Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia gospodarki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-112-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Socjologia gospodarki. Treści według programu wykładów i ćwiczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teoretyczne modele i praktyczne znaczenie takich zjawisk jak: globalizacja, kryzysy gospodarcze, e-gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy, wpływ nowoczesnych technologii na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. SOC2A_W04, SOC2A_W14, SOC2A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna właściwe dla innych nauk społecznych (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia społeczno - kulturowa) sposoby wyjaśniania zjawisk gospodarczych i rozumie specyfikę socjologicznych wyjaśnień gospodarki. SOC2A_W02 Prezentacja,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna społeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem gospodarki, społeczne reguły działania instytucji gospodarczych, społeczne i kulturowe źródłami ich zróżnicowania, prawidłowości ich powstawania i zmian, jak i skutki ich oddziaływania na społeczeństwo. SOC2A_W05, SOC2A_W06, SOC2A_W04, SOC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. SOC2A_U08, SOC2A_U09, SOC2A_U12 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. SOC2A_U11, SOC2A_U09, SOC2A_U10 Wypracowania pisane na zajęciach,
Projekt,
Prezentacja
M_U003 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. SOC2A_U02, SOC2A_U05, SOC2A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U004 W odniesieniu do wybranych zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przemian rynków pracy, umie zestawić wyjaśnienie o charakterze ekonomicznym z wyjaśnieniem o charakterze socjologicznym. Posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk gospodarczych z uwzględnieniem kontestów historycznych, politycznych, kulturowych i społecznych. SOC2A_U01, SOC2A_U03, SOC2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W odniesieniu do zjawisk gospodarczych samodzielnie i krytycznie stawia w kategoriach socjologicznych pytania o znaczeniu teoretycznym i praktycznym i poszukuje na nie odpowiedzi. SOC2A_K03, SOC2A_K02, SOC2A_K04 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. SOC2A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teoretyczne modele i praktyczne znaczenie takich zjawisk jak: globalizacja, kryzysy gospodarcze, e-gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy, wpływ nowoczesnych technologii na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna właściwe dla innych nauk społecznych (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia społeczno - kulturowa) sposoby wyjaśniania zjawisk gospodarczych i rozumie specyfikę socjologicznych wyjaśnień gospodarki. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna społeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem gospodarki, społeczne reguły działania instytucji gospodarczych, społeczne i kulturowe źródłami ich zróżnicowania, prawidłowości ich powstawania i zmian, jak i skutki ich oddziaływania na społeczeństwo. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. + + - - - - - - - - -
M_U004 W odniesieniu do wybranych zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przemian rynków pracy, umie zestawić wyjaśnienie o charakterze ekonomicznym z wyjaśnieniem o charakterze socjologicznym. Posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk gospodarczych z uwzględnieniem kontestów historycznych, politycznych, kulturowych i społecznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W odniesieniu do zjawisk gospodarczych samodzielnie i krytycznie stawia w kategoriach socjologicznych pytania o znaczeniu teoretycznym i praktycznym i poszukuje na nie odpowiedzi. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 149 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

*Celem kursu jest zapoznanie studentów ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemów gospodarczych. Studenci zdobędą umiejętności analizy wzajemnych relacji pomiędzy gospodarką a strukturami społecznymi. W szczególności studenci zapoznają się z regułami funkcjonowania instytucji gospodarczych, społecznymi i kulturowymi źródłami ich zróżnicowania, prawidłowościami ich powstawania i zmian, jak i skutkami ich oddziaływania. Część zajęć będzie poświęcona zasadom funkcjonowania nowoczesnych rynków pracy, nowym zjawiskom na tych rynkach, jak i występującym na nich zjawiskom patologicznym. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z teoretycznymi modelami i praktycznym znaczeniem takich zjawisk jak: globalizacja, kryzysy gospodarcze, wpływ nowoczesnych technologii, e-gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy.
Celem wszystkich zaplanowanych wykładów i ćwiczeń będzie dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej w zakresie umożliwiającym prowadzenie samodzielnej analizy kontekstualnej różnych aspektów powiązań gospodarki i społeczeństwa. Przede wszystkim jednak zajęcia dostarczą niezbędnej wiedzy i umiejętności analizy konkretnych empirycznych sytuacji oraz zastosowania ich w praktyce.

