Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka technologiczna (3 tyg.)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-606-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem praktyki technologicznej jest nabycie praktycznego doświadczenia w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o uwarunkowaniach zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, ich przyczynach, przebiegu i implikacjach oraz procesach degradacyjnych, a także roli społeczeństwa w rewitalizacji oraz kulturowych uwarunkowań tego procesu. RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie, na podstawie wybranych źródeł naukowych pracować nad problem badawczym. Potrafi sporządzić podstawową dokumentację rewitalizacji. RTZ1A_U02, RTZ1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi wskazać problemy społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe na terenie zdegradowanym oraz potrafi wskazać ich przyczyny. RTZ1A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować w zakresie projektów rewitalizacyjnych na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role. RTZ1A_K02, RTZ1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
85 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o uwarunkowaniach zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, ich przyczynach, przebiegu i implikacjach oraz procesach degradacyjnych, a także roli społeczeństwa w rewitalizacji oraz kulturowych uwarunkowań tego procesu. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie, na podstawie wybranych źródeł naukowych pracować nad problem badawczym. Potrafi sporządzić podstawową dokumentację rewitalizacji. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać problemy społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe na terenie zdegradowanym oraz potrafi wskazać ich przyczyny. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować w zakresie projektów rewitalizacyjnych na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 85 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (85h):

1. Metody rekultywacji terenów zdegradowanych.
2. Kierunki rekultywacji i rewitalizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Włączanie się w prace realizowane przez firmę lub instytucję.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dostarczenie:
- podpisanego jednego egzemplarza porozumienia pomiędzy Uczelnią a praktykodawcą
- zaświadczenia od praktykodawcy o odbyciu praktyki zgodnie z planem praktyki
- sprawozdanie z praktyki.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w praktyce technologicznej w wybranej firmie lub instytucji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie sprawozdania z praktyki oraz rozmowy z praktykantem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praktyki odbywają się okresie przerwy wakacyjnej. Procedura związana z wyborem miejsca praktyki rozpoczyna się w drugiej połowie kwietnia, po uprzednim kontakcie opiekuna praktyk ze studentami. Należy wybrać termin odpowiadający studentowi i praktykodawcy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Odbyte szkolenie BHP

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z zaleceniami przedmiotów kierunkowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zgodnie z zaleceniami przedmiotów kierunkowych.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentach dostępnych na stronie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (Studia → Sprawy studenckie → Praktyki → Akty prawne i dokumenty):
1) Zarządzenie Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2) Wytyczne w sprawie organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach stacjonarnych na WGiG w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
3) Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 14 czerwca 2006 r