Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena oddziaływania na środowisko
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-603-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia dotyczą aspektów związanych z procedurą pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. RTZ1A_W04 Egzamin
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko RTZ1A_W04 Egzamin
M_W003 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko RTZ1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W004 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko RTZ1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy RTZ1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. RTZ1A_U02 Kolokwium
M_U003 Potrafi odnaleźć i opisać podstawowe informacje o środowisku RTZ1A_U04, RTZ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wytyczne formalno-prawne dotyczące przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody ocen oddziaływania na środowisko - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie do odpowiedniej grupy - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi odnaleźć i opisać podstawowe informacje o środowisku - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ czynników antropogenicznych na komponenty środowiska + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Historia ocen oddziaływania na środowisko.
2. Oceny oddziaływania na środowisko w prawie Unii Europejskiej.
3. Krajowy system ocen oddziaływania na środowisko.
4. Podstawowe definicje.
5. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko.
6. Rodzaje przedsięwzięć – ścieżka postępowania dla uzyskania decyzji środowiskowej.
7. Właściwość organu w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
9. Indywidualna (planowanego przedsięwzięcia) ocena oddziaływania na środowisko.
10. Karta informacyjna przedsięwzięcia (zakres, wymagania).
11. Raport o oddziaływaniu na środowisko (zakres, wymagania).
12. Działania minimalizujące negatywne oddziaływania.
13. Kompensacja przyrodnicza.
14. Monitoring i analiza porealizacyjna.
15. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
16. Organy opiniujące/uzgadniające w procedurze OOŚ.
17. Status strony w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej.
18. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ.
19. Udział organizacji ekologicznych w procedurze OOŚ.
20. Wybrane zagadnienia z KPA w procedurze OOŚ.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Kwalifikacja przedsięwzięć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 dla tekstu jednolitego).
2. Rozporządzenia ustanawiające obszary chronionego krajobrazu oraz parki krajobrazowe – analiza zapisów istotnych z punktu widzenia procedury OOŚ.
3. Standardowy formularz danych (SDF) obszaru Natura2000 – analiza zapisów istotnych z punktu widzenia procedury OOŚ.
4. Problematyka określania “powierzchni przekształconej”.
5. Standardy emisji hałasu do środowiska.
6. Standardy emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska.
7. Metody oceny oddziaływania na środowisko (listy kontrolne, metody macierzowe).
8. Ocena oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji rewitalizacyjnej – identyfikacja istotnych aspektów środowiskowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Lokalizacja przedsięwzięcia względem Państwowego Rejestru Granic, podziału katastralnego, terenów zagrożonych osuwiskami, terenów zagrożonych powodzią, terenów zagrożonych podtopieniami, terenów zamkniętych.
2. Inwentaryzacja infrastruktury na powierzchni przewidzianego przedsięwzięcia: budynki, infrastruktura liniowa: drogi, koleje, linie energetyczne, zabytki, na podstawie danych ortofotomapy, map topograficznych, danych obiektów.
4. Inwentaryzacja terenów chronionych akustycznie.
5. Analiza rzeźby terenu z wykorzystaniem NMT oraz map sytuacyjno-wysokościowych.
6. Inwentaryzacja obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
7. Analiza warunków hydrograficznych: inwentaryzacja cieków wodnych na mapach hydrograficznych.
8. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na mapach hydrologicznych. Jednolite Części Wód Podziemnych – JCWPd Jednolite Części Wód Powierzchniowych – JCWP.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z indywidualnych ćwiczeń realizowanych w ramach zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie kolokwium obejmującego treści programowe.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych.
Planowany jest egzamin pisemny w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6 EGZ + 0,2 ĆW. A + 0,2 ĆW. L

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Publikacje Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) – http://www.gdos.gov.pl/publikacje
2. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
3. Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (aktualna podstawa prawna, np. http://isap.sejm.gov.pl)
4. Opaliński B., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016
5. Wilżak T.,Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Naworyta W., Oceny oddziaływania na środowisko: kilka refleksji własnych, Surowce i Maszyny Budowlane, 2016 nr 4–5, s. 72–77

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.