Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
120
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki socjologiczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki socjologiczne 120 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Program E-gospodarki na studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia jest wyrazem realizowania określonej w strategii rozwoju roli AGH jako inicjatora przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach przedmiotów tworzących specjalność połączono kształcenie ogólnoakademickie z wprowadzeniem przedmiotów o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków, które uzupełniają program o ksztłcenie umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy w obszarze branż związanych ze stosowaniem nowoczenych technologii w prowadzeniu firmy organizowaniu pracy oraz prowadzeniu komunikacji z klientami wykorzystującej narzędzia internetowe. Wpisuje się to w misję AGH zgodnie z którą system kształcenia na Uczelni zmierza do kształtowania u studentów umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, szybkiego i trafnego wnioskowania oraz podejmowania optymalnych decyzji. Wychodzi temu na przeciw program e-gospodarki łączący w ramach praktycznych projektów semstralnych wiedzę ogólnoakademicką i praktyczną pozyskiwaną w ramach wykłądów, konwersatoriów i warsztatów z praktykami. Wynikiem takiego połączenia są projekty semestralne integrujące wiedzę z różnych przedmiotów tworzących blok, które podlegają ocenie zarówno nauczycieli akademickich jak i praktyków. Co ma służyć zwiększaniu kompetencji studentów w zakresie podejmowania decyzji oraz wykorzystywania wiedzy do efektywnego rozwiązaywania problemów i dylematów z którymi będą zmagać się w swojej pracy zawodowej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Szybki rozwój Internetu zaowocował w ostatniej dekadzie wyodrębnieniem się nowych podmiotów gospodarczych, których podstawowym miejscem/areną działań jest właśnie sieć. Powstawanie e-przedsiębiorstw zrewolucjonizowało również sytuację na rynku pracy. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych powstają nowe stanowiska pracy, zmianie ulega również kultura organizacyjna przedsiębiorstw, w ramach której większość relacji społecznych i ekonomicznych jest wspomagana przez sieć i/lub z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych narzędzi.Wszystkie wyżej wymienione procesy zmieniły również techniki dystrybucji informacji, a co za tym idzie sposób postrzegania i analizy nowych mediów i środków przekazu. Współcześnie e-gospodarka jest jedną z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki, co wiąże się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w jej zakresie. Odpowiedzią na to wyzwanie rynku jest proponowana specjalność.
  W ramach specjalności E-gospodarka studenci mają okazję uczestniczyć w licznych i zróżnicowanych warsztatach, umożliwiających zdobycie umiejętności, dających przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Moduły te pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu e-marketingu, zarządzania e-projektem,komunikacji w mediach społecznościowych, e-inicjatyw oraz tworzenia treści na potrzeby współczesnej komunikacji marketingowej i e-commerce. Poznać zasady tworzenia komunikatów dla różnych odbiorców- konsumentów. Studia przygotowują też do samodzielnego analizowania rynku i dostrzegania nowych trendów w gospodarce oraz efektywnego zarządzania zespołami ludzi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Brak (PL)
  Brak (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  E-gospodarka (PL)
  E-Economy (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach specjalności E-gospodarka jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Program studiów dostarcza absolwentom wiedzę z zakresu organizowania procesów biznesowych, prowadzenia działalności gospodarczej w sieci, reklamy i promocji przedsiębiorstw w Internecie, oraz wykorzystywania narzędzi przedsiębiorczości elektronicznej w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Służą temu przedmioty realizowane w ramach modułu kanonicznego pogłębiające wiedzę studentów z zakresu współczesnych teorii socjologicznych, antropologii, metodologii nauk społecznych, współczesnej filozofii społecznej, zróżnicowania współczesnych społeczeństw i demokracji lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Taki charakter mają też przedmioty z modułu metodologicznego, którego celem jest dostarczenie umiejętności badawczych oraz narzędzi pozwalających na analizę współczesnych społeczeństw i zmian zachodzących w gospodarce pod wpływem nowych technologii.Przedmioty składające się na moduł metodologiczny to przede wszystkim zaawansowane metody analiz danych ilościowych i jakościowych uzupełnione o nowoczesne techniki i narzędzia analityczne, m.in. badania w działaniu (action research), badania internetowe, analitykę internetową, badania fokusowe.
