Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy prawne rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-601-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się systemem prawnym rządzącym procesem rewitalizacji. Student zapozna się z programami operacyjnymi stanowiącymi podstawę pozyskania środków UE na rewitalizację.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna przepisy prawa rządzące procesem rewitalizacji oraz ich hierarchię i zależności. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna programy operacyjne sporządzane na potrzeby pozyskania środków UE na rewitalizację. RTZ1A_W04 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stosować odpowiednie dla danego projektu rewitalizacji przepisy prawa, interpretować je oraz korzystać z orzecznictwa. RTZ1A_U03, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi korzystać z programów operacyjnych na potrzeby aplikowania o środki na rewitalizację. RTZ1A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy konieczności przestrzegania przepisów prawa. RTZ1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna przepisy prawa rządzące procesem rewitalizacji oraz ich hierarchię i zależności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna programy operacyjne sporządzane na potrzeby pozyskania środków UE na rewitalizację. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować odpowiednie dla danego projektu rewitalizacji przepisy prawa, interpretować je oraz korzystać z orzecznictwa. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z programów operacyjnych na potrzeby aplikowania o środki na rewitalizację. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności przestrzegania przepisów prawa. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Prawo europejskie, krajowe i miejscowe, normy prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji. Hierarchia przepisów prawa i wzajemne zależności.
2. Podstawy prawne i rola strategii rozwoju w rewitalizacji terenów zdegradowanych. Programy rządowe w zakresie rewitalizacji.
3. Analiza przepisów prawa pod kątem rekultywacji i rewitalizacji w aspekcie: działalności wydobywczej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, standardów jakości gleby i ziemi, wodnym, ochrony zabytków i przyrody oraz budownictwa.
4. Formalno-prawna procedura rekultywacji. Podmioty prawnie zobowiązanie do rekultywacji. Ustalenie kierunku rekultywacji. Termin wykonania. Dokumentacja rekultywacji – zakres, zatwierdzenie. Nadzór rekultywacji. Kontrola wykonania rekultywacji.
5. Źródła finansowania rekultywacji i rewitalizacji. Podstawy prawne. Beneficjenci.
6. Rewitalizacja jako inwestycja budowlana lub przyrodnicza (ochronna). Procedura formalno-prawna. Programy operacyjne na potrzeby pozyskania środków UE na rewitalizację. Podstawy prawne. Wytyczne dla rewitalizacji. Bariery. Studia przypadków.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Analiza orzecznictwa dla wybranych aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci prezentują przygotowane prezentacje I uczestniczą w dyskusji. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium w terminie podstawowym i poprawkowym. Zakres materiału do zaliczenia obejmuje treści przedstawiane na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie opracowanego i przestawionego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta będzie bazować na wypowiedziach prezentacji oraz udziale w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną oceny z kolokwium oraz oceny z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 2. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Uberman R. Ostrega A.: Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków, 2007.
 2. Ostręga A.: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków, 2013.
 3. Ostręga A.: Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 52–61, 2012.
Informacje dodatkowe:

brak