Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy psychologii i socjologii zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GRTZ-1-753-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykłady ukierunkowane na kluczowe problemy i metody zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości szczególnie w warunkach e-pracy i e-komunikacji i środowiska pracy specjalisty inżyniera.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna znaczenie ścisłej zależności aspektów społecznych i technicznych. Ma wiedzę na temat wzajemnego wpływu kultury organizacyjnej i otoczenia zewnętrznego na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Właściwie interpretuje koncepcje społecznie odpowiedzialnego biznesu i dobre praktyki w komunikowaniu społecznym. RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student nabywa wiedzę na temat organizacyjnych i psychologicznych aspektów naboru i zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami i talentami w kontekście przedsiębiorczości technologicznej, zmiany pokoleniowej pracowników i dynamiki relacji interpersonalnych w środowisku pracy. W świetle złożonych procesów społeczno-gospodarczych warunkowanych globalizacją i cyfryzacją rozumie zasady inwestowania w nabór i rozwój pracowników. Poznaje zasady budowania ścieżek karier, zarządzania motywacją i komunikacją w miejscu pracy. RTZ1A_W05 Udział w dyskusji
M_W003 Student zna i rozumienie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii zarządzania, socjologii organizacji oraz rozwoju pracowników. Przyswaja wiedzę z zakresu teorii, koncepcji, modeli, co ma pomagać w zrozumieniu i analizowaniu zachowań pracowników/zespołów i współpracy między-zespołowej w warunkach Przemysłu 4.0.W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych nabywa wiedzę na temat zasad nowoczesnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach/instytucjach oraz e-pracy, e-komunikacji i struktur organizacyjnych. RTZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi definiować oraz analizować postawy i zachowania pracowników. Umie klasyfikować zachowania jednostek i zespołów w organizacji/instytucji w kontekście zachowań przywódczych, motywowania i wywierania wpływu, oceny pracowniczej, programów zarządzania talentami, kontraktu psychologicznego. RTZ1A_U04 Studium przypadków
M_U002 Student potrafi samodzielnie korzystać literatury przedmiotu, dostępnych artykułów, baz danych. W oparciu o uzyskaną wiedzę sprawnie analizuje modele pracy zespołów zadaniowych, metody i techniki zarządzania jakością, motywacją, wieloma projektami oraz wymagane kompetencje inżyniera w środowisku pełnej lub częściowej wirtualizacji. RTZ1A_U04 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w sytuacji zmian, działania pod presją, trudnych warunkach. Posiada praktyczną znajomość procedur, przepisów pracy, relacji w firmie oraz relacji biznesowych z klientami. Wypracowuje rozwiązania dla stron negocjujących. Kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach/instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy inżyniera. Ma dobrą orientację w zakresie zadań zawodowych, rozwija swoje kompetencje, poszerza zakres wiedzy specjalistycznej i ogólnej. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem. RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K04 Projekt
M_K002 Student potrafi wskazać i interpretować zjawiska i procesy charakterystyczne dla środowiska pracy, szczególnie międzynarodowego. Rozumie złożoność sytuacji i relacji pracobiorców i pracodawców. Dostrzega i sygnalizuje nieprawidłowości, znajduje optymalne rozwiązania. Potrafi projektować i uczestniczyć w pracach zespołu (czas, budżet, jakość) w środowisku pracy i środowisku pozafirmowym. RTZ1A_K02, RTZ1A_K01, RTZ1A_K03, RTZ1A_K04 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie ścisłej zależności aspektów społecznych i technicznych. Ma wiedzę na temat wzajemnego wpływu kultury organizacyjnej i otoczenia zewnętrznego na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Właściwie interpretuje koncepcje społecznie odpowiedzialnego biznesu i dobre praktyki w komunikowaniu społecznym. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzę na temat organizacyjnych i psychologicznych aspektów naboru i zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami i talentami w kontekście przedsiębiorczości technologicznej, zmiany pokoleniowej pracowników i dynamiki relacji interpersonalnych w środowisku pracy. W świetle złożonych procesów społeczno-gospodarczych warunkowanych globalizacją i cyfryzacją rozumie zasady inwestowania w nabór i rozwój pracowników. Poznaje zasady budowania ścieżek karier, zarządzania motywacją i komunikacją w miejscu pracy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumienie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii zarządzania, socjologii organizacji oraz rozwoju pracowników. Przyswaja wiedzę z zakresu teorii, koncepcji, modeli, co ma pomagać w zrozumieniu i analizowaniu zachowań pracowników/zespołów i współpracy między-zespołowej w warunkach Przemysłu 4.0.W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych nabywa wiedzę na temat zasad nowoczesnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach/instytucjach oraz e-pracy, e-komunikacji i struktur organizacyjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi definiować oraz analizować postawy i zachowania pracowników. Umie klasyfikować zachowania jednostek i zespołów w organizacji/instytucji w kontekście zachowań przywódczych, motywowania i wywierania wpływu, oceny pracowniczej, programów zarządzania talentami, kontraktu psychologicznego. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie korzystać literatury przedmiotu, dostępnych artykułów, baz danych. W oparciu o uzyskaną wiedzę sprawnie analizuje modele pracy zespołów zadaniowych, metody i techniki zarządzania jakością, motywacją, wieloma projektami oraz wymagane kompetencje inżyniera w środowisku pełnej lub częściowej wirtualizacji. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w sytuacji zmian, działania pod presją, trudnych warunkach. Posiada praktyczną znajomość procedur, przepisów pracy, relacji w firmie oraz relacji biznesowych z klientami. Wypracowuje rozwiązania dla stron negocjujących. Kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach/instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy inżyniera. Ma dobrą orientację w zakresie zadań zawodowych, rozwija swoje kompetencje, poszerza zakres wiedzy specjalistycznej i ogólnej. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi wskazać i interpretować zjawiska i procesy charakterystyczne dla środowiska pracy, szczególnie międzynarodowego. Rozumie złożoność sytuacji i relacji pracobiorców i pracodawców. Dostrzega i sygnalizuje nieprawidłowości, znajduje optymalne rozwiązania. Potrafi projektować i uczestniczyć w pracach zespołu (czas, budżet, jakość) w środowisku pracy i środowisku pozafirmowym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wprowadzający wykład do przedmiotu koncentrował się będzie wokół problematyki złożoności procesów w firmach, z jednej strony nowych możliwości jakie dają nowe technologie, a z drugiej strony modyfikacji procedur i zasad działania w kierunku automatyzacji, wirtualizacji, mobilności i efektywności. Na tle zarysowanych zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych zostaną wprowadzone pojęcia, definicje, koncepcje psychologii zarządzania, socjologii organizacji i roli pracownika z perspektywy jednostki, firmy oraz gospodarki. W kolejnym wykładzie dokonany zostanie przegląd treści teoretycznych i praktycznych w kontekście celów i cech zachowań współczesnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów lokalnego i międzynarodowego środowiska organizacji, tendencji przechodzenia od tradycyjnego specjalisty do hiperspecjalisty w Przemyśle 4.0. Wykład trzeci i czwarty poświęcony adaptacji pracownika w kontekście organizacyjnym, technologicznym i kulturowym – kompetencji społecznych, osobistych, menedżerskich oraz zawodowych. Uwaga zostanie skierowana na kwestie oczekiwanych postaw i zachowań współczesnych firm wobec pracowników oraz oczekiwań różnych pokoleń pracowników wobec firm. Wykład piąty, jako konsekwentna kontynuacja poprzednich tematów skoncentrowany zostanie wokół zagadnień kultury organizacyjnej jako instrumentu zarządzania zachowaniami, postawami pracowników i kompetencjami do wykonywania zadań. Dodatkowym elementem będzie omówienie znaczenia i rodzajów gier menedżerskich jak skutecznego