 1. Wprowadzenie. Czym jest i co bada socjologia ekonomiczna? Szkoła neoinstytucjonalna jako przykład na tendencje integracyjne w naukach społecznych. (2 godz.)
  [Morawski 2001: 11-46; Gardawski i inni 2006: wstęp i rozdz. 1; Chmielewski 2011: 157-199]
 2. Rozwój socjologicznej refleksji nad gospodarką: tradycja europejska (K. Marks. M. Weber, E. Durkheim , G. Simmel, V. Pareto, J. Schumpeter) i amerykańska (Th. Veblen, N. J. Smelser, T. Parsons). ( 2 godz.)
  [Collins 1998; Durkheim 1999:54-83; Schumpeter: 75-203]
 3. Rozwój społeczny: gospodarka i polityka jako czynniki rozwoju. Ład społeczny a systemy gospodarczy i polityczny. (2 godz.)
  [Morawski 2001: 97-145; Hryniewicz 2004: 5-27; Chmielewski 2011: 200-246; Gardawski i inni 2006: rozdz. 3]
 4. Rynek jako instytucja społeczna i przedmiot badań socjologicznych. (2 godz.)
  [Friedman i Friedman 1994: 8-34; Fukuyama 2000: 227-238; de Soto 2002: 21-34; Morawski 2010: 219-234 i 258-265; Gardawski i inni 2006: 83-106]
 5. Rynek pracy. Zatrudnienie, podział i organizacja pracy. Patologie rynku pracy. Praca i stosunki pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Dialog społeczny i jego instytucjonalizacja. (2 godz.)
  [Gardawski i inni 2006: 235-255; Morawski 2001:73-96; Gąciarz i Pańków 2006; Gardawski, Gąciarz, Pańków 1999: 209-246]
 6. Kultura a rozwój gospodarczy i demokracja. Podstawowe sposoby alokacji zasobów (wzajemność, redystrybucja, wymiana rynkowa) i sposoby koordynacji życia społecznego (sieci, hierarchie, rynki). (4 godz.)
  [Morawski 2001: 73-96; Weber 1994; Harrison, Huntington 2003: 42-116]
 7. Kapitał społeczny i jego znaczenie w gospodarce (koncepcje P. Bourdieu, J. Colemana, F. Fukuyamy, R. Putnama,). (2 godz.)
  [Fukuyama 1997, Kaźmierczak, Rymsza 2007 cz.1]
 8. Organizacje i instytucje. Instytucjo]nalizacja
  [Morawski 2001: 47-72; Gąciarz 2004; Chmielewski 2011: 380-424]
 9. Społeczeństwo i gospodarka w epoce późnej nowoczesności: globalizacja, różnorodność kapitalizmu, indywidualizacja pracy, korporacjonizm, kryzysy gospodarcze i społeczne. Globalna elita władzy: kto rządzi światem? (2 godziny)
  [Morawski 2010: roz. 1 do s. 53, r. 2 i 5; Sennet 2008; Touraine 2011]
 10. Gospodarka oparta na wiedzy, nowoczesne technologie i innowacyjność, e-gospodarka na świecie i w Polsce(4 godz.)
  [Dziuba 2001 38-62; Chmielarz 2001: 102-125; Karpiński 2004: 25-54]
 11. Dylematy kształtowania się nowego ładu gospodarczego na przykładzie Polski i innych krajów Europy Wschodniej: bezrobocie, sfera ubóstwa, marginalizacja i wykluczenie społeczne. (2 godz.)
  Prezentacja i analiza wyników międzynarodowych i polskich badań empirycznych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń poruszone zostaną następujące tematy:
1. Socjologiczne spojrzenie na rynek
2. Narodziny kapitalizmu
3. Ewolucje kapitalizmu
4. Socjologia innowacji
5. Zaufanie w gospodarce
6. Kultura organizacyjna
7. Demokracja pracownicza
8. Tradycje welfare state
9. Ewolucja państwa socjalnego

