Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologia obszarów zurbanizowanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-524-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwka Małgorzata (sliwka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka modułu dotyczy zależności między organizmami żywymi a środowiskiem w ekosystemach obszarów zurbanizowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę nt. warunków środowiska obszarów zurbanizowanych RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wie jak wpływają obszary zurbanizowane na funkcjonowanie organizmów żywych RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat aktualnych problemów funkcjonowania miast RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna wpływ bioróżnorodności i zieleni miejskiej na jakość życia w mieście RTZ1A_W02, RTZ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać zmiany struktury i funkcji miejskich układów ekologicznych w wyniku antropopresji RTZ1A_U02, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać waloryzacje przyrodniczą RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony ekosystemów miejskich i różnorodności biologicznej obszarów zurbanizowanych RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04 Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi pracować w grupie RTZ1A_K02 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę nt. warunków środowiska obszarów zurbanizowanych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak wpływają obszary zurbanizowane na funkcjonowanie organizmów żywych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat aktualnych problemów funkcjonowania miast + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna wpływ bioróżnorodności i zieleni miejskiej na jakość życia w mieście + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać zmiany struktury i funkcji miejskich układów ekologicznych w wyniku antropopresji + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać waloryzacje przyrodniczą - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony ekosystemów miejskich i różnorodności biologicznej obszarów zurbanizowanych + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Obszary miejskie: kształtowanie się i rozwój. Warunki abiotyczne i biotyczne. Fauna i flora ekosystemów miejskich. Miasto jako układ ekologiczny. Modele ekosystemów miejskich. Zjawiska klimatyczne w mieście. Oddziaływanie miast na tereny otaczające. Bioróżnorodność w środowisku miejskim. Mechanizmy adaptacyjne. Synantropizacja. Jakość życia w środowisku miejskim. Rola zieleni miejskiej (warunki akustyczne, klimat, czystość powietrza). Zielona i niebieska infrastruktura. Rola i wykorzystanie terenów poprzemysłowych dla wzrostu bioróżnorodności miast. Usługi ekosystemowe.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Waloryzacja przyrodnicza. Zjawisko synantropizacji i synurbizacji – obserwacje i monitoring bioróżnorodności. Opracowanie ścieżki ekologicznej. Zielona i błękitna infrastruktura terenów zurbanizowanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: kolokwium z tematyki wykładów
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: wykonanie ćwiczeń, zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń oraz projektów.
Przysługuje jeden termin poprawkowy.
Nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej z kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach audytoryjnych obowiązkowa. Usprawiedliwioną nieobecność na zajedziach audytoryjnych student może odrobić z inna grupą realizującą ten sam temat, za zgoda prowadzącego zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zimny H. 2006. Ekologia miasta. Kraków
2. Kaliszuk E., Cieszewska A., 2000, Środowisko przyrodnicze miasta – cele i metody badań, Przyroda
i Miasto, T. III, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
3. Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań
4. Sudnik- Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
5. Andrzejewski R. 1980. Fizjografia i ekologiczne kształtowanie środowiska biotycznego na obszarach zurbanizowanych. Człowiek i środowisko,T.4,
nr 4
6.Rychling A. Geograficzne badania środowiska naturalnego. Wyd PWN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dobrowolski J.W., Jachimski J., Hejmanowska B., Wagner A., Boroń A., Drzewiecki W., Mikrut S., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M., Patuła B.: Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy). Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 12 z. 2/1 s. 167–182, 2006.
2. Dobrowolski J.W., Wagner A., Śliwka M., Mazur R., Jakubiak M.: Polish long-term interdisciplinary co-operation of scientists, youth and local communities for the promotion of eco-tourism and sustainable development in regions of particular natural and cultural values in Poland, Spain and Italy. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15 no. 5C s. 71–72, 2006.
3. Dobrowolski J., Borkowska K., Olek M., Śliwka M., Albej N.: Krakow’s monuments eroded by pollution. Al-bla Wal-tanmia = Environment & Development, vol. 8 no. 63, s. 48–50, 2003 (j. arabski).
4. Biedrawa-Kozik A., Gliniak M., Kepys W., Kowalska A., Łyko P., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska-Czaja M., Śliwka M.: Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014.
5. Jakubiak M., Śliwka M.: Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta. Logistyka, s. 152–159, 2013.
6. Ostręga A.: Odnowa miast poprzez rewitalizację obszarów poprzemysłowych – przykłady i metoda, [w:] Kleczkowski P. (red): Metody zarządzania odnową miast: praca zbiorowa, Dom Wydawnictw Naukowych, s. 43-80, Kraków, 2008.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich projektów i sprawozdań.