Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-110-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza trendów w internecie pozwala uchwycić zależności między strefą społeczną a gospodarczą. Na ćwiczenia projektowych studenci stosować będą wiedzę z socjologii gospodarki do analizy społecznych aspektów fukncjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Studenci poznają źródła danych o Internecie jako medium społecznym, reklamowym i marketingowym, metodologię badań Internetu oraz sposoby weryfikowania wybranych mediaplanów w oparciu o rzeczywiste pomiary. Będą umieli odróżnić projekty rzetelne od nierealistycznych. Poznają wskaźniki mediowe stosowane w prasie, radio i TV oraz nauczą się porównywać je z danymi internetowymi, obliczać koszt dotarcia do użytkownika każdego z mediów oraz zbudować poprawną rekomendację. Poznają metodologię badań przez Internet, a w tym właściwego doboru metody badawczej. Poznają narzędzia do weryfikacji danych o internecie i jego użytkownikach. Sporządzą projekt kampanii internetowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki wykorzystując nowe technologie komunikacyjne i internetowe. SOC2A_W10, SOC2A_W11 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. SOC2A_U11, SOC2A_U09, SOC2A_U10 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. SOC2A_U04, SOC2A_U02, SOC2A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. SOC2A_U12, SOC2A_U08, SOC2A_U09 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych. SOC2A_K07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. SOC2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma świadomośc znaczenia analizy socjologicznej dla powstawania trendów w Internecie. SOC2A_K04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki wykorzystując nowe technologie komunikacyjne i internetowe. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych. - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. - - - - - - - - + - -
M_K003 Ma świadomośc znaczenia analizy socjologicznej dla powstawania trendów w Internecie. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):
E-trends. Analiza trendów w internecie

1. Jak mierzone są tradycyjne media – 2h:
prasa;
radio,
telewizja,
outdoor.
2. Co możemy mierzyć w internecie? – 4h
badania internetu (oglądalność, sposoby użytkowania i inne);
badania przez internet (np. badania marketingowe);
badania o internecie jako medium.
3. Badania oglądalności Internetu – 3h
site-centric – metody badania internetu z punktu widzenia portalu/witryny;
user-centric – metoda badania z punktu widzenia użytkownika.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: wykład, praca pisemna, projekt
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszenia do zaliczenia jest aktywny udział w zajeciach: napisaniu wypracowania na zajęciach, i aktywnego udziału. Zaliczenia zajęć warsztatowych polega też na zaprojektowaniu kampanii internetowej.
W II i III terminie zaliczenie pozostaje bez zmian (przygotowanie projektu kampanii interenotwej oraz odpowiedź ustna i wykonywanie zadań w formie pisemnej)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: aktywna obecność
Sposób obliczania oceny końcowej:
  • aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach i zadaniach dla studentów, w tym wypracowanie pisane na zajęciach) 20% oceny,
  • projekt kampanii internetowej 80% oceny.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
  • obecność na zajęciach – każdą nieobecność niezależnie od przyczyny, należy odrobić w porozumieniu z prowadzącym zajęcia przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej pod rygorem utraty pierwszego terminu zaliczenia.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dąbrowska, Anna, Mirosława Janoś-Kresło. 2010. KONSUMENT NA RYNKU E-USŁUG W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Warszawa: Difin.
Janoś-Kresło, Mirosława, Bogdan Mróz. 2006. KONSUMENT I KONSUMPCJA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
Malarewicz, Agnieszka. 2009. KONSUMENT A REKLAMA: STUDIUM CYWILNOPRAWNE. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Oleksiak, Adam. 2006. KONSUMENT NA RYNKU E-COMMERCE. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Grzegorz Kućma obecnie pracuje jako Mobile App & Foreign Markets Project Manager w ANSWEAR.com. Zwoje doświadczenie zawodowe zdobywał w DreamCommerce, foodpanda, KRN media sp. z o.o. / kreoCEN sp. z o.o.. Swoją wiedzą praktyczną dzieli się ze studentami AGH w ramach zajęć warsztatowych.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.