  W obrębie specjalności absolwenci nabywają efekty uczenia się w trzech kluczowych obszarach istotnych dla funkcjonowania e-gospodarki.
  1. “E- marketing i komunikacja marketingowa” w ramach którego studenci poznają zasady tworzenia nowoczesnych strategii marketingowych, zarządzania e-projektem, znaczenie social mediów oraz nabędą umiejętności analizowania e-trendów.
  2. “Gospodarka w dobie nowych mediów”, który pozwoli studentom poznać zasady e-biznesu oraz digital economy, umozliwi nabycie efektywnego wykorzystywania chatbotów na platformie Messanger. Moduł ten umożliwi też studentom nabycie efaktów uczenia się z zakresu socjologii gospodarki, koniecznej do rozumienia złożonych procesów zachodzących w niej współczesnie pod wpływem nowych technologii.
  3. “Praca, rynek, konsumenci – nowe trendy”, ostatni moduł specjalności wprowadza studentów w zagadnienia związane z przemianami jakie dziś dokonują sie w obszarze gospodarki, pracy, biznesu, przedsiębiorczości oraz samym funkcjonowaniem rynku pod wpływem upowszechnienia się nowoczesnych technologii internetowych.
  Ważnym elementem specjalności pozwalającym na zintegrowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej są trzy bloki przedmiotów w ramach, których realizowany jest praktyczny projekt semestralny.
  1. Praktyczny projekt semestralny: Społeczeństwo komunikacyjne pozwala na zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu języka reklamy, cyberkulrtury, znaczenia społeczności wirtualnych i technologii mobilnych dla komunikacji we współczenych społeczeństwach.
  2. Praktyczny projekt semestralny: Analityka przestrzeni wirtualnej, który integruje wiedzę, umiejętności i kompetencje z 5 przedmiotów: Nowe media i społeczne systemy medialne, Warsztat data and web mining, Warsztat analityki internetowej, Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów, Elektroniczne formy komunikacji.
  3. Praktyczny projekt semestralny: Komunikacja społeczna jest realizowany w bloku składającym się z 3 przedmiotów:Zarządzanie różnorodnością, E-inicjatywy zorganizowane społecznie, Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning).
  Uzupełnieniem oferty dydaktycznej są warsztaty uzupełniające, które dostarczają studentom wiedzy i umiejętnosci oraz kompetencji w zakresie e-commerce, socjotechniki i znaczenia wirtualnej rzeczywistości dla biznesu.
  Taki dobór modułów w programie pozwala na wykształcenie specjalistów posiadających przekrojową wiedzę i umiejętności z zakresu przemian zachodzących we współczesnej gospodarce, rynku oraz sposobach organizacji pracy i zarządzania, komunikacji internetowej pod wpływem nowych technologii i sprzedaży w internecie (e-commerce). Studia te dają uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności i kompetencji z zakresu marketingu w mediach społecznościowych i tworzenia treści na potrzeby współczesnej komunikacji marketingowej. Zapewnią to zajęcia w formie warsztatów prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się e-marketingu i są związani z branżą social mediów, content marketingiem, e-commerce, które będą stanowiły uzupełnienie dla wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych podczas zajęć o charakterze ogólnoakademickim. Dzięki temu absolwenci będą potrafili tworzyć wartościowe treści na potrzeby współczesnej komunikacji oraz będą wiedzieć jak efektywnie promować markę, firmę, swoją osobę. By jak najlepiej wpisać sylwetkę absolwenta w wymagania pracodawców, program specjalności, obok wiedzy teoretycznej, kładzie szczególny nacisk na kwalifikacje praktyczne przyszłych absolwentów. Dzięki nim, stają się oni specjalistami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu sieci teleinformatycznych, przede wszystkim Internetu, wykorzystywania środków elektronicznej wymiany danych, projektowania oraz wdrażania aplikacji wspomagających realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w małych i średnich firmach, jak i w korporacjach międzynarodowych.
