę z zakresu wartości pieniądza w czasie oraz prognozowania elementów sprawozdania finansowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania kosztu kapitału własnego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie potrafił wykonać analizę opłacalności inwestycji - - - + - - - - - - -
M_U002 Student będzie potrafił wykonać analizę ryzyka opłacalności inwestycji - - - + - - - - - - -
M_U003 Student będzie potrafił dokonać podstawowej prospekcji elementów sprawozdania finansowego - - - + - - - - - - -
M_U004 Student będzie potrafił dokonać oszacowania kosztu kapitału własnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny oraz jej wpływu na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykład

Na wykładzie zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące elementów niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy opłacalności projektów inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Niemniej jednak student będzie musiał zapoznać się z podstawami, które będą niezbędne do rzeczonej analizy. Zatem wykład swoim zasięgiem będzie obejmował takie obszary jak:
· wartość pieniądza w czasie
· wskaźniki opłacalności inwestycji takie jak: NPV, IRR,
· szacowanie kosztu kapitału WACC
· przepływy pieniężne FCFF, FCFE
· prognozowanie elementów sprawozdań finansowych
· elementy ryzyka inwestycyjnego (analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo)
· podstawy i założenia studium wykonalności, biznesplan

Ćwiczenia projektowe (30h):
Projekt

Student samodzielnie lub w grupie wykona projekt polegający na oszacowaniu opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji. Dodatkowym aspektem projektu będzie oszacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz dobór finansowania inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy student będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniego wariantu inwestycyjnego i go uzasadnić.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu:
napisanie testu – wymagana jest co najmniej połowa punktów aby uzyskać pozytywną ocenę.

Zaliczenie projektu:
przygotowanie i obrona projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.2 oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu + 0.8 oceny z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student przygotuje opracowanie na temat zadany przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.Pluta: Inwestycje (Capital Budgeting – budżetowanie kapitałowe), Wrocław 1995
2. B.Bek-Gaik: Budżetowanie Kapitałowe, Warszawa 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Robert RANOSZ: Estimation of the cost of equity for mining companies using the P-LEFAC method — , W: Archives of Mining Sciences 2014 vol. 59 iss. 1, s. 257–268.
2. Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA: Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce, W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013 nr 60 s. 277–285.
3. Robert RANOSZ: Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych , W: Przegląd Górniczy 2011 T. 66 nr 6, s. 23–26.
4. Robert RANOSZ: Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi w Zakładach Wzbogacania Rudy miedzi KGHM SA,W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2012 nr 51 s. 223–232.
5. Robert RANOSZ, Krzysztof POLAK: Wycena zbiornika wodnego poeksploatacyjnego metodą porównawczą W: Przegląd Górniczy 2013 t. 69 nr 9, s. 144–147.

Informacje dodatkowe:

Studenci mogą wykonywać projekt samodzielnie lub w grupach (nie więcej niż trzy osoby na projekt) -jeżeli projekt jest wykonywany w grupie wówczas prowadzący zastrzega sobie możliwość zróżnicowania oceny pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu wykonującego dany projekt.