Lektury:
• Aldridge Alan. 2006. Rynek. Warszawa: Sic! (s. 106-160) [sygn WH AGH. 12080-s, 5096]
• Smelser Neil J. i Richard Swedberg. Ekonomia w perspektywie socjologicznej (maszynopis powielony) [czerwona teczka, bibl. WH AGH]
• Gardawski Juliusz, Leszek Gilejko, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski. 2006. Socjologia gospodarski. Warszawa: Difin (s. 222-234), [sygn. WH AGH 12059-s, 12060-s]
• Krzysztofek Kazimierz. 2015. Technologie cyfrowe w dyskursach o przyszłość pracy, „Studia socjologiczne” 4/2015, s. 5-31 [PDF dostępny w Internecie]
• Karwacja Marta. 2016. Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, s.78-137 [czerwona teczka bibl. WH AGH]
• Ewa Masłyk-Musiał. 1999. Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wyd. UMCS, s. 121-135 [sygn. WH AGH 8383-s]
• Ushlaner Erik. 2008. Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak, s. 182-223 [sygn. WH AGH 10878-s, 10848-s, 11435-s]
• Karpiński Zbigniew. 2016. Zaufanie uogólnione a ostrożność w kontaktach z nieznajomymi: porównanie wyników dwóch sondaży, „Studia socjologiczne” 3/2016, s.199-228 [PDF dostępny w Internecie]
• Zygmunt Bauman. 2006. Praca, konsupcjonizm i nowi ubodzy. Warszawa: Wyd. WAM, s. 87-117 [sygn. WH AGH 10334-s]

Ocena z ćwiczeń będzie wystawiona na podstawie kolokwium zaliczeniowego (KL) i prezentacji przygotowywanej przez studentów w grupach (P).

Ocena końcowa z ćwiczeń = 0.45xKL + 0.45xP + 0.1xA

Osoby wielokrotnie wykazujące się aktywnością (A) podczas zajęć mogą uzyskać podniesienie oceny końcowej max. o pół stopnia.

Za każde przyłapanie na nieznajomości tekstu grozi obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Prowadzący może wprowadzić krótkie kolokwia na początku zajęć (tzw. wejściówki) w celu zdyscyplinowania studentów. Brak zaliczenia wejściówki będzie skutkował obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Regulamin pracy nad projektami zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w 2 i 3 terminie = kolokwium zaliczeniowe (połączone z odpowiedzią ustną w przypadku dużej liczby nieobecności)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczona według wzoru:
Ocena końcowa = (ocena z egzaminu) x 0,7 + (ocena z ćwiczeń audytoryjnych) x 0,3
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie przynajmniej oceny 3.0 z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność z ćwiczeń należy odrobić na konsultacjach (rozmowa ustna na temat znajomości omawianych lektur)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wykłady:
Na ocenę z wykładów składa się wynik pisemnego egzamin.
Ćwiczenia audytoryjne:

Elementami oceny z ćwiczeń audytoryjnych będzie:

 • obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna nieobecność, każdą kolejną, niezależnie od przyczyny, należy odrobić na dyżurze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej pod rygorem utraty pierwszego terminu zaliczenia)

W odniesieniu do prac studenckich obowiązują standardy omówione w http://www.wh.agh.edu.pl/other/katedry/antropologia/PARNAS.pdf

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura do wykładu i ćwiczeń audytoryjnych:
Aldridge, Alan. 2007. RYNEK. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Arnoldi, Jacob. 2011. RYZYKO. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Barber, Benjamin. 2005. DŻIHAD KONTRA MCŚWIAT. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA.
Bard, Alexander i Jan Söderqvist. 2006. NETOKRACJA. NOWA ELITA WŁADZY I ŻYCIE PO KAPITALIZMIE. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Bauman, Zygmunt. 2000. GLOBALIZACJA: I CO Z TEGO DLA LUDZI WYNIKA. Warszawa: PIW.
Bauman, Zygmunt. 2006. PRACA, KONSUMPCJONIZM I NOWI UBODZY. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Bauman, Zygmunt. 2007. PŁYNNE CZASY, ŻYCIE W EPOCE NIEPEWNOŚCI: Wydawnictwo Sic!
Beck Ulrich. 2002. SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA. W DRODZE DO INNEJ NOWOCZESNOŚCI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Berger Peter, Luckmann Thomas. 1983. SPOŁECZNE TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI. Warszawa: PIW.
Bloch, Marice, Johanthan Parry. 2005. Pieniądz i moralność wymiany, w: Ewa Nowicka (red.), BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 219-249.
Callon, Michel (ed.). 2007. Market Devices. Blackwell Publishing/The Sociological Review.
Castells, Manuel i Pekka Himanen. 2009. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I PAŃSTWO DOBROBYTU. Warszawa: Wydawnictwo KP.
Castells, Manuel. 2003. GALAKTYKA INTERNETU: REFLEKSJE NAD INTERNETEM, BIZNESEM I SPOŁECZEŃSTWEM. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Castells, Manuel. 2008. SIŁA TOŻSAMOŚCI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Chmielarz, Witold. 2001. HANDEL ELEKTRONICZNY NIE TYLKO W GOSPODARCE WIRTUALNEJ. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe WZ UW.
Chmielewski, Piotr. 2011. HOMO AGENS. INSTYTUCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH. Warszawa: Wyd. Poltext.
Collins, Randall. 1998. Webera ostatnia teoria kapitalizmu, w: Witold Morawski (red. ), SOCJOLOGIA EKONOMICZNA. WYPISY Z LITERATURY, Warszawa: IS UW (wydawnictwo wewnętrzne), s. 125-171.
Domański Henryk, Anna Ostrowska, Andrzej Rychard (red.). 2004. NIEPOKOJE POLSKIE. Warszawa. Wyd. IFiS PAN.
Drucker, Peter F. 1999. SPOŁECZEŃSTWO POKAPITALISTYCZNE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dunn, Elisabeth. 2008. PRYWATYZUJĄC POLSKĘ. O BOBOFRUTACH, WIELKIM BIZNESIE I RESTRUKTURYZACJI MIEJSC PRACY. Warszawa: Wydawnictwo KP.
Durkheim, Emil. 1999. O PODZIALE PRACY SPOŁECZNEJ. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dziuba, Dariusz. 2001. EWOLUCJA RYNKÓW W PRZESTRZENI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa: WNE UW.
Ferguson, Niall. 2010. POTĘGA PIENIĄDZ. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
Florida, Richard. 2010. NARODZINY KLASY KREATYWNEJ. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Friedman, Milton i Rose . 2006. WOLNY WYBÓR. Warszwa: Wydawnictwo Aspekt.
Fukuyama, Francis. 1996. KONIEC HISTORII. Poznań: Zysk i S-ka.
Fukuyama, Francis. 2005. BUDOWANIE PAŃSTWA. WŁADZA I ŁAD MIĘDZYNARODOWY W XXI WIEKU. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Fukuyama, Francis. 2000. WIELKI WSTRZĄS. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fukuyama, Francis. 1997. ZAUFANIE. KAPITAŁ SPOŁECZNY A DROGA DO DOBROBYTU. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gardawski, Juliusz, Barbara Gąciarz, Andrzej Mokrzyszewski, Włodzimierz Pańków. 1999. ROZPAD BASTIONU? ZWIĄZKI ZAWODOWE W GOSPODARCE PRYWATYZOWANEJ. Warszawa: ISP
Gardawski, Juliusz, Leszek Gilejko, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski. 2006. SOCJOLOGIA GOSPODARKI. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Gąciarz Barbara. 2000. Klimat społeczny w polskich zakładach pracy: tendencje i rezultaty transformacji ustrojowej. W:„Organizacja i Kierowanie”, nr 3 (101), s. 23-39.
Gąciarz, Barbara, Włodzimierz Pańków. 2006. „Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich”, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Paweł Sztabiński (red.), W ŚRODKU EUROPY? WYNIKI SONDAŻU SPOŁECZNEGO. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Gąciarz, Barbara. 2004. INSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Harrison, Lawrence E., Samuel P. Huntington. 2003. KULTURA MA ZNACZENIE. Poznań: Zysk i S-ka.
Hryniewicz, Janusz. 2004. POLITYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ROZWOJU GOSPODARCZEGO. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Hryniewicz, Janusz. 2007. STOSUNKI PRACY W POLSKICH ORGANIZACJACH. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ingham, Geoffrey. 2011. KAPITALIZM. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Karpiński, Andrzej. 2004. PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE A RYNEK PRACY. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Kaźmierczak, Tomasz, Marek Rymsza (red.). 2007. KAPITAŁ SPOŁECZNY. EKONOMIA SPOŁECZNA. Warszawa: Wydawnictwo ISP.
Kempny, Marian. 2004. „O uwarunkowaniach dynamiki polskich przemian: kapitał społeczny – słabe czy silne wiezi”, w: Domański Henryk, Anna Ostrowska, Andrzej Rychard (red.). NIEPOKOJE POLSKIE. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Klein, Noami. 2008. DOKTRYNA SZOKU. Warszawa: : Wydawnictwo Literackie MUZA.
Kozek, Wiesława, Julias Kubisa, Piotr Ostrowski. 2005. Bliżej junk job niż working poor. Niskokwalifikowana niskopłatna praca w usługach w Polsce, w: “Polityki Społeczna” nr 10, s. 2-9.
Kuźniarz, Bartosz. 2006. PIENIĄDZ I SYSTEM. O DIABLE W GOSPODARCE. Kraków: Nomos.
Landes, David S. 2000. BOGACTWO I NĘDZA NARODÓW. DLACZEGO JEDNI SĄ TAK BOGACI, A INNI TAK UBODZY. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA .
Levitt, Steven i Dubner, Stephen. 2006. FRIKONOMIA. ŚWIAT OD PODSZEWKI. Gliwice: Onepress.
Levitt, Steven i Venkatesh, Sudhir Alladi. 2000. AN ECONOMIC ANALYSIS OF A DRUG-SELLING GANG’S FINANCES, w: “The Quarterly Journal of Economic" August, s. 755-789.
Luhmann, Niklas. 1994. TEORIA POLITYCZNA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Makarenko, Vadim. 2008. TAJNE SŁUŻBY KAPITALIZMU. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Morawski, Witold. 2001. KONFIGURACJE GLOBALNE: STRUKTURY, AGENCJE, INSTYTUCJE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Morawski, Witold. 2001. SOCJOLOGIA EKONOMICZNA. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Narojek, Winicjusz. 1991. SOCJALISTYCZNE “WELFARE STATE”. STUDIUM Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ POLSKI LUDOWEJ. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nawojczyk, Maria. 2011. „Społeczeństwo post-industrialne i jego gospodarka”, w: Barbara Gąciarz, Marzena Mamak-Zdanecka (red.), RYNEK PRACY I ORGANIZACJE W GOSPODARCE WIEDZY, Kraków: Wydawnictwo AGH, s. 87–104.
North, Douglas. 1990. INSTITUTIONS, INSTITUTIONAL CHANGE AND ECONOMIC PERFORMANCE. Cambridge: Cambridge University Press.
North, Douglas. 1994. Economic Performance Through Time, w: “The American Economic Review”, czerwiec
Offe, Clauss. 1995. „Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie przemian”, w: Jerzy Hausner (red.), NARODZINY DEMOKRATYCZNYCH INSTYTUCJI. STUDIA NAD SYSTEMEM REPREZENTACJI INTERESÓW T.2. Kraków: Wydawnictwo AE.
Ost Dawid. 2007. KLĘSKA „SOLIDARNOŚCI”. GNIEW I POLITYKA W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA.
Pawlak, Wojciech. 1993. Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa, w: „Studia Socjologiczne” nr 1.
Putnam, Robert D. 1995. DEMOKRACJA W DZIAŁANIU. TRADYCJE OBYWATELSKIE WE WSPÓŁCZESNYCH WŁOSZECH. Kraków: Znak.
Rakowski, Tomasz. 2009. ŁOWCY, ZBIERACZE, PRAKTYCY NIEMOCY. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Sandel, Michael. 2007. Wprowadzenie do debaty “Moralność i rynek” http://erazm.uw.edu.pl/?p=94.
Sander, Michael. 2009 Zapis wykładu http://etykapraktyczna.pl/dodaj-film/zobacz-film