Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-709-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z zasadami przygotowania projektu inżynierskiego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Projekt inżynierski,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt inżynierski
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt inżynierski
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia. RTZ1A_W03, RTZ1A_W01, RTZ1A_W04, RTZ1A_W05, RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt inżynierski
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Projekt inżynierski,
Prezentacja
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Projekt inżynierski
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Projekt inżynierski
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Projekt inżynierski
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego. RTZ1A_U06, RTZ1A_U01, RTZ1A_U05, RTZ1A_U03, RTZ1A_U02, RTZ1A_U04 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Projekt inżynierski
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Projekt inżynierski
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych. RTZ1A_K05, RTZ1A_K03, RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Projekt inżynierski,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej. - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni. - + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania. - + - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego. - + - - - - - - - - -
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania. - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego. - + - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Inne 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1. Sformułowanie problemu inżynierskiego będącego tematem projektu.
2. Zasady pisania projektu – edycja, zasady cytowania źródeł literaturowych, format
tabel i rysunków.
3. Określenie celu i zakresu pracy.
4. Wyszczególnienie zadań do realizacji w poszczególnych stadiach projektu.
5. Koncepcja rozwiązań technicznych stosowanych w pracy.
6. Kontrola poszczególnych etapów wykonania projektu.
7. Przygotowanie prezentacji projektu.
8. Prezentacja projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci przedstawiają postępy prac w ramach projektu inżynierskiego, w tym prezentację projektu. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z prezentacji oraz uczestnictwo w dyskusji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych, prezentacjach lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia oceny promotora i recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w razie nieobecności, może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekracza dopuszczalnego limitu na ćwiczeniach audytoryjnych. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć, poprzez zadaną pracę pisemną lub prezentację.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Branżowa literatura polska i zagraniczna.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano.

Informacje dodatkowe:

Nie podano.