Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo na terenach górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-602-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu oceny wpływu oddziaływań górniczych na obiekty budowlane.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie pojęcie odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze oraz metody jej oceny RTZ1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze RTZ1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych RTZ1A_W02 Kolokwium
M_W004 Posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu RTZ1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować elementy zabezpieczeń na wpływy górnicze budynku nowowznoszonego RTZ1A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi ocenić odporność na wpływy górnicze budynków oraz wybranych budowli RTZ1A_U03 Kolokwium
M_U003 Potrafi zaproponować koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych na wpływy górnicze budynku istniejącego RTZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych RTZ1A_K03, RTZ1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie pojęcie odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze oraz metody jej oceny + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować elementy zabezpieczeń na wpływy górnicze budynku nowowznoszonego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić odporność na wpływy górnicze budynków oraz wybranych budowli - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaproponować koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych na wpływy górnicze budynku istniejącego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wpływ działalności górniczej na powierzchnię terenu i budowle

Pojęcia i definicje. Oszacowanie deformacji terenu powstałych na skutek podziemnej eksploatacji górniczej i wykonania obiektów podziemnych. Klasyfikacja terenów górniczych ze względu na budownictwo naziemne. Odporność na wpływy eksploatacji podziemnej, metody oceny. Szkody górnicze. Wpływ wstrząsów górniczych na budowle. Monitoring i naprawy powstałych szkód.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Budowle na terenach górniczych

Projekt oddziaływania deformacji terenu na różnego typu budowle.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych. Kolokwium realizowane jest w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,5), ćwiczeń projektowych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia projektowe – w przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z zakresu budownictwa (konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika budowli, rysunek techniczny budowlany).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chudek M.: Mechanika górotworu z podstawami zarządzania ochroną środowiska w obszarach górniczych i pogórniczych. Wydaw. Pol. Śl., Gliwice 2010
Instrukcja GIG nr 12: Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 416/2006. Projektowanie budynków na terenach górniczych. Warszawa 2006.
Instrukcja ITB nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowej konstrukcji nośnej poddanych wpływom eksploatacji górniczej, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1989.
Instrukcja ITB nr 364: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2007.
Instrukcja ITB nr 380: Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
Instrukcja ITB nr 391: Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
Kawulok M.: Szkody górnicze w budownictwie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2010.
Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2007.
Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka, Wydawnictwo GIG, Katowice, 1997.
Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania. Wydawnictwo AGH, Kraków 1995
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.