Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język reklamy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-108-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza i interpretacja reklam w ujęciu różnych szkół językoznawczych, semiotycznych i kulturoznawczych. Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Język reklamy
2) Cyberkultura
3) Znaczenie mobile w e-biznesie
4) Społeczności wirtualne

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teorie i koncepcje metodologiczne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych w aspekcie ich rozwoju historycznego w odniesieniu do funkcji i roli reklamy oraz mediów masowych w perspektywie ich wpływu na współczesną kulturę. SOC2A_W07 Projekt,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Egzamin
M_W002 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. SOC2A_W13 Projekt,
Egzamin
M_W003 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę na temat roli języka w reklamie i jego kulturotwórczego znaczenia we współczesnym świecie. SOC2A_W02 Studium przypadków ,
Projekt,
Egzamin
M_W004 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. SOC2A_W05 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. SOC2A_W07 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę przekazów reklamowych w celu określenia ich znaczenia kulturowego i oddziaływania na społeczeństwo w odniesieniu do tradycji kulturowych. SOC2A_U02 Studium przypadków ,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. SOC2A_K02 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". SOC2A_K04 Projekt
M_K003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teorie i koncepcje metodologiczne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych w aspekcie ich rozwoju historycznego w odniesieniu do funkcji i roli reklamy oraz mediów masowych w perspektywie ich wpływu na współczesną kulturę. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. - - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę na temat roli języka w reklamie i jego kulturotwórczego znaczenia we współczesnym świecie. - - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę przekazów reklamowych w celu określenia ich znaczenia kulturowego i oddziaływania na społeczeństwo w odniesieniu do tradycji kulturowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Kurs ma charakter specjalistyczny i praktyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów reklamowych oraz dostarczenie im najważniejszych z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa narzędzi teoretyczno-metodologicznych. Elementy lingwistyki kognitywnej, pragmalingwistyki, retoryki, semiotyki, teorii neomarksistowskiej i genderowej, krytycznej analizy dyskursu oraz teorii perswazji zostaną wykorzystane jako instrumentarium służące badaniu nie tylko przekazu werbalnego w reklamach, ale i – przede wszystkim – warstwy wizualnej. Integralną częścią tych spotkań jest wspólna dyskusja na temat prezentowanych tekstów reklamowych (z wykorzystaniem poznanych w czasie wykładu pojęć i terminów). Każde zajęcia składają się z trzech części:
1. wprowadzenie teoretyczne,
2. wspólna analiza i interpretacja wybranych reklam
3. krótka (10-15 minutowa) praca pisemna, będąca samodzielną analizą studenta wskazanej reklamy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie z 7 możliwych prac pisemnych w trakcie semestru przynajmniej 3 (lub więcej).
Warunkiem zaliczenia projektu jest:
- opracowanie i prezentacja projektu (w zespołach 5-osobowych);
- temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze społeczeństwem komunikacyjnym ;
- projekt jest realizowany w ramach POWER 3.5;
- ocena pod koniec semestru – po prezentacji projektu
- ocena końcowa jest obliczana następująco: 0,5 ocena z projektu +
0,5 ocena z JR
kryteria oceny projektu:
- stopień powiązani z koncepcjami kulturoznawczymi;

W terminie poprawkowym (II i III termin) zaliczenie przynajmniej 3 prac pisemnych z 7 możliwych oraz samodzielne wykonanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin obejmuje ocenę z prac pisemnych. Na 7 możliwych prac pisemnych w trakcie semestru student powinien obowiązkowo napisać 3 (lub więcej).
*Ocena końcowa * jest średnią arytmetyczną z:
- średniej oceny uzyskanej z (przynajmniej) 3 ocen z esejów;
- oceny z projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do wyrównania zaległości zaliczając literaturę przypisaną do danego tematu w zakresie i w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K .Albin, Reklama. Przekaz. Odbiór. Interpretacja, Warszawa-Wrocław 2002.
M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004.
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1996.
K. Cymanow-Sosin, Metafory we współczesnej reklamie, Toruń 2010,
Encyklopedia „Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu”, Bielsko-Biała 2009.
M. Golka, Świat reklamy, Warszaw 1994.
I. Kamińska-Szmaj, Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy” 4/1996.
R. Kleczek, M. Hajdas, M. Sobocińska, Kreacja w reklamie, Kraków 2008.
M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego, Lublin 2010.
M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2005.
M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków 2000.
P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
W. Lubaś, Język w komunikacji, perswazji i w reklamie, Dąbrowa Górnicza 2006.
A. Lusińska, Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń 2007.
J. Maćkiewicz, Metafora w reklamie, w: Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.
Manipulacja w języku, red. P.Krzyżanowski, P.Nowak, Lublin 2004.
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń 2003.
D. Ogilvy, O reklamie, Warszawa 2008.
A. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2005.
A. Pomieciński, Reklama w kulturze współczesnej. Studium antropologiczne, Poznań 2005
Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. K. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001.
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Warszawa 2010.
K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.
K. Skowronek, Czy reklama kłamie?, „Nowa Polszczyzna” 4/1997
E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.
Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki
Ze świata reklamy, red. A.S.Barczak, A.Pitrus, Kraków 1999.
R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1993 (2001) – Reklama. Studium pragmalingwistyczne, I iII wyd., Kraków: IJP PAN.
2016 – Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków: Libron.
Czy reklama kłamie? O językowych mechanizmach perswazji, Nowa Polszczyzna 4, 1997, 47-50.
Ideologia przekazu telewizyjnego, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, 314-330 (współautor: B. Skowronek).
Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, [w:] Współczesne media – wolne media?, tom. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2010, 164-177 (współautor M. Rutkowski).
Sex i shopping – związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2012,

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.