Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-614-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do identyfikacji i oceny otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa oraz do analizy marketingowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna instrumenty i strategie marketingowe oraz procesy marketingowe przebiegające w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu RTZ1A_W05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy marketingowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia RTZ1A_W05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z marketingiem i rynkiem RTZ1A_W05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu otoczenia na ich działalność RTZ1A_W05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać analizę SWOT i metody portfelowe do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa RTZ1A_U03, RTZ1A_U04, RTZ1A_U02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa oraz marketingowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) RTZ1A_U03, RTZ1A_U04, RTZ1A_U02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie oraz instrumenty marketingu mix wykorzystywane i możliwe do wykorzystania w przedsiębiorstwie RTZ1A_U03, RTZ1A_U04, RTZ1A_U02 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu marketingowym przedsiębiorstw RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach marketingowych aspektów procesów gospodarczych RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna instrumenty i strategie marketingowe oraz procesy marketingowe przebiegające w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy marketingowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa związane z marketingiem i rynkiem + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku i wpływu otoczenia na ich działalność + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać analizę SWOT i metody portfelowe do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa oraz marketingowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie oraz instrumenty marketingu mix wykorzystywane i możliwe do wykorzystania w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu marketingowym przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_K003 Student wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach marketingowych aspektów procesów gospodarczych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe pojęcia związane z marketingiem
Główne trendy kształtujące marketing. Definicje marketingu. Marketing 1.0. Marketing 2.0. Marketing 3.0. Marketing 4.0. Ewolucja marketingu. Koncepcje(orientacje) prowadzenia przez organizację działań rynkowych. Ewolucja poglądów na rolę marketingu w przedsiębiorstwie. Elementy marketingu 2.0.

Zarządzanie marketingowe
Istota zarządzania marketingowego. Strategiczna jednostka biznesu. Otoczenie przedsiębiorstwa. Plan marketingowy. Misja i wizja przedsiębiorstwa.

Produkt w ujęciu marketingowym
Czynniki kształtujące nowy produkt. Okresy w procesie kształtowania produktu. Okres innowacji (cykl innowacji). Okres życia produktu (cykl życia produktu). Polska Klasyfikacja Działalności – PKD. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU.

Dystrybucja w ujęciu marketingowym
Pojęcie dystrybucji. Klasyfikacja kanałów dystrybucji. Charakterystyka podstawowych typów kanałów dystrybucji. Strategie marketingowe związane z dystrybucją.

Promocja
Istota i cele promocji. Instrumenty promocji.

Ceny. Polityka cenowa
Cena jako element marketingu-mix. Rodzaje cen. Proces wyznaczania ceny finalnej. Cena a inne elementy marketingu-mix.

Segmentacja rynku
Istota segmentacji rynku. Warunki skutecznej segmentacji rynku. Kryteria segmentacji klientów indywidualnych. Kryteria segmentacji rynku przedsiębiorstw.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia metodą SWOT oraz metodami portfelowymi: BCG i GE

Zasady prowadzenia analizy dynamiki zjawisk gospodarczych.

Analiza udziałów rynkowych przedsiębiorstwa oraz koncentracji na rynku.

Badania marketingowe. Projektowanie i organizacja badań marketingowych.

Analiza instrumentów marketingowych związanych z produktem, ceną, promocją i dystrybucją.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia audytoryjne: ocena przedłożonych prac pisemnych,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń audytoryjnych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).

Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia audytoryjne: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.
- wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej).
Aktywność na wykładach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia audytoryjne: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Literatura podstawowa:

1. Michalski E.: Marketing: podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
2. Altkorn J. (red).: „Podstawy marketingu"– Instytut Marketingu, Kraków 2004.
3. Garbarski R., Rutkowski l., Wrzosek W.: „Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy"– PWE, Warszawa 2000.
4. Kotler Ph. i inni.: „Marketing – podręcznik europejski"– PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Gierszewska G., Romanowska M.: „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”– PWE, Warszawa 2002.
2. Kotler Ph.: „Marketing – planowanie, organizowanie, wdrażanie i kontrola" – Felberg, Warszawa 1999
3. Westwood J.: „Plan marketingowy. Przewodnik praktyczny” – Komsoft, Rzeszów 2000.
4. Żurawik B., Żurawik W.: „Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie"– PWE, Warszawa 1996.
5. Konspekty do wykładów i ćwiczeń w formie plików pdf.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Antycypacyjne modele górniczych procesów produkcyjno-marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipating models of mining production and marketing processes in terms of creating relations between a company and the customers. Arkadiusz UTRATA. Przegląd Górniczy— 2013 t. 69 nr 9, s. 192–196.
2. Modelowanie antycypacyjne procesów produkcyjnych i marketingowych w aspekcie budowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami — Anticipation modelling of production and marketing processes in the aspect of creating cooperation between a company and its customers. Arkadiusz UTRATA. W: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości / pod red. Przemysława Kulawczuka i Andrzeja Poszewieckiego. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 — S. 195–205.
3. Modelowanie procesu wydobywczo-przeróbczego z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych i wyprzedzających oraz interakcji otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa — Mining and processing modelling based on feedback, feedforward and interaction between environment and resources of enterprise. Arkadiusz UTRATA. W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007: ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym: publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007
4. Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarzadzaniu strategicznym przedsiębiorstwem górniczym — Application of accounting of fixed and variable costs in strategic management in mining company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. W: „Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia”: konferencja naukowo-techniczna: Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy.

Informacje dodatkowe:

Obecność na:
- ćwiczeniach audytoryjnych: jest obowiązkowa,
- wykładach: nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.