Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cyberkultura
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-107-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Język reklamy
2) Cyberkultura
3) Znaczenie mobile w e-biznesie
4) Społeczności wirtualne
Kurs Cyberkultura poświęcony jest omówieniu problemów komunikacji i praktyk kulturowych społeczeństwa informacyjnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SOC2A_W10 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię włąściwą dla nauk humanistycznych i społecznych i odpowiednie koncepcje teoretyczne. SOC2A_U08 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posługuje się narzędziami Web 2.0 w celu zarządzania kulturą i promocji kultury w Internecie. SOC2A_K02, SOC2A_K07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. SOC2A_K06 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. SOC2A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K004 Potrafi integrować wiedzę i podejść analitycznych z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". SOC2A_K04 Projekt
M_K005 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię włąściwą dla nauk humanistycznych i społecznych i odpowiednie koncepcje teoretyczne. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posługuje się narzędziami Web 2.0 w celu zarządzania kulturą i promocji kultury w Internecie. - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. - - - + - - - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. - - - + - - - - - - -
M_K004 Potrafi integrować wiedzę i podejść analitycznych z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". - - - + - - - - - - -
M_K005 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

1. Cyberkultura – historia idei, podstawowe wyznaczniki
2. Użytkownicy hyperconnected – sposoby konsumpcji mediów, zjawiska społeczne i trendy konsumenckie w internecie:
a) crowdsourcing
b) spotted, geolokalizacja
c) multiscreening i zjawisko rozproszonej percepcji
d) trendy konsumeckie – social shoping, omnichannel, personalizacja komunikacji, connected retail
3. Nowe formy i narzędzia komunikacji dla kultury:
a) beacony i ich funkcje: mikrolokalizacja, mikronawigacja oraz audience measurement (pomiar, zbieranie statystyk oraz dynamiczne dostosowanie treści)
b) augumented reality i virtual reality – wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w aplikacjach dla kultury
c) wyszukiwanie wizualne, analiza i porównywanie obrazów cyfrowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć warsztatowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej na jeden z wybranych tematów.
Tematy prac zaliczeniowych:
1. technologie informacyjne i kapitał kulturowy: krytyka artystyczna umarła, jak recenzować, jak wybierać wydarzenia, filmy, książki, którym warto poświęcić uwagę i czas – zaproponuj rozwiązanie
2. rzeczywistość rozszerzona: cyberkultura rozwija się na granicy przestrzeni wirtualnej i realnego świata – istnieje szereg sposobów łączenia tych obszarów – czy jesteś w stanie zaproponować nowe metody
3. cyberkultura i “open sorce”: status prawny kopii, zasady egzekwowania praw autorskich są kluczowe dla rozwoju współczesnej kultury: zaprojektuj rozwiązania / narzędzia umożliwiające udostępnianie treści w przestrzeni wirtualnej
4. cyberkultura i style życia: większość odpadów pochodzących z gospodarstw domowych to opakowania, czy my – konsumenci możemy rozwiązać ten problem zmieniając wzory zachowań, wywierając wpływ na producentów: zaprojektuj działania promujące ograniczenie zużycia opakowań w handlu detalicznym
5. cyberkultura i ekonomia: upalne lato – media ogłaszają klęskę urodzaju, ceny żywności w miastach utrzymują się na stałym poziomie, lokalni producenci chcą docierać bezpośrednio do nabywców, konsumenci poszukują świeżych i konkurencyjnych produktów: zaproponuj rozwiązanie
6. technologie informacyjne i narzędzia śledcze: żyjemy w społeczeństwie Panoptykonu, używając sieci informacyjnych pozostawiamy ślady, które mogą być wykorzystywane w calu kontroli/ kształtowania naszych zachowań, czy można tę sytuację odwrócić? – zaprojektuj narzędzie/ przestrzeń wspierającą egzekwowanie praw obywatelskich
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również przygotowanie wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.

Warunki zaliczenia projektu:
- opracowanie i prezentacja projektu (w zespołach 5-osobowych);
- temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze społeczeństwem komunikacyjnym ;
- projekt jest realizowany w ramach POWER 3.5;
- ocena pod koniec semestru – po prezentacji projektu
- ocena końcowa jest obliczana następująco: 0,5 ocena z projektu +
0,5 ocena z JR
kryteria oceny projektu:
- stopień powiązani z koncepcjami kulturoznawczymi;
- przedstawienie założeń projektu;
- klarowność i logika prezentacji ;
- możliwość przyszłego/ewentualnego praktycznego zastosowania projektu (na przykład projekt kampanii reklamowej, interfejsu etc.)
- prezentacja mówiona (nie czytana);
- max 20 minut
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

W terminie poprawkowym (II i III termin) zaliczenie według tych samych zasad przygotowanie pracy zaliczeniowej i samodzielne wykonanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% oceny końcowej stanowi ocena uzyskana z pracy zaliczeniowej
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do wyrównania zaległości zaliczając literaturę przypisaną do danego tematu w zakresie i w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rosenblueth A., Wiener N. & Bigelow J. (1943) Behavior, purpose and teleology. Philosophy of Science 10(1): 18–24
Hilton, A. M. (1964, April). An ethos for the age of cyberculture. In Proceedings of the April 21-23, 1964, spring joint computer conference (pp. 139-153). ACM.
Wiener N., Cybernetyka i Społeczeństwo, KIW 1960 ( wstęp)
dodatkowe

 • Kluszczyński, Ryszard W. 2001. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. CYBERKULTURA. SZTUKA MULTIMEDIÓW. Kraków: Rabid.
 • Lessig, Lawrence. 2005. WOLNA KULTURA. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Lévy, Pierre. 1997. "Drugi potop". MAGAZYN SZTUKI nr 1-2, s. 44-64
 • Wiener, Norbert , Cybernetyka i Społeczeństwo, KIW 1960 (cz I: wstęp, rodz. IV, V, VII)
 • Zawojski, Piotr. 2010. CYBERKULTURA. SYNTOPIA SZTUKI, NAUKI I TECHNOLOGII. Warszawa: Poltext.
  Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/olszewska-anna-06642

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.