Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-611-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zrozumienia znaczenia działalności proekologicznej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących we współczesnej gospodarce rynkowej. Przedstawiona zostanie terminologia stosowana w ekonomice ochrony środowiska, określenie, znaczenia tej dyscypliny dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw oraz motywowanie do poszukiwania możliwości podejmowania wszelkiego typu działań na rzecz zmniejszenia presji na środowisko naturalne ze strony organizacji gospodarczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna terminologię związaną z ekonomiką ochrony środowiska. Rozpoznaje różnicę między poszczególnymi wielkościami związanymi z tą ekonomiką. RTZ1A_W04, RTZ1A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wie jakie znaczenie ma zrównoważony rozwój w praktyce gospodarczej. RTZ1A_W04, RTZ1A_W05 Udział w dyskusji
M_W003 Student wymienia i opisuje zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego w zarządzaniu ochroną środowiska RTZ1A_W04, RTZ1A_W05 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student oblicza przychody i koszty operacyjne projektów z zakresu ochrony środowiska RTZ1A_U04 Udział w dyskusji
M_U002 Student oblicza i interpretuje wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji w ochronie środowiska RTZ1A_U03, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych RTZ1A_K01 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna terminologię związaną z ekonomiką ochrony środowiska. Rozpoznaje różnicę między poszczególnymi wielkościami związanymi z tą ekonomiką. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jakie znaczenie ma zrównoważony rozwój w praktyce gospodarczej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wymienia i opisuje zasady prowadzenia rachunku ekonomicznego w zarządzaniu ochroną środowiska + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student oblicza przychody i koszty operacyjne projektów z zakresu ochrony środowiska - + - - - - - - - - -
M_U002 Student oblicza i interpretuje wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji w ochronie środowiska - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Istota i geneza ekonomiki ochrony środowiska. Pojęcia wstępne i definicje.
2. Działalność gospodarcza człowieka a środowisko naturalne. Modele powiązań działalności gospodarczej ze środowiskiem. Zależności pomiędzy triadą: gospodarka ↔ środowisko ↔ społeczeństwo.
3. Zarządzanie proekologiczne w strukturze celów współczesnych przedsiębiorstw.
4. Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego.
5. Zarządzanie ochroną środowiska w sakli makroekonomicznej.
6. Instytucje i programy zarządzanie proekologicznego.
7. Koncepcja rozwoju zrównoważonego. Jego założenia, zasady i cechy realizowane w praktyce gospodarczej.
8. Instrumenty ochrony środowiska stosowane w skali makro i mikroekonomicznej.
9. System finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji proekologicznych ze źródeł krajowych oraz międzynarodowych.
10. Programy operacyjne funduszy europejskich.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Plany nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych.
2. Prognozy przychodów operacyjnych.
3. Prognozy kosztów operacyjnych.
4. Kapitał obrotowy netto.
5. Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji w ochronie środowiska.
6. Wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji w ochronie środowiska.
7. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych polegało będzie na napisaniu kolokwium zaliczeniowego. Przewiduje się jednorazową poprawę kolokwium.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania
jest już 4,0 (db).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi ocenę z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie
uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • A.Graczyk, A.M.Graczyk, Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, PWE Warszawa 2011
 • U.Wąsikiewicz-Rusnak, Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego — [Reclamation direction in polish brown coal mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland — Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, Marek CAŁA, Sylwia CYGAN, Jerzy WÓJCIK, Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Anna OSTRĘGA, — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.
 • Selected examples of reclamation of post-mining areas in the brown coal mining in Poland, Germany and the Czech Republic / Z. KASZTELEWICZ, J. KLICH, W. KOZIOŁ, M. ZAJĄCZKOWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], 2008
 • Reclamation of the pit “Jóźwin Part I” for recreational use – construction of the Recreation Center “Malta Bis” : Poland / ZAJĄCZKOWSKI Maciej // W: Case study on Environmental issue
 • A. Ostręga, Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych: Wydawnictwa AGH, 2013
Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych.