Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring zagrożeń aerologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-523-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wykonywaniem pomiarów zanieszyszczeń gazowych i stałych ze składowiska odpadów technologicznych w celu monitorowania ich wpływu na atmosferę oraz zastosowaniem termowizji do identyfikacji zagrożenia pożarowego na składowiskach odpadów powęglowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat monitoringu zanieszczeń gazowych RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat monitoringu zanieczyszczeń stałych RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe właściwości fizczyne i chemiczne charakterysytycznych zanieczyszczeń gazowych i stałych ze składowisk odpadów RTZ1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność podstaw pomiaru zanieczyszczeń gazowych RTZ1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student posiada umiejętność podstaw pomiaru zanieczyszczeń stałych RTZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student posiada umiejętność wykorzystania termowizji do analizy zagrożenia pożarowego składowisk odpadów RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w trakcie prowadzenia pomiarów RTZ1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie RTZ1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę na temat monitoringu zanieszczeń gazowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę na temat monitoringu zanieczyszczeń stałych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe właściwości fizczyne i chemiczne charakterysytycznych zanieczyszczeń gazowych i stałych ze składowisk odpadów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność podstaw pomiaru zanieczyszczeń gazowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność podstaw pomiaru zanieczyszczeń stałych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność wykorzystania termowizji do analizy zagrożenia pożarowego składowisk odpadów + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w trakcie prowadzenia pomiarów + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej rozwiązać stawiane przed nim zadania inżynierskie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pomiary składu i stężenia gazów na składowisku odpadów technologicznych (stosowane przyrządy, metodyka wykonywania pomiarów) (3h). Pomiary zapylenia na składowisku odpadów technologicznych (stosowane przyrządy, sposoby wykonywania pomiarów) (3h). Zastosowanie termowizji do monitoringu aktywności termicznej składowiska odpadów technologicznych z kopalń węgla kamiennego (5h). Sposoby gaszenia pożarów składowiska odpadów technologicznych z kopalń węgla kamiennego (2h). Sposoby zwalczania zapylenia na składowiskach odpadów technologicznych (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Przyrządy stosowane do pomiaru zanieczyszczeń gazowych ze składowiska odpadów technologicznych (4h). Przyrządy stosowane do pomiaru zanieczyszczeń stałych ze składowiska odpadów technologicznych (4h). Przyrządy stosowane do monitoringu składowiska odpadów technologicznych za pomocą termowizji (4h). Interpretacja wyników pomiarów (3h).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Forma zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych: kolokwium.
Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) = 0.5 oceny z wykładu (W) + 0.5 oceny z laboratorium (L)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne wyrównanie zaległości po konsultacjach z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Forma zaliczenia wykładu: pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego
Forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: oddanie sprawozdań, pozytywne oceny z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, kolowkium zaliczeniowe.
Możliwość odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bednarczyk J., „Podstawy metrologii technicznej", Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
Jóźwiak M., Kowalkowski A., 2001: „Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza". Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Markiewicz M. T., „Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym". Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Szaniecki J., „Wykorzystanie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego w zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie”. Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie pod redakcją Poskrobki B., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, 1997, Politechnika Białostoska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Lokowanie odpadów energetycznych w kopalniach węgla kamiennego w aspekcie ochrony środowiska i prewencji przeciwpożarowej — The industrial waste storage in the Polish underground mining in aspects of environmental protection and coal-mine fire prevention / Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW = PhD Students Scientific Conference : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005.
2.Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego — Experimental investigations of gases propagation from gobs in a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze, nr 4, 2006.
3.Klasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego — Gases in goaves of a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze nr 1, 2006.
4.Sposoby zwalczania zapylenia w górnictwie — [The methods of dust control in mining] / Artur Caniboł, Reinhold Both, Zbigniew KUCZERA // W: Wybrane problemy eksploatacji pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń aerologicznych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.

Informacje dodatkowe:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 2 terminy zaliczeń poprawkowych.
Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Forma zaliczenia wykładu: referat.
Forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: oddanie sprawozdań, pozytywne oceny z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, kolowkium zaliczeniowe.
Możliwość odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego z inną grupą po uzgodnieniu z prowadzącym.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.