Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie e-projektem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-106-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas warsztatów studenci będą mieli okazję zdobyć solidne podstawy dotyczące zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektami internetowymi. Nabędą praktyczną wiedzę z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej i zarządzania projektami. Zostaną wprowadzeni w arkana zarządzania projektami oraz otrzymają rady jak zdobyć, jak sprawdzić się w tego rodzaju pracy. Zdobyta przez studentów wiedza pozwoli im na przygotowanie się do samodzielnego, odpowiedzialnego, merytorycznego prowadzenia projektów internetowych w ramach organizacji/firmy/instytucji prowadzącej działania online w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne. Będzie to wiedza szczegółowa, obejmująca zestawienie założeń teoretycznych z dziedziny zarządzania projektami, z praktycznymi metodami przygotowania projektów w oparciu o specjalistyczne narzędzia, jak również sposoby zarządzania ryzykiem i efektami pracy w zależności od określonych działów (np. dział IT, dział obsługi klienta, dział usług contentowych). Kurs pozwoli studentom kompleksowo przygotować się do kierowania, planowania oraz wdrażania zadań zawodowych zarówno jednostkowych, jak i grupowych. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną praktyczne metody i techniki prowadzenia projektów internetowych. Zajęcia w dużej mierze poświęcone zostaną organizacji czasu pracy, tworzeniu harmonogramu oraz budżetu projektów internetowych co w konsekwencji przekłada się na praktyczne kompetencje w sferze komunikacji interpersonalnej w ramach zespołów projektowych. Kurs uczy przede wszystkim odpowiedzialności związanej z prowadzeniem projektu zarówno w kontekście rozwoju produktu, jak również rozwoju zawodowego oraz motywacji zespołu z perspektywy jego kierownika jak i osób w nim partycypujących.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna metodologie zarządzania projektem internetowym SOC2A_W11 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna aktualnych zjawiskach i wymogach panujących na rynku interaktywnym SOC2A_W05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie kierować, planować i wykonywać zadania zawodowe w obszarze zarządzania projektem SOC2A_U08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 wykorzystuje ogólną i specjalistyczną wiedzę w codziennej pracy zawodowej SOC2A_U06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 umie pracować w grupie SOC2A_U13 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 samodzielne wykonywanie działań wymagających specjalistycznej wiedzy SOC2A_K02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna metodologie zarządzania projektem internetowym - - - - - - - - + - -
M_W002 zna aktualnych zjawiskach i wymogach panujących na rynku interaktywnym - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 umie kierować, planować i wykonywać zadania zawodowe w obszarze zarządzania projektem - - - - - - - - + - -
M_U002 wykorzystuje ogólną i specjalistyczną wiedzę w codziennej pracy zawodowej - - - - - - - - + - -
M_U003 umie pracować w grupie - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 samodzielne wykonywanie działań wymagających specjalistycznej wiedzy - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):

Blok I:
I. Wstęp do zarządzania projektami. Omówienie programu kursu, zdefiniowanie pojęć – 0,5 h;
II. Cykl życia projektu – 0,5 h;
III. Procesy w zarządzaniu projektami – 1 h;
IV. Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projektach – 1h;
V. Tworzenie dokumentacji projektowej – 1h;
VI. Zarządzanie i kontrolowanie harmonogramu – 1h;
Blok II:
I. Metodyki zwinne – SCRUM – Ogólna charakterystyka 0,5 h;
II. Zespół i role 0,5 h;
III. Praca w SCRUM (Zdarzenia i artefakty w Scrumie) 1h;
IV. Tworzenie rejestru produktu, pisanie historyjek użytkownika, wyznaczanie celów sprintu i tworzenie definicji ukończenia, narzędzia wspomagające prace 2h;

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: ćwiczenia, wykonanie projektu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem dopuszczenia do zaliczenia będzie praca w zespołach polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej: harmonogramu, kosztorysu, karty projektu, planu zarządzania ryzykiem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% projekt grupowy – opracowanie dokumentacji projektowej: harmonogramu, kosztorysu, karty projektu, planu zarządzania ryzykiem.
Oceniane będzie kompleksowe podejście do tematu, kreatywność oraz wykorzystanie wiedzy z literatury.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.
W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do wyrównania zaległości zaliczając literaturę przypisaną do danego tematu w zakresie i w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Newton Richard, Skuteczny kierownik projektu, Wolters Kluwer, Warszawa 2010;
  2. Frank T. Anbari, A Guide of Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2005;
  3. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry – Ken Schwaber and Jeff Sutherland;
  • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Grzegorz Kućma obecnie pracuje jako Mobile App & Foreign Markets Project Manager w ANSWEAR.com. Zwoje doświadczenie zawodowe zdobywał w DreamCommerce, foodpanda, KRN media sp. z o.o. / kreoCEN sp. z o.o.. Swoją wiedzą praktyczną w zakresie przygotowania i realizowania e-projektów dzieli się ze studentami AGH w ramach zajęć warsztatowych.

Informacje dodatkowe:

brak