Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ćwiczenia terenowe (1 tyg.)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-607-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ćwiczenia terenowe obejmują:
- wizyty studyjne w zakładach przemysłowych i na terenach poprzemysłowych
- wizyty studyjne na terenach rewitalizowanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o warunkach społecznych i gospodarczych występujących w obrębie zakładów przemysłowych: takich jak kopalnie podziemne i odkrywkowe. Student na podstawie analizy przypadków ma wiedzę na temat wykonywanych programów rewitalizacyjnych terenów zdegradowanych i ich skutków na otoczenie społeczno-gospodarcze. RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie, na podstawie wybranych źródeł naukowych pracować nad problem badawczym. Potrafi sporządzić podstawową dokumentację rewitalizacji. RTZ1A_U02, RTZ1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi wskazać problemy społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe na terenie zdegradowanym oraz potrafi wskazać ich przyczyny. RTZ1A_U04 Wypracowania pisane na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować w zakresie projektów rewitalizacyjnych na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role. RTZ1A_K02, RTZ1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o warunkach społecznych i gospodarczych występujących w obrębie zakładów przemysłowych: takich jak kopalnie podziemne i odkrywkowe. Student na podstawie analizy przypadków ma wiedzę na temat wykonywanych programów rewitalizacyjnych terenów zdegradowanych i ich skutków na otoczenie społeczno-gospodarcze. - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie, na podstawie wybranych źródeł naukowych pracować nad problem badawczym. Potrafi sporządzić podstawową dokumentację rewitalizacji. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi wskazać problemy społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe na terenie zdegradowanym oraz potrafi wskazać ich przyczyny. - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować w zakresie projektów rewitalizacyjnych na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role. - - - - - - - + - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe (25h):

Ćwiczenia terenowe – praktyka rekultywacyjna organizowana jest przez WGiG dla studentów kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych. Ćwiczenia terenowe obejmują:
- wizyty studyjne w zakładach przemysłowych w tym: w kopalniach podziemnych i odkrywkowych;
- wizyty na terenach zdegradowanych (np. hałdy, tereny poeksploatacyjne, poprzemysłowe);
- wizyty na obszarach objętych rewitalizacją.
Każda wizyta podsumowana jest sprawozdaniem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia terenowe: Prowadzenie obserwacji w terenie, wykonanie dokumentacji fotograficznej, zebranie dodatkowych materiałów na temat wizytowanego miejsca, wywiad z inwestorem/zarządcą.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
- obecność na wizytach studyjnych
- sprawozdania z wizyt studyjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia terenowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student bierze udział w ćwiczeniach terenowych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie sprawozdania oraz odpowiedzi ustnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach terenowych musi być odrobiona we własnym zakresie na ustalonym wraz z prowadzącym terenie zrewitalizowanym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Odbyte szkolenie BHP

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z zaleceniami przedmiotów kierunkowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zgodnie z zaleceniami przedmiotów kierunkowych.

Informacje dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych