Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy kosztorysowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-604-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efektem modułu jest zdobycie kompetencji do kosztorysowania robót rewitalizacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie oraz w pracach związanych z rewitalizacją terenu RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych oraz rewitalizacyjnych RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna zastosowanie ekonomiki w projektowaniu architektoniczno - budowlanym RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi wykonać przedmiar robót RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniający ekonomiczne aspekty działalności budowlanej i rewitalizacyjnej RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie nakładów, wydatków i kosztów, klasyfikacje kosztów, składniki kosztów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie oraz w pracach związanych z rewitalizacją terenu + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna metody oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych oraz rewitalizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zastosowanie ekonomiki w projektowaniu architektoniczno - budowlanym + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady normowania nakładów rzeczowych w robotach budowlanych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się programem komputerowym do kosztorysowania + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać kalkulację robót budowlanych i określić cenę kosztorysową obiektu oraz wartość kosztorysową inwestycji budowlanej + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać przedmiar robót + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób uwzględniający ekonomiczne aspekty działalności budowlanej i rewitalizacyjnej + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Analizy i rachunek kosztów
2.Normowanie nakładów rzeczowych
3.Podstawy i metody kosztorysowania robót
4.Ekonomika w projektowaniu architektoniczno – budowlanym.
5.Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych.
6.Analizy finansowania inwestycji – przepływy pieniężne.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach ćwiczeń student sporządza kosztorys robót rewitalizacyjnych wybranego zadania projektowego z wykorzystaniem profesjonalnego programu komputerowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie projektu w terminie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 50%ocena z zadań przewidzianych w programie studiów (kosztorys, analizy kosztowe).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu technologii robót budowlanych i rewitalizacyjnych, umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunków technicznych).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Janik W.: Rachunkowość dla menedżerów. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, Lublin 2004.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Wyd. WSIP, 2005.
5. Plebankiewicz E. :Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2007.
6. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa 2005.
7. Praca zbiorowa pod redakcją I. Sobańska: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
8. Smoktunowicz E. (redakcja): Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Wyd. Polcen, Warszawa 2001.
9. Zajączkowska T.: Kalkulacja kosztów w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie. KB Zampex, Kraków 1997.
10. Program do kosztorysowania Norma Pro.
11. Cenniki robocizny, materiałów budowlanych i pracy sprzętu wydawane przez np. WACETOB, SECOCENBUD i inne.
12. Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Poltex, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego — Analysis of phase preparatory demolition of a building / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 no. 2, s. 29–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

2.Cost-saving environmental activities on construction site – cost efficiency of waste management: case study / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 388–393. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/b0qqPw

3.Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju — The concept of renovation processes assessment taking into account the requirements of sustainable development / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 3, s. 59–61. — Bibliogr. s. 61

4. Sustainability of construction processes – requirements, criteria, evaluation concept / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2019 vol. 471 art. no. 112051, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9,Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-24. — WMCAUS 2018 : 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium : 18–22 June 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112051/pdf

5.Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych — Survey on logistic processes of road projects / Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH, Agata Czarnigowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2012 z. 59 nr 3 t. 3, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.. — Toż W: 58 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB [Dokument elektroniczny] : Rzeszów–Krynica 2012, 16–21 września, T. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Rzeszowska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. — [Rzeszów : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny

Informacje dodatkowe:

nie podano informacji dodatkowych