instrumentu wprowadzania zmian do procesów firmowych. Wykład szósty stanowi wprowadzenie do problematyki budowania potencjału zasobów ludzkich w firmie, a następnie dwa uszczegóławiające wykłady (siódmy i ósmy) będą przeglądem zasad i metod doboru, rekrutacji, selekcji, adaptacji pracowników, projektowania ścieżek karier pracowników, programów rozwoju pracowników oraz skuteczności i jakości szkoleń pracowników. Wykład dziewiąty ukierunkowany jest na problematykę relacji międzyludzkich w organizacji – pracy w zespołach zadaniowych ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu kulturowego różnych branż oraz konieczności zarządzania różnorodnością (diversity management). Dwa kolejne wykłady poświęcone kompetencjom przedsiębiorczości, przywództwa, pracy zespołowej i zarządzania zespołem, delegowania zadań, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Wątkiem tematycznym organizującym następny wykład jest zarządzanie motywacją oraz psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – takie jak wywieranie wpływu, zaangażowanie, autorytet, zarządzanie sobą. Kolejny wykład odnosi się do problematyki zarządzania stresem i błędów indywidualnych oraz definiowania nieprawidłowości systemu organizacyjnego. Dwa ostatnie wykłady zamykające dotyczyć będą zasad komunikacji w miejscu pracy i kompetencji negocjowania.
Dopełnieniem tej części tematycznej stanowić będą zagadnienia aranżacji przestrzeni miejsca pracy oraz podkreślenie znaczenia norm kultury biznesu. Poszczególne treści teoretyczne realizowane w trakcie wykładów są ilustrowane studiami przypadków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć: uczestnictwo w 5 formach zajęć.
Na ocenę końcowa składa się:
1. Obecność na zajęciach
2. Uczestnictwo w pracy grupowej z zastosowaniem metody przypadków
3. Aktywne uczestnictwo w dyskusji związanej z wykładem
4. Przygotowanie przez studenta grupowo i indywidualnie analizy studium przypadku
5.Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej i dyskusja nad nią.
Poprawa II i III termin: poprawa i ponowne przedstawienie nie zaliczonej/źle przygotowanej prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach uczestnictwo w pracy grupowej z metodą przypadków i prezentacji
Sposób obliczania oceny końcowej:
Na ocenę końcową składa się:

1. Przygotowanie przez studenta indywidualnie lub zespołowo prezentacji tematycznej 70%
2. Przygotowanie przez studenta grupowo i indywidualnie analizy studium przypadku 30%
3. Obecność na zajęciach
Ocena podsumowująca: od 50% – ocena 3.0
od 60% – ocena 3.5
od 70% – ocena 4.0
od 80% – ocena 4.5
od 90% – ocena 5.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli student nie może być obecny na zajęciach lub sprawdzianie końcowym, uzgadnia z prowadzącym tryb i czas odrobienia.
Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blikle, Andrzej, Jacek. Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, wydawnictwo Onepress, Warszawa 2017.
Cieślik Jerzy. Przedsiębiorczość polityka rozwój. Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014
Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, wydawnictwo Printpap, Łódź 2011.
Fowler Susan: Dlaczego motywowanie ludzi nie działa…I co działa. Przedmowa Ken Blanchard, Wydawnictwo MT Biznes sp.z o.o. Warszawa 2015
Koźmiński, Andrzej K., Jemielniak, Dariusz, Latusek-Jurczak, Dominika. Zasady zarządzania, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Mamak-Zdanecka, Marzena. Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany, w: B.
Oleksyn, Tadeusz. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017.
Rifkin, Jeremy. Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
Sitko Lutek, Agnieszka (red.) Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej, wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2014
Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A, Kliombka – Jarzyna J.: Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwers Warszawa, 2016
Wziątek-Staśko Anna. Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012

Harvard Business Review Polska, https://www.hbrp.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje prowadzącego pod linkiem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/mamak-zdanecka-marzena-00416

Informacje dodatkowe:

Brak