Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy modelowania zjawisk geotechnicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-520-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć student otrzymuje praktyczną wiedzę na temat modelowania procesów geotechnicznych w ośrodkach gruntowym i skalnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu technologii bezwykopowych RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do rozwiązywania problemów geotechnicznych RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie wykorzystać metody numeryczne w projektowaniu geotechnicznym RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu technologii bezwykopowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do rozwiązywania problemów geotechnicznych + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać metody numeryczne w projektowaniu geotechnicznym + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Metody modelowania procesów geotechnicznych zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych.
2. Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie w geotechnice.
3. Technologie bezwykopowe.
4. Wpływ mikrotunelowania na deformacja powierzchni terenu i obiektów budowlanych.
5. Fundamenty bezpośrednie i pośrednie. Stateczność fundamentów.
6. Odkształcalność podłoża gruntowego.
7. Metody modelowania nieciągłych ośrodków skalnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z programami numerycznymi wykorzystywanymi w geotechnice oraz z zaawansowanymi metodami badania własności gruntów i skał. Wykonują także dwa ćwiczenia projektowe:
1) analiza stateczności fundamentów pośrednich i bezpośrednich
2) analiza stateczności mikrotunelu zlokalizowanego w masywie gruntowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x kolokwium + 0.5 x zaliczenie laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot: Mechanika gruntów i geotechnika

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987.
 2. Glazer Z., Malinowski J.: Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. Wyd. PWN Warszawa 1991,
 3. Grabowska-Olszewska B.: Geologia stosowana, właściwości gruntów nienasyconych, 1998.
 4. Myślińska E.: Laboratoryjne badania gruntów.
 5. Lambe T. W., Whitman R.V.: Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa, 1976, 1977.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Cała M.: Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwo AGH, 2007.
Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.