Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy finansowe likwidacji zakładu i rewitalizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-615-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot “Podstawy finansowe likwidacji zakładu i rewitalizacji” ma na celu przybliżenie studentom aspektów związanych z ujęciem księgowym i finansowym tworzenia rezerw na likwidację i rewitalizację łącznie z ich wyceną skumulowaną, uwzględniającą procesy zmiany wartości pieniądza w czasie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student identyfikuje podstawowe problemy związane z zagadnieniami likwidacji i rewitalizacji wynikającymi z cyklu życia przedsiębiorstwa. RTZ1A_W04, RTZ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student rozumie potrzebę tworzenia rezerw na likwidację i identyfikuje ich następstwa w sensie księgowym i finansowym. RTZ1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi oszacować rezerwy na likwidację i zna ich wpływ na wyniki i przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. RTZ1A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zbudować model finansowy zapewniający wycenę rezerwy likwidacyjnej dotyczącej przedsiębiorstwa. RTZ1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia i jest otwarty na monitorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z analizowanymi zagadnieniami. RTZ1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student identyfikuje podstawowe problemy związane z zagadnieniami likwidacji i rewitalizacji wynikającymi z cyklu życia przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie potrzebę tworzenia rezerw na likwidację i identyfikuje ich następstwa w sensie księgowym i finansowym. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi oszacować rezerwy na likwidację i zna ich wpływ na wyniki i przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbudować model finansowy zapewniający wycenę rezerwy likwidacyjnej dotyczącej przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia i jest otwarty na monitorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z analizowanymi zagadnieniami. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Cykl życia przedsiębiorstwa – etapy jego funkcjonowania: inwestycje, działalność, likwidacja (2 godz.)
2. Finansowe ujęcie przychodów i kosztów w cyklu życia przedsiębiorstwa (2 godz.)
3. Zamknięcie i likwidacja zakładu – aspekty finansowe (2 godz.)
4. Aspekt prawny zamknięcia i likwidacji przedsiębiorstwa (1 godz.)
4. Tworzenie rezerw na likwidację przedsiębiorstwa (aspekt księgowy i finansowy) (4 godz.)
5. Wycena rezerwy na likwidację zakładu- tworzenie modeli finansowych popartych na zmianie wartości pieniądza w czasie (4 godz.)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Szacowanie przychodów i kosztów w cyklu życia przedsiębiorstwa (4 godz.)
2. Księgowanie rezerw na likwidację oraz określenie ich wpływy na koszty, wyniki (4 godz.)
3. Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z tworzeniem rezerw (3 godz.)
4. Tworzenie modeli finansowych umożliwiających wycenę rezerwy likwidacyjnej (4 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów wykład nie jest obowiązkowy, stąd zaliczeniem objęte są tylko ćwiczenia audytoryjne w ramach których przeprowadzone zostanie kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoznaczna z oceną z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci mogą uczęszczać w ramach odrabiania zajęć na inne grupy ćwiczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać podstawy rachunkowości przedsiębiorstwa oraz ekonomiki procesów przemysłowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213
2. Aspekty prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowych — Legal and financial aspects of surface mines liquidation / Ryszard UBERMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010
3. Analiza i prognozowanie wielkości odszkodowań za szkody spowodowane eksploatacją węgla brunatnego — Analysis and forecast of mining damages caused by open cast lignite mines / Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2011 nr 81, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.. — XXI konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 16–18 listopada 2011 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego — Lifecycle cost management in a geological/mining project / Arkadiusz KUSTRA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 213 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 278). — Bibliogr. s. 207–213, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-603-1
2. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju — Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015
3. Decyzja o zamknięciu projektu geologiczono-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistych — Decision to close a geological-mining project supported by real option valuation method / Arkadiusz KUSTRA, Cezary Mróz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.
4. Zarządzanie kosztami w ujęciu projektowym na przykładzie zakładu górniczego KWK „Ziemowit” — Cost management in project approach in the example of “Ziemowit” coal mine / Arkadiusz KUSTRA, Barbara Ryguła, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN: 978-83-60195-96-3. — S. 127–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

brak