  Połączenie pełnego wykształcenia socjologicznego z zaawansowaną wiedzą na temat wykorzystania technologii informatycznych w procesach biznesowych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach ekspertów, doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach, w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy w e-przedsiębiorstwach, w branży e-commerce jako specjaliści do spraw komunikacji interaktywnej oraz w zawodach takich jak: social media manager, community manager, content designer, kreatywni pracownicy działów marketingu, agencji reklamowych, agencji interaktywnych, agencji PR, agencji social media.
  Absolwenci specjalności uzyskają także pełne (obejmujące wiedzę i umiejętności z dziedziny gospodarki i nowych technologii oraz tzw. miękkie kompetencje społeczne) przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Przy konstruowaniu programu studiów w zakresie zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oparto się na badaniach przeprowadzonych przez Centrum Karier:
  1. Ze względu na fakt, że mniej niż połowa badanych absolwentów deklarowało w badaniu, że studia przygotowały ich w wystarczającym stopniu do pracy w zakresie zarządzania projektami zdecydowano się na wprowadzenie bloku zajęć mających wzbogacić wiedzę studentów i wykształcić umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzanie projektem. W szczególności absolwenci będą posiadać kompetencje w zakresie zarządzania e-projektem, z uwzględnieniem zarządzania zakresem projektu, harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem oraz relacjami z klientem;będą potrafili koordynować pracę interdyscyplinarnego zespołu i zarządzać różnorodnością oraz poznają nowe elastyczne formy pracy i nowe formy komuikacji marketingowej i projektowania strategii zorientowanych na sprofilowanych konsumentów.
  2. Analizując wyniki badań prowadzonych wśród pracodawców dostrzeżono, że bardzo cenią oni kompetencje miękkie w wykształceniu naszych absolwentów, zwłaszcza zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. Postwanowiono wzmocnić te kometencje. Służy temu wprowadzenie praktycznych projektów semestralnych i realizowanych w ich ramach grupowych projektów ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności oraz wiedzy absolwentów w zakresie skuteczniej komunikacji w zespole, rozwiązywania konflikty i roztrzygania dylematów, udzielania konstruktywnej krytyki. Podczas pracy nad projektem studenci będą rozwijali swoje kompetencje badawcze, projektowe, strategiczne, ale również umiejętności współpracy w grupie i umiejętności przywódcze. Pozwoli to studentom nauczyć się myśleć kreatywnie, łamać schematy myślowe oraz planować strategiczne rozwiązania, m.in. w oparciu o analizę danych. Stały rozwój tych kompetencji i umiejętności ma duże znaczenie ponieważ większość badanych absolwentów wskazywała, że to co pozwoliło im na znalezienie pracy to miękkie kompetencje.
  3. W programie studiów położono nacisk na zajęcia o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym, poszerzono repertuar zajęć praktycznych o semestralne projekty z praktykami. Wynikało to ze zgłaszanego przez absolwentów I stopnia zbyt niskiego stopnia nabycia przez nich umiejętności o charakterze praktycznym.
