Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja i zarządzanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-613-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z funkcjami zarządzania. Relacje przedsiębiorstwo – otoczenie – środowisko. Struktury organizacyjne. Współczesne metody zarządzania. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Procesy kontroli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę) potrafi zdefiniować działalność kierowników w ramach tych funkcji. RTZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student zna metody wspomagania podejmowania decyzji, potrafi podejmować decyzje z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, stylów kierowania, metod rozwiązywania konfliktów. RTZ1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność tworzenia grup pracowników, rozdziału zadań w grupie. Potrafi zaprojektować systemy wynagrodzeń i motywacji pracowników. RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zorganizować prace związane z rewitalizacją. Potrafi zorganizować zespół ludzki, rozdzielić zadania. RTZ1A_U03, RTZ1A_U04 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi dokonać analizy założeń i zaproponować organizację prac ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji terenów zdegradowanych. RTZ1A_U03, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Docenia znaczenie rewitalizacji i ochrony środowiska. RTZ1A_K02, RTZ1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolę) potrafi zdefiniować działalność kierowników w ramach tych funkcji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody wspomagania podejmowania decyzji, potrafi podejmować decyzje z zakresu tworzenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, stylów kierowania, metod rozwiązywania konfliktów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność tworzenia grup pracowników, rozdziału zadań w grupie. Potrafi zaprojektować systemy wynagrodzeń i motywacji pracowników. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zorganizować prace związane z rewitalizacją. Potrafi zorganizować zespół ludzki, rozdzielić zadania. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać analizy założeń i zaproponować organizację prac ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji terenów zdegradowanych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Docenia znaczenie rewitalizacji i ochrony środowiska. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Definicja pojęcia zarządzanie. Klasycy nauk o zarządzaniu. Otoczenie przedsiębiorstwa. Prawa naukowej organizacji. Role i umiejętności kierownicze. Funkcje zarządzania. Rodzaje planów, metody wspomagania podejmowania decyzji. Typy struktur organizacyjnych. Metody organizatorskie. Planowanie działań rewitalizacyjnych. Zasady projektowania struktury organizacyjnej. Style kierowania. Rola lidera w zespole. Rodzaje i metody kontroli. Zarządzanie przez: cele, konflikt, innowacje. Motywowanie pracowników. Koordynowanie w zarządzaniu.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń audytoryjnych rozwijane będą zagadnienia omawiane na wykładzie.
Ponadto rozwinięte będą zagadnienia:
-ćwiczenia z matematycznych metod wspomagania podejmowania decyzji z przykładami z dziedziny rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
- przykłady organizacji prac rewitalizacyjnych.
- elementy budowy zespołów ludzkich, testy identyfikacyjne ról zespołowych Belbna.
- omówienie roli kierownika w organizacji prac zespołu,ze szczególnym uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu ćwiczeń audytoryjnych podlegają zaliczeniu na podstawie kolokwium oraz bieżącej oceny aktywności studenta na zajęciach.
Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium i jeden termin poprawkowy zaliczenia treści wykładowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wynikłe z nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych lstudent nadrabia w ramach nauki własnej oraz konsultacji z prowadzącymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań – przedmiot może być realizowany bez konieczności zaliczenia innych przedmiotów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania. A.W. Placet, Warszawa, 1997
2. Koźmiński K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN 1996
3. Martyniak Z.: Organizacja i Zarządzanie – 60 problemów teorii i praktyki. Kluczbork, Antykwa 1996
4. Stewart D.M.: Praktyka kierowania. Warszawa, 1986
5. Stoner J.A.F., Wankiel Ch.: Kierowanie. Warszawa, 1992
6. Griffin R.W: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego Przegląd Górniczy, Katowice 2012 t. 68 nr 9,
2. Ślósarz M.: Przywództwo w przedsiębiorstwie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Wiadomości Górnicze Katowice 2011 R. 62 nr 1
3. Ślósarz M.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a motywacja pracowników przemysłu wydobywczego — W: Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 20.06.12. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9].

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych