Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczności wirtualne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-111-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Gola Katarzyna (kasia@geekgoeschic.co)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Język reklamy
2) Cyberkultura
3) Znaczenie mobile w e-biznesie
4) Społeczności wirtualne
W ramach zajęć Społeczności wirtualne studenci poznają podstawowe narzędzia przydatne do moderowania i analizowania społeczności online oraz trendów w Internecie. Nauczą się także tworzyć profile w mediach społecznościowych oraz przygotowywać strategie uruchamiania oraz moderowania działań realizowanych w mediach społecznościowych w oparciu o różne formaty.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat szukania nisz w tworzeniu społeczności wirtualnych; zna podstawowe narzędzia przydatne do moderowania i analizowania społeczności online oraz trendów w Internecie. SOC2A_W13 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat kontekstu socjologicznego powstawania społeczności wirtualnych. SOC2A_W11, SOC2A_W01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stworzyć profile w mediach społecznościowych oraz rozpoznać podstawowe funkcje tych serwisów. SOC2A_U07, SOC2A_U09 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie wykorzystać story-tellingu w mediach społecznościowych oraz angażowania w oparciu o zainteresowania i emocje grup docelowych SOC2A_U04, SOC2A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". SOC2A_K02, SOC2A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat szukania nisz w tworzeniu społeczności wirtualnych; zna podstawowe narzędzia przydatne do moderowania i analizowania społeczności online oraz trendów w Internecie. - - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat kontekstu socjologicznego powstawania społeczności wirtualnych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć profile w mediach społecznościowych oraz rozpoznać podstawowe funkcje tych serwisów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać story-tellingu w mediach społecznościowych oraz angażowania w oparciu o zainteresowania i emocje grup docelowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

Podczas ćwiczeń projektowych studenci będą mieli możliwość spojrzenia na media społecznościowe okiem socjologa, ale także agencji oraz klienta i twórcy marki. Przeanalizowane zostaną różne case studies społeczności w Internecie oraz historie ich powstania. Ćwiczenia mają dać podstawy do tworzenia communities online: własnych lub na zlecenie klientów, w oparciu o ich insighty. Celem spotkań jest inspiracja do prowadzenia autorskich projektów, zdobywania umiejętności, wiedzy oraz samodzielnego ich wyszukiwania.

ZAJĘCIA I:
I. Zapoznanie się z doświadczeniem i potrzebami uczestników, ustalenie tematów, które zostaną pogłębione w trakcie zajęć
II. Definicja social media, różnica pomiędzy tradycyjnymi (modernistycznymi) a nowymi (postmodernistycznymi) mediami. Kultura mediów społecznościowych. 

III. Zapoznanie się ze sposobem konsumpcji i tworzenia mediów przez różne generacje użytkowników.
IV. Zapoznanie się ze sposobami określania grupy docelowej i tworzenia persony marki.
V. Zapoznanie się z różnymi formatami social media

VI. Sposoby tworzenia postów i harmonogramów contentu na różne social media.
VII. Case Studies – ciekawe kampanie i historie marek w social media.

ZAJĘCIA II (z wykorzystaniem komputerów i smartphonów). 

Praca w grupach:
I. Tworzenie społeczności wirtualnych – praca w grupach.

II. Tworzenie strategii działań na różnych social media oraz działań na 1 wybranych.

III. Tworzenie prezentacji dotyczących społeczności.

IV. Konsultacje prezentacji.

V. Próbne prezentacje.


ZAJĘCIA III

I. Case study community online.

II. Prezentacje projektów grup.

III. Feedback ze strony studentów oraz prowadzącej zajęcia.


Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest aktywność na zajęciach oceniana przez prowadzącego ćwiczenia oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.
WARUNKI ZALICZENIA
- opracowanie i prezentacja projektu (w zespołach 5-osobowych);
- temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze społeczeństwem komunikacyjnym ;
- projekt jest realizowany w ramach POWER 3.5;
- ocena pod koniec semestru – po prezentacji projektu
- ocena końcowa jest obliczana następująco: 0,5 ocena z projektu +
0,5 ocena z JR
kryteria oceny projektu:
- stopień powiązani z koncepcjami kulturoznawczymi;
- przedstawienie założeń projektu;
- klarowność i logika prezentacji ;
- możliwość przyszłego/ewentualnego praktycznego zastosowania projektu (na przykład projekt kampanii reklamowej, interfejsu etc.)
- prezentacja mówiona (nie czytana);
- max 20 minut
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

W terminie poprawkowym (II i III termin) zaliczenie w formie ustnego kolokwium oraz samodzielne wykonanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% oceny końcowej stanowi aktywność na zajęciach oceniana przez prowadzącą ćwiczenia.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do wyrównania zaległości zaliczając literaturę przypisaną do danego tematu w zakresie i w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

James Harkin, Trendologia: niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010;
Walter Isaacson, Steve Jobs., Steve Jobs, Insignis Media, Kraków 2011;
Henry Jenkins, Convergence Culture: where old and new media collide, New York Univeristy Press, Nowy Jork i Londyn 2006;
Robert McChesney, John Nichols, The death and life of American journalism: the media revolution that will begin the world again, Nation Books, Nowy Jork 2011; 
George Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2005;
G.. Gogołek, Komunikacja sieciowa, http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/5%20Komunikacja.pdf
M. Szpunar, Nowe media – próba konceptualizacji, http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Nowe%20media1.ppt
https://www.periscope.tv/geekgoeschic/1BdGYvVBmnEJX?
https://www.periscope.tv/geekgoeschic/1vOxwvpLvXrJB?
https://www.youtube.com/user/l2thinktank
http://www.millwardbrown.com/adreaction/genxyz/
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Katarzyna Gola
Kontraktorka w Symphony Solutions, założycielka GeekGoesChic.Co oraz współzałożycielka Flowbox.io (języka programowania Luna i software’u efektów specjalnych w filmie – Flowbox). Researcherka oraz strateżka działań biznesowych i marketingowych w branży modowej, przy użyciu nowych technologii. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Teen Vogue Fashion University w Nowym Jorku. Współzałożycielka Flowbox.io, założycielka i twórczyni nominowanego do WGSN Global Fashion Awards bloga GeekGoesChic.Co, poświęconego obecności i wykorzystywaniu nowych technologii w modzie. Nominowana do nagrody Kobiety Roku Glamour, w kategorii Online – inicjatorka i organizatorka spotkań modowo-technologicznych GGC Fash&Tech.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.