Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-612-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sukiennik Marta (marta.sukiennik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student ma wiedzę podstawową z zakresu realizacji projektów rewitalizacyjnych. Potrafi samodzielnie zarządzać rewitalizacją terenu zdegradowanego w MSProject.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu stosowanych metod i technik zarządzania projektami, w tym rewitalizacyjnymi RTZ1A_W05, RTZ1A_W04 Projekt
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu planowania i realizacji projektu, w tym rewitalizacyjnego RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać program MSProject do zarządzania wybranym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Projekt
M_U002 Student potrafi zaplanować projekt, określić warunki jego zakończenia, zdefiniować strukturę organizacyjną projektu, stworzyć plan wykorzystania zasobów, harmonogram projektu, zidentyfikować ryzyko realizacji projektu, zbudować wykres Gantta, zaplanować budżet projektu oraz ocenić projekt. RTZ1A_U05, RTZ1A_U04, RTZ1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić podstawowe zasady i normy w realizowanych projektach rewitalizacyjnych RTZ1A_K01, RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu stosowanych metod i technik zarządzania projektami, w tym rewitalizacyjnymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu planowania i realizacji projektu, w tym rewitalizacyjnego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać program MSProject do zarządzania wybranym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować projekt, określić warunki jego zakończenia, zdefiniować strukturę organizacyjną projektu, stworzyć plan wykorzystania zasobów, harmonogram projektu, zidentyfikować ryzyko realizacji projektu, zbudować wykres Gantta, zaplanować budżet projektu oraz ocenić projekt. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić podstawowe zasady i normy w realizowanych projektach rewitalizacyjnych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawy zarządzania projektami: m.in. pojęcie projektu, istota zarządzania projektami (zp), rys historyczny, produkty projektu, zakres projektu, struktura podziału prac.
Organizacyjne aspekty zarządzania projektami: m.in. rola menadżera, zespołu projektowego, ich obowiązki, dobór zespołu, interesariusze projektu, struktura organizacyjna.
Zarządzanie czasem, zasobami i zakresem projektu, harmonogramy.
Wstępny projekt przedsięwzięcia, planowanie szczegółowe, uruchomienie projektu, jego monitoring, zamknięcie.
Metody oceny stanu realizacji projektu, czynniki sukcesu projektu.
Ryzyko w projekcie: istota, przyczyny, identyfikacja, ocena i reagowanie.
Jakość projektu, zarządzanie jakością projektu, raportowanie.
Metodyki zarządzania projektami.
Specyfika zarządzania projektami rewitalizacyjnymi.
Informatyczne systemy zarządzania projektami: MS Project – szczegółowa analiza narzędzia.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem programu Microsoft Project:

 • zadania (charakterystyka, rodzaje zadań, punkty kontrolne projektu, typy zależności pomiędzy zadaniami),
 • zasoby (typy, charakterystyka, koszt użycia zasobu, przydział do czynności),
 • harmonogram realizacji sieci czynności (wykres Gantta, diagram sieciowy),
 • optymalizacja realizacji sieci czynności, rozwiązywanie problemów nierównomiernego zapotrzebowania na zasoby, określenie niezbędnego zapotrzebowania na zasoby dla zadanego czasu realizacji sieci czynności, plan bazowy,
 • raporty.
  Wykonanie projektu zarządzania dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu zdegradowanego:
  1. Ogólne informacje o projekcie
  2. Warunki zakończenia projektu
  3. Struktura organizacyjna
  4. Plan wykorzystania zasobów
  5. Harmonogram projektu
  6. Ryzyko realizacji projektu
  7. Wykres Gantta
  8. Budżet projektu
  9. Ocena projektu
  10. Załącznik (projekt wykonany w Microsoft Project).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena ćwiczeń projektowych wynika z poziomu i terminowości zrealizowanego projektu.
Na oddanie projektu wyznaczany jest termin podstawowy i dodatkowy termin – traktowany jako uzupełniający.
Projekt oceniony negatywnie może być jednokrotnie poprawiony.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub samodzielnie przyswoić materiał realizowany na zajęciach.
Student może korzystać z konsultacji z prowadzącym przeprowadzanych w wyznaczonym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość tematyki związanej z rewitalizacją terenów zdegradowanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami.;, PWE Warszawa 2003
2. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E. Gierulski W., Zarządzanie projektem: PWE Warszawa 2014
3. ChatfieldC., Johnson T., Microsoft Project 2013, Krok po kroku, Warszawa 2013
4. Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, W-wa 2013
5. Nicholas J., Steyn H., Zarządzanie projektami, Oficyna a Wolters Kluwer business, W-wa 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marta SUKIENNIK, Koncepcja modelu biznesu dla kopalń węgla kamiennego w Polsce, Gliwice, 27.06.2013 1 dysk optyczny.
Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ, Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. red. R. Knosali, Opole 2012.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie i obrona projektu.