Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie informacji przestrzennej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-521-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Jaskowska-Lemańska Justyna (lemanska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł na na celu przestawienie funkcjonalności systemów GIS 3D w zastosowaniu do projektów rewitalizacyjnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody interpolacji rozkładów przestrzennych z danych pomiarowych. Metody oceny jakości wyników interpolacji oraz wpływ jakości modeli wysokościowych na wyniki przeprowadzanych z ich wykorzystaniem analiz przestrzennych. RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna modele wysokościowe i sposób ich reprezentacja w systemach informacji przestrzennej. Student zna funkcjonalność systemów GIS 3D. RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizy GIS z zakresu rewitalizacji z wykorzystaniem modeli wysokościowych i modeli obiektów 3D. RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi sporządzić (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację rewitalizacji, w tym: projekt rekultywacji, koncepcję rewitalizacji, harmonogram, kosztorys inwestorski oraz analizę ekonomiczną itp. RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykonując analizy GIS pojmuje istotę i zasady pracy w grupie. RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody interpolacji rozkładów przestrzennych z danych pomiarowych. Metody oceny jakości wyników interpolacji oraz wpływ jakości modeli wysokościowych na wyniki przeprowadzanych z ich wykorzystaniem analiz przestrzennych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna modele wysokościowe i sposób ich reprezentacja w systemach informacji przestrzennej. Student zna funkcjonalność systemów GIS 3D. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizy GIS z zakresu rewitalizacji z wykorzystaniem modeli wysokościowych i modeli obiektów 3D. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację rewitalizacji, w tym: projekt rekultywacji, koncepcję rewitalizacji, harmonogram, kosztorys inwestorski oraz analizę ekonomiczną itp. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykonując analizy GIS pojmuje istotę i zasady pracy w grupie. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawowe metody interpolacji rozkładów przestrzennych z danych pomiarowych. Metody oceny jakości wyników interpolacji. Wpływ jakości oszacowania rozkładu przestrzennego na wyniki przeprowadzanych z jego wykorzystaniem analiz przestrzennych.
2. Modele wysokościowe i reprezentacja obiektów 3Dw systemach informacji przestrzennej. Funkcjonalność systemów GIS 3D. Rodzaje modeli wysokościowych. Dane źródłowe i zasady budowania modeli wysokościowych. Narzędzia analiz 3D. Przykładowe analizy GIS z zakresu rewitalizacji z wykorzystaniem modeli wysokościowych i modeli obiektów 3D. Wpływ jakości modeli wysokościowych na wyniki przeprowadzanych z ich wykorzystaniem analiz przestrzennych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Narzędzia eksploracji danych przestrzennych. Tworzenie rozkładów przestrzennych zjawisk środowiskowych (stężenie ozonu w powietrzu, suma opadów, zawartość metali ciężkich w glebie) przy użyciu różnych metod interpolacji. Metody porównania i oceny uzyskanych wyników interpolacji. Opracowanie produktu finalnego w postaci mapy rozkładu przestrzennego.
Wizualizacja danych wysokościowych oraz danych 3D. Budowa modeli wysokościowych. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych 3D i modeli wysokościowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych: Ocena z kolokwium zaliczeniowego + aktywność na zajęciach.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia kolokwium z ćwiczeń w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas dwóch dodatkowych terminów w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią wagowaną oceny z testu sprawdzającego z zakresu wykładów wykładów (50%) i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup projektowych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa znajomość oprogramowania typu CAD

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LONGLEY Paul A. [et al.] – GIS: teoria i praktyka (red. nauk. Artur Magnuszewski); Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
WIDACKI Wojciech, KOZAK Jacek – Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, cz. 1 i 2. Wyd. Text, 1997.
LITWIN Leszek, MYRDA Grzegorz – Systemy Informacji Geograficznej – Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion, 2005.
MYRDA Grzegorz – GIS czyli mapa w komputerze. Wyd. Helion, 1997.
GAŹDZICKI Jerzy – Systemy informacji przestrzennej. Wyd. PPWK, 1990.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings — Ocena środowiskowa w zintegrowanym procesie projektowania obiektów budowlanych / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 8, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-25

Informacje dodatkowe:

Celem zajęć jest wyjaśnienie istoty oraz praktyczne opanowanie komputerowych metod zbierania, przetwarzania i analizowania przestrzennych danych środowiskowych i in., oraz prezentacji wyników. Słuchacze zapoznają się
z programami: GIS, do przetwarzania danych pomiarowych GPS oraz do interpolacji danych punktowych.