Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied Geomechanics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-720-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Problemy geomechaniczne w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz zastosowanie w praktyce rozwiązań zamkniętych i metod numerycznych do ich rozwiązywania

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowania programów MES do rozwiązywania problemów inżynierskich. RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geomechanicznych w geoinżynierii RTZ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich z zakresu geomechaniki RTZ1A_U03, RTZ1A_U04, RTZ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi rozwiązać problem geomechaniczny Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geomechanicznych w geoinżynierii RTZ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowania programów MES do rozwiązywania problemów inżynierskich. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów geomechanicznych w geoinżynierii + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich z zakresu geomechaniki + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać problem geomechaniczny + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i zrozumienie wagi problemów geomechanicznych w geoinżynierii + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zastosowanie rozwiązań zamkniętych do rozwiązywania praktycznych problemów geomechanicznych.
Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania praktycznych problemów geomechanicznych.
Problemy geomechaniczne w górnictwie podziemnym i odkrywkowym.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Demonstracja możliwości obliczeniowych i rozwiązywania problemów geomechanicznych przy wykorzystaniu programów grupy RocScience.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy (w tym także przy użyciu specjalistycznych narzędzi obliczeniowych). Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań i ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Kolokwium realizowane jest w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x ocena z kolokwium + 0.5 x ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia: W przypadku nieobecności na ćwiczeniach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat. Dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności odrobienia zajęć.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone przedmioty Mechanika i wytrzymałość materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.
Rocscience. 2012. User’s manual.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland — Długoterminowa analiza deformacji w kopalniach soli: Kopalnia Soli Kłodawa, centralna Polska / Marek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Michał KOWALSKI, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ, Katarzyna CYRAN, Joanna JAKÓBCZYK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 63 iss. 3, s. 565–577. — Bibliogr. s. 576–577. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1064/774

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładzie i ćwiczeniach może być premiowana.