Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy analiz ekonomicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-608-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone wiadomości dotyczące tworzenia sprawozdania finansowego w obszarze zasobów wyników i przepływów z jednoczesnymi wskaźnikami zapewniającymi ich podstawową analizę.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student będzie identyfikował powstawanie podstawowych kategorii finansowych wynikających z przyjętych uregulowań prawnych opartych na systemie rachunkowości i konsekwencji z niego i płynących. Jednoczenie będzie znał podstawowe kierunki analiz ekonomicznych bazujących na żródłach informacyjnych obejmujących sprawozdanie finansowe. RTZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student będzie umiał wykorzystać podstawowe kierunki analiz ekonomicznych i wykorzystywanych mierników do kalkulacji efektywności działalności przedsiębiorstw. RTZ1A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie dokonać podstawowej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych. RTZ1A_U04 Projekt
M_U002 Student może obliczyć podstawowe wskaźniki ekonomiczne w kierunkach utrzymania płynności, rentowności, sprawności działania oraz zadłużenia. RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, w której może analizować problemy w świetle zagadnień ekonomicznych. RTZ1A_K02, RTZ1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student będzie identyfikował powstawanie podstawowych kategorii finansowych wynikających z przyjętych uregulowań prawnych opartych na systemie rachunkowości i konsekwencji z niego i płynących. Jednoczenie będzie znał podstawowe kierunki analiz ekonomicznych bazujących na żródłach informacyjnych obejmujących sprawozdanie finansowe. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie umiał wykorzystać podstawowe kierunki analiz ekonomicznych i wykorzystywanych mierników do kalkulacji efektywności działalności przedsiębiorstw. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie dokonać podstawowej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych. + + - + - - - - - - -
M_U002 Student może obliczyć podstawowe wskaźniki ekonomiczne w kierunkach utrzymania płynności, rentowności, sprawności działania oraz zadłużenia. + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, w której może analizować problemy w świetle zagadnień ekonomicznych. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawowe kategorie finansowe związane z powstawaniem przychodów, kosztów, wpływów, wydatków
2. Podstawy systemu rachunkowości przedsiębiorstwa
3. Sprawozdanie finansowe obejmujące kategorie zasobów, strumieni i przepływów
4. Majątek i źródła finansowania majątku w przedsiębiorstwie
5. Kategorie przychodów i kosztów w różnych przekrojach ewidencji
6. Obszary wpływów i wydatków w działalności przedsiębiorstwa
7. Kierunki analiz ekonomiczno-finansowych – mierniki dokonań w oparciu o płynność, rentowność, sprawność działania, zadłużenie

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Operacje gospodarcze determinujące powiązanie pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat i przepływami pieniężnymi.
2. Analiza wsk. płynności na podstawie stworzonego sprawozdania
3. Analiza wsk. rentowności w obszarze handlowym, ekonomicznym i finansowym
4. Analiza sprawności działania w obszarze operacyjnej działalności
5.Analiza zadłużenia

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Wykonanie projektu analizy ekonomicznej inwestycji rewitalizacyjnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów wykład jest nieobowiązkowy, stąd też zaliczeniem będzie kolokwium w ramach ćwiczeń audytoryjnych oraz zrealizowanie projektu w ramach ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie średniej ważonej oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń projektowych. Wagi poszczególnych ćwiczeń będą takie same i będą wynosić po 50%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci mogą odrabiać zajęcia w ramach uczęszczania na inne grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G. Hawawini, C. Viallet: Finanse menedżerskie, Wydawnictwo PWE Warszawa, 2007
2. E. Brigham, J. Houston; Zarządzanie finansami, Wydawnictwo PWN Warszawa 2015
3. J. Glynn, J. Perrin, M. Murphy, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo PWN Warszawa 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie — Evolution of CFO functions in the enterprise / Arkadiusz KUSTRA, Maria Sierpińska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2014 nr 66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw, s. 757–766. — Bibliogr. s. 765–766, Streszcz., Abstr.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego — Financing of international corporations in conditions of economic crisis / Arkadiusz KUSTRA, Agata Sierpińska-Sawicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 791–804. — Bibliogr. s 802–803, Streszcz., Summ.. — Arkadiusz Kustra – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
3. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
4. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju — Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

Informacje dodatkowe:

brak