Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-530-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uzyskanie zaliczenia tego modułu jest możliwe tylko raz podczas całego toku studiów. Warunkiem zaliczenia jest udokumentowane prowadzenie badań naukowych lub działalności w kole naukowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna szczegóły wybranych aspektów rewitalizacji, metody badań laboratoryjnych i programy komputerowe i włącza się w badania naukowe. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja
M_W002 Student zna szczegóły wybranych aspektów rewitalizacji, metody badań laboratoryjnych i programy komputerowe i włącza się w działalność koła naukowego. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Prezentacja
M_U002 Student potrafi zebrać dane wejściowe i literaturowe do pracy naukowej. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w interdyscyplinarnym zespole. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna szczegóły wybranych aspektów rewitalizacji, metody badań laboratoryjnych i programy komputerowe i włącza się w badania naukowe. - - - - - - - - - + -
M_W002 Student zna szczegóły wybranych aspektów rewitalizacji, metody badań laboratoryjnych i programy komputerowe i włącza się w działalność koła naukowego. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi zebrać dane wejściowe i literaturowe do pracy naukowej. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w interdyscyplinarnym zespole. - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (15h):

Student włącza się w prace naukowe realizowane na Wydziale lub w działalność koła naukowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS (na cały tok studiów).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS (na cały tok studiów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie przewiduje się

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zależna od zakresu działalności

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Brak