Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Typy zróżnicowania społecznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-104-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają zróżnicowanie klasowe (ekonomiczne), kulturowe i polityczne społeczeństwa

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna klasyczne (markisistowskie, neomarksistowskie, weberowskie, neoweberowskie) ujęcia struktury społecznej oraz nowoczesne koncepcje strukturacji. Zna różne wymiary struktury społecznej (wymiar interesów, interakcji, idealny, normatywny) i ich wpływ na sytuację jednostki. SOC2A_W03 Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną z zakresu makrocjologii, zróżnicowań społecznych, ruchliwości społecznej. SOC2A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany struktury społecznej, zmiany związane z ruchliwością społeczną i zróżnicowaniem społecznym we współczesnej Polsce. SOC2A_W06 Wypracowania pisane na zajęciach,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy struktury społecznej, instytucji i procesów społecznych, umie również dokonać krytycznej analizy zachodzących procesów i ich związków ze strukturą i instytucjami społecznymi. SOC2A_U03 Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje dotyczace przemian struktury społecznej we współczesnym społeczeństwie polskim. Dobiera odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. SOC2A_U11 Prezentacja
M_U003 Pisze prace pisemne w języku polskim w oparciu o dotyczące zróżnicowania społecznego materiały źródłowe i dane zastane. SOC2A_U10 Wypracowania pisane na zajęciach
M_U004 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii, związaną ze zróżnicowaniem społecznym, wielkimi strukturami społecznymi i władzą. SOC2A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U005 Ma świadomość różnorodności wielkich struktur społecznych na świecie, zna zakres posiadanej wiedzy dotyczącej, zróżnicowania społecznego, struktur społecznych, instytucji. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy ogólnej o zróżnicowaniu społecznym na świecie. SOC2A_U13 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Zna sposoby wyszukiwania informacji, potrafi świadomie korzystać z informacji czerpanych z nowych mediów. SOC2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy dotyczącej zróżnicowania społecznego dla rozumienia wspólczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna klasyczne (markisistowskie, neomarksistowskie, weberowskie, neoweberowskie) ujęcia struktury społecznej oraz nowoczesne koncepcje strukturacji. Zna różne wymiary struktury społecznej (wymiar interesów, interakcji, idealny, normatywny) i ich wpływ na sytuację jednostki. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną z zakresu makrocjologii, zróżnicowań społecznych, ruchliwości społecznej. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany struktury społecznej, zmiany związane z ruchliwością społeczną i zróżnicowaniem społecznym we współczesnej Polsce. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy struktury społecznej, instytucji i procesów społecznych, umie również dokonać krytycznej analizy zachodzących procesów i ich związków ze strukturą i instytucjami społecznymi. + + - - - - - - - - -
M_U002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje dotyczace przemian struktury społecznej we współczesnym społeczeństwie polskim. Dobiera odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. + + - - - - - - - - -
M_U003 Pisze prace pisemne w języku polskim w oparciu o dotyczące zróżnicowania społecznego materiały źródłowe i dane zastane. + + - - - - - - - - -
M_U004 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii, związaną ze zróżnicowaniem społecznym, wielkimi strukturami społecznymi i władzą. + + - - - - - - - - -
M_U005 Ma świadomość różnorodności wielkich struktur społecznych na świecie, zna zakres posiadanej wiedzy dotyczącej, zróżnicowania społecznego, struktur społecznych, instytucji. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy ogólnej o zróżnicowaniu społecznym na świecie. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Zna sposoby wyszukiwania informacji, potrafi świadomie korzystać z informacji czerpanych z nowych mediów. + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy dotyczącej zróżnicowania społecznego dla rozumienia wspólczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 31 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Typy zróżnicowania społecznego