  4. Zdecydowano się też na wprowadzenie miesięcznych praktyk na IV semestrze, gdyż zgodnie z wynikami badań absolwentów, w przypadku co 5 badanego praktyki i staże pomogły znaleźć zatrudnienie, a70,3% badanych wskazało właśnie obowiązkowe praktyki jako źródło budowania doświadczenia zawodowego podczas studiów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Komisja Akredytacyjna wysoko oceniała program Socjologii II stopnia w tym program specjalności E-gospodarka.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  1. Dobre praktyki w zakresie łaczenia wiedzy akademickiej z przygotowaniem zawodowym wdrożono do programu w formie praktycznych projektów semestralnych, w czasie których studenci pracują pod kierunkiem nauczyciela akademickiego oraz pratyków – osób faktycznie znających uwarunkowania i rzeczywistość danego obszaru aktywnosci zawodowej. Projekt semestralny został zaplanowany na pierwszym, drugim i trzecim semestrze studiów. Ideą zajęć, innowacyjną w procesie kształcenia, jest integrowanie treści pojawiających się podczas kilku przedmiotów w semestrze w ramach realizacji jednego projektu, dzięki któremu studenci przejdą przez wszystkie etapy projektowe, różne w zależności od typu projektu i specjalizacji. Studenci pracować będą w zespołach 3-4 osobowych, a obrona projektu odbywać się będzie przed komisją złożoną z nauczycieli akademickich i praktyków.
  2. W ramach dobrych praktyk zaplanowano kolejne cykliczne spotkania z przedstawicielami branż związanych z e-marketingiem i social mediami, e-commerce oraz z przedsiębiorcami zainteresowanymi przyjmowaniem studentów na praktyki podczas których będzie miała miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii i weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców.
  W ramach dobryk praktyk należy zaznaczyć też cykliczne spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (studenci, pracownicy akademiccy) co służy stałemu monitorowaniu treści programowych.
  3. Ważnym elementem jest też powołanie opiekuna specjalności, którego zadaniem jest współpraca ze studentami, wykładowcami i prowadzącymi warsztaty praktykami.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Program studiów e-gospodarka był konsultowany z koordynatorami studiów podyplomowych Marketing internetowy, Social Media & Content Marketing oraz Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych. Osoby te są praktykami i prowadzą działaność w obszarze social mediów i e-marketingu. Konsultowały one program studiów oraz pomagały w doborze osób prowadząych zajecia warsztatowe. Zaoferowały też pomoc w zakresie realizacji praktyk.
  Konsultacje nad programem studiów w zakresie nowych form pracy oraz projektowania zorientowanego na użytkownika prowadzono też z koordynatorami – praktykami prowadzącymi studia podyplomowe Talent Management in Tech Companies, IT Business Management, User Experience and Product Design, Współczesne strategie przywództwa, Trendwatching & Future Studies miało to na celu rozszerzenie programu o kwestie związane z nowoczenymi trendami na rynku pracy, projektowaniu rozwiązań oraz nowymi sposobami organizacji instytucji.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Przeznaczony jest szczególnie dla absolwentów mających zainteresowania związane z konsekwencjami wynikających z obecności nowoczesnych technologii w gospodarce. Szczególnie w obszarze komunikacji marketingowej i analizy trendów w konsumpcji oraz przemian zachodzących w obszarze: biznesu, rynku, nowych form pracy, zarządzania w organizacji.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego
  i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru:
  W = wE · E + wS · S (5)
  gdzie:
  E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt.eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
  wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego 0,6;
  wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 0,4
  studiów magisterskich;
  wE + wS = 10
  W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.
  Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia składanego w formie pisemnej w tym samym roku akademickim.
  Zakres egzaminu kierunkowego, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 60

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 100 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 98 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 39 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 66 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 62 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 1 miesiąca w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych zakładach pracy, specjalizujących się w działaniach z zakresu social mediów, PR .
  Praktykom zawodowym przypisano 4 punkty ECTS – będą one odbywać się będą w IV semestrze studiów. Osiągnięte we wcześniejszych semestrach efekty uczenia się pozwolą studentom wykonywać zadania wartościowe z punktu widzenia zarówno studenta, jak i pracodawcy. Miejsce odbywania praktyki student wybiera z listy przedstawionej przez WH lub samodzielnie nawiązuje współpracę z firmą, po wcześniejszej akceptacji opiekuna praktyk i Dziekana Wydziału. Zgoda na odbycie praktyk w takim przypadku warunkowana jest przedstawieniem programu praktyk, który pozwoli osiągnąć efekty uczenia się zgodne w efektami opisanymi w sylabusie praktyk.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student jest wpisywany na kolejny semestr jeśli zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student może być wpisany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Ważnym elementem specjalności pozwalającym na zintegrowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej są trzy bloki przedmiotów w ramach, których realizowany jest praktyczny projekt semestralny.
  1. Praktyczny projekt semestralny: Społeczeństwo komunikacyjne pozwala na zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu języka reklamy, cyberkulrtury, znaczenia społeczności wirtualnych i technologii mobilnych dla komunikacji we współczenych społeczeństwach.
  2. Praktyczny projekt semestralny: Analityka przestzeni wirtualnej, który wyposaża studentów w wiedzę o zachodzących dziś zmianach w społeczeństwie pod wpływem technologii oraz wykształca umiejętność jego analizy i uwrażliwia na rolę refleksji społecznej w badaniu zachodzących zmian. Kurs jest realizowany w w blokuskładającym się z 5 przedmiotów: Nowe media i społeczne systemy medialne, Warsztat data and web mining, Warsztat analityki internetowej, Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów, Elektroniczne formy komunikacji.
  3. Praktyczny projekt semestralny Komunikacja społeczna jest realizowany w bloku składającym się z 3 przedmiotów:Zarządzanie różnorodnością, E-inicjatywy zorganizowane społecznie, Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning). Celem bloku jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy oraz ukazanie znaczenia programów i inicjatyw o charakterze społecznym dla aktywizacji społeczeństwa i podejmowaniu działań nastawionych na promowanie większej obecności nowych technologii w życiu społecznych i ukazywaniu ich znaczenia w obszarze edukacji, zdrowia oraz dostępu do informacji publicznej i władzy.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH.
  Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka).
  Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  W ramach przedmiotów obieralnych student powinien uzyskać 66 punktów ECTS w całym cyklu kształcenia. Moduł ten obejmuje:
  a) przedmiot fakultatywny w języku obcym – student zapisuje się na jeden z przedmiotów oferowanych w ramach UBPO lub wybiera przedmiot z listy udostępnionej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
  b) praktykę zawodową wybór z listy podmiotów oferujących praktyki lub samodzielny wybór miejsca odbywania praktyki
  c) moduły specjalności – wybór specjalności
  d) warsztaty uzupełniające – wybór specjalności powoduje wybór warsztatów, które uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta
  e) proseminarium dyplomowe i seminarium dyplomowe – student wybiera przedmiot seminariów udostępnionej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
  f) praktyczny projekt semestralny- wybór specjalności powoduje wybór warsztatów, które uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Student wybiera specjalność na podstawie składanej deklaracji podczas podejmowania studiów. Wybór określonej specjalności na pierwszym semestrze powoduje konieczność jej kontynuowania na kolejnych semestrach.
  W przypadku zbyt małej liczby studentów (poniżej 20 osób) jedna ze specjalności może nie zostać uruchomiona.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku kulturoznawstwo i na kierunku socjologia ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja musi posiadać trzyosobowy skład. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor pracy i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo
  w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
  Egzamin dyplomowy obejmuje:
  • prezentację pracy,
  • dyskusję dotyczącą pracy,
  • egzamin ustny.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w Dziekanacie odebrać ich kopię.
  Zakres tematyczny egzaminu ustnego wynika z zakresu treści merytorycznych przedmiotów
  w czasie trwania studiów. Podczas egzaminu studentowi zostaną postawione przez Komisję minimum trzy pytania, których zakres merytoryczny musi znacząco wykraczać poza treści pracy magisterskiej.

  Ocena egzaminu dyplomowego (magisterskiego) ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania (§ 26 p. 11 Regulaminu Studiów AGH).

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Zasady ustalania wyniku ukończenia studiów: zgodnie z regulaminem Studiów AGH, wynik ukończenia studiów wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
  a) średniej ocen ze studiów (waga 0,6);
  b) ostatecznej oceny pracy dyplomowej (waga 0,2);
  c) oceny egzaminu dyplomowego (waga 0,2).

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  brak