Celem kursu jest poznanie współczesnych zasad zróżnicowania społecznego – jego wymiarów, mechanizmów, przejawów i skutków. Student pozna zasady i mechanizmy budowania tożsamości, zjawiska takie jak: nowe tożsamości, wykluczenie i marginalizacja społeczna. Będzie potrafił analizować wpływ migracji i zmiany miejsca pobytu na postrzeganie swojej pozycji społecznej. Pozna mechanizmy zmiany społecznej zarówno w wymiarze teoretycznym jak i w realnym społeczeństwie.
1. Różnice i nierówności między ludźmi.
2. Mechanizmy różnicowania społecznego.
3. Typy struktur społecznych-klasy: koncepcje marksistowskie i neomarksistowskie.
4. Typy struktur społecznych-warstwy: koncepcje weberowskie i neoweberowskie.
5. Typy struktur społecznych – partie.
6. Mechanizmy współczesnej strukturacji społecznej.
7. Śmierć klas- nowe podziały społeczne.
8. Prestiż społeczny.
9. Ubóstwo i wykluczenie.
10. Płeć jako czynnik zróżnicowania społecznego.
11. Wiek: szansa czy wykluczenie?
12. Różnice regionalne: tradycja historyczna, grupy etniczne i narodowe.
13. Podział miasto-wieś i wynikające z tego różnice.
14. Przestrzeń miejska i zróżnicowanie społeczne. Ruchliwość społeczna- czy istnieje możliwość zmiany?

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Typy zróżnicowania społecznego

Program wykładów

1. Mechanizmy różnicowania społecznego
E. O. Wright, 2006, Klasy się liczą (w:) Współczesne teorie socjologiczne (red) A. Jasińska Kania i inni Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa s. 813-833
Davies Kingsley, Moore Gilbert, 2005, O niektórych zasadach uwarstwienia w: Socjologia. Lektury. (red) P. Sztompka, M. Kucia, ZNAK, Kraków str.437-445

Prestiż społeczny
A. Prokopek, 2008, Wzory prestiżu w Polsce, Studia Socjologiczne 2008/2, s.29-64
H. Domański, K.M Słomczyński, Z. Sawiński, 2010, Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008, Studia Socjologiczne, 2010/4, s.79-121

2. Klasy we współczesnych społeczeństwach
R. Dahrendorf, 2008, Klasy i konflikt w społeczeństwie przemysłowym, Nomos, Kraków s.212 – 243,
H. Domański, 2002, Stara inteligencja a nowa klasa średnia (w:) Polska klasa średnia, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 109-129
K.M. Słomczyński, K. Janicka, 2008, Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie św. Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych w: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red), Co nas łączy, co nas dzieli, Uniwersytet Zielonogórski, s.123-138

3. Śmierć klas – nowe podziały społeczne i indywidualizacja nierówności społecznych
U. Beck, 2002, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa, s.109- 150

4. Prekariat – nowa kategoria społeczna
Guy Standing. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, s.33-73

5. System klasowy w Polsce
J. Erbel, 2012, Słaby sojusz. Walka klasy wyższej i klasy ludowej przeciwko estetyce klasy średniej w:Style życia i porządek klasowy w Polsce, M. Gdula, P. Sadura, Scholar,Warszawa s.71-86
J. Kastory, K. Lipiński,2012,Drogi do overclass. Narracje polskich elit biznesu. w: Style życia i porządek klasowy w Polsce, M. Gdula, P. Sadura, Scholar,Warszawa,s.163-193

6. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w społeczeństwie polskim.
H. Domański, 2002, Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.23-48
M. Davies, 2009, Planeta Slumsów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, s.34-75

7. Ruchliwość społeczna w Polsce
K.M. Słomczyński i I Tomescu-Dubrow, 2008, Systemowe zmiany w strukturze klasowej a ruchliwość społeczna. Analiza tablic przepływu osób między różnymi kategoriami początkowymi i końcowym w: H. Domański, Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce

8. Wygrani i przegrani polskiej transformacji
T. Szlendak, A. Karwacki, 2010, Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia? Studia Socjologiczne, 2010/1, s. 35-67
K. Zagórski, 2008, Obiektywny i subiektywny poziom bytu i zadowolenie z życia – Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów w: H. Domański, Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN, s.271 -293

9. Zróżnicowanie wieś – miasto.
B. Jałowiecki, 2006, Przemiany miast i zbiorowości miejskich w: J. Wasilewski (red) Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Scholar, Warszawa, s. 175-194
H. Podedworna, 2006, Przemiany zbiorowości wiejskich, w: J. Wasilewski (red) Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Scholar, Warszawa, s. 199-228

10. Nierówności polityczne
H. Domański, 2005, Legitymizacja systemu politycznego w dwudziestu jeden krajach, Studia Socjologiczne , 2/2005 s. 5-40
J. Pakulski, J. Wasilewski, 2006, Cyrkulacja elit politycznych: od lisów do lwów, Studia Socjologiczne 2/2006

11. Płeć jako czynnik zróżnicowania społecznego
Renata Siemieńska, Polacy i Polki w życiu publicznym – podobni czy różni od mieszkańców Unii Europejskiej, w: Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Warszawa: Scholar, 2003, s. 216-235.

12. Ruchy społeczne
D. della Porta, M. Diani, 2009,Ruchy społeczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.151-178

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny przynajmniej dst z ćwiczeń audytoryjnych oraz obowiązek przeczytania i zaliczenia jednej z wymienionych niżej lektur. Zaliczenie lektury będzie odbywało się w formie ustnej w terminie wyznaczonym przez prowadzącego

Do wyboru:

Raj Patel “Wartość niczego. Jakprzekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokracje” Warszawa. Muza 2001,
M. Gdula, P. Sadura “Style życia i porządek klasowy w Polsce”. Warszawa. Scholar. 2012,
M. Sandel “Czego nie można kupić za pieniądze” Warszawa. Kurhaus. 2013,
J. Gądecki, "I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Warszawa. IFiS PAN, 2012,
T. Masłyk, E. Migaczewska, M. Stojkow, D. Żuchowska –Skiba, Aktywni niepełnosprawni? Obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych, Wyd. AGH, Kraków 2016
A. Leder, “Prześniona rewolucja. Ćwiczesnia z logiki historycznej” (rozdział Rewolucja, albo Długie trzydzieści tzry lata potem?) Wyd Krytyki Politycznej, Warszawa 2014?
S. Kapralski "Pamięć przestrzeń , tożsamość (red) Scolar. Warszawa2010
Wykład:
Na ocenę z wykładów składa się wynik pisemnego egzamin. Treść wykładów może zostać uzupełniona o zagadnienia związane ze zróżnicowaniem społecznym z Polsce wskazaną prowadzącemu przez studentów.
Ćwiczenia audytoryjne:
Elementami oceny z ćwiczeń audytoryjnych będą:

 • obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna nieobecność, każdą kolejną, niezależnie od przyczyny, należy odrobić na dyżurze)
 • prezentacja dotyczącą przemian struktur społecznych, nierówności, ruchliwości społecznej we współczesnej Polsce. Przygotowania do prezentacja wymagają (w konsultacji z prowadzącym) wyboru zjawiska, postawienia w odniesieniu do wybranego zjawiska problemu praktycznego i teoretycznego w kategoriach socjologicznych, samodzielnych poszukiwań danych empirycznych i literatury. Prezentacja jest analizą postawionego problemu, w trakcie której student odnosi się do właściwych teorii socjologicznych i aktualnych badań socjologicznych. Szczególnie wysoko punktowane będą prezentacje wysoce angażujące pozostałych studentów do zadań/ćwiczeń lub/i otwierające pole do dyskusji w kategoriach socjologicznych o konkretnych zjawiskach.
 • aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach i zadaniach dla studentów, w tym wypracowanie pisane na zajęciach).
 • kolokwium

Zaliczenie i egzamin w 2 i 3 terminie pozostają bez zmian jeśli chodzi o formę i zakres.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym przez prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa naliczana jest jako średnia oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne spotkanie mające na celu uzupełnienie zaległości powstałych w wyniku nieobecności w formie i zakresie ustalonym z osoba prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beck, Ulrich. 2002. SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Dahrendorf , Ralf. 2005. O pojęciu szans życiowych, w: Piotr Sztompka, Marian Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 427- 437
Dahrendorf, Ralf. 2008. KLASY I KONFLIKT W SPOŁECZEŃSTWIE PRZEMYSŁOWYM, Kraków: Nomos, s.212 – 243.
Davies , M. 2009. PLANETA SLUMSÓW, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Domański, Henryk, Kazimierz Słomczyński, Z. Sawiński. 2010. Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008, w: „Studia Socjologiczne” nr 4, s.79-121.
Domański, Henryk. 1994. SPOŁECZEŃSTWA KLASY ŚREDNIEJ, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Domański, Henryk. 1999. PRESTIŻ SPOŁECZNY, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Domański, Henryk. 2002. POLSKA KLASA ŚREDNIA, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Domański, Henryk. 2002. UBÓSTWO W SPOŁECZEŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Domański, Henryk. 2004. STRUKTURA SPOŁECZNA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Domański, Henryk. 2005. Legitymizacja systemu politycznego w dwudziestu jeden krajach, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 5-40.
Fenton, Steve. 2007. ETNICZNOŚĆ, Warszawa: Sic!
Fraser, Nancy. 2006. Od redystrybucji do uznania różnicy? Dylematy sprawiedliwości w erze „posocjalistycznej”, w: Anna Jasińska Kania i inni (red.), WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.1135-1144
Gorlach , Krzysztof . 2001. ŚWIAT NA PROGU DOMU. RODZINNE GOSPODARSTWA ROLNE W POLSCE W OBLICZU GLOBALIZACJI, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Jałowiecki , Bohdan. 2007. GLOBALNY ŚWIAT METROPOLII, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jałowiecki, Bohdan. 2006. Przemiany miast i zbiorowości miejskich w: J. Wasilewski (red) WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE – DYNAMIKA ZMIAN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kingsley, Davies, Gilbert Moore. 2005. O niektórych zasadach uwarstwienia, w: Piotr Sztompka, Marian Kucia (red.), SOCJOLOGIA. LEKTURY, Kraków: Znak, s. 437-445.
Marody, Mirosława. 2007. Trzy Polski – Instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, w: Mirosława Marody (red.), WYMIARY ŻYCIA SPOŁECZNEGO. POLSKA NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 271-289.
Pakulski, Jan, Jacek Wasilewski. 2006. Cyrkulacja elit politycznych: od lisów do lwów, w: „Studia Socjologiczne” nr 2.
Podedworna, Hanna. 2006. Przemiany zbiorowości wiejskich, w: Jacek Wasilewski (red.), WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE – DYNAMIKA ZMIAN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,, s. 199-228.
Porta, Della, M. Diani. 2009. RUCHY SPOŁECZNE, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prokopek, A. 2008. Wzory prestiżu w Polsce, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 29-64.
Sadowski, I. 2002. Egalitarne nostalgie: czy stosunek do nierówności dzieli Polaków?, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s.23-52.
Siemieńska, Renata. 2003. Polacy i Polki w życiu publicznym – podobni czy różni od mieszkańców Unii Europejskiej, w: AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. PŁEĆ JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 216-235.
Słomczyński, Kazimierz, I. Tomescu-Dubrow. 2008. Systemowe zmiany w strukturze klasowej a ruchliwość społeczna. Analiza tablic przepływu osób między różnymi kategoriami początkowymi i końcowym, w: Henryk Domański (red.), ZMIANY STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE.
Słomczyński, Kazimierz, M. K. Janicka. 2008. Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie św. Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych, w: Janusz Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), CO NAS ŁĄCZY, CO NAS DZIELI, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, s.123-138.
Szlendak, Tomasz, Arkadiusz Karwacki. 2010. Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia?, w: Studia Socjologiczne nr 1, s. 35-67.
Sztompka , Piotr. 2005. SOCJOLOGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ, Kraków: Znak.
Titkow, Anna. 2007. TOŻSAMOŚĆ POLSKICH KOBIET. CIĄGŁOŚĆ, ZMIANA, KONTEKSTY. Warszawa: IFiS PAN.
Wright, Eric O. 2006. Klasy się liczą, w: Anna Jasińska Kania i inni (red.), WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 813-833.
Zaborowski, Wojciech. 2003. Ewolucja struktury społecznej – ujęcie pokoleniowe, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s.11-42.
Zagórski, Krzysztof. 2008, Obiektywny i subiektywny poziom bytu i zadowolenie z życia – Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów, w: Henryk Domański (red.), ZMIANY STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 271 -293.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje prowadzących kurs dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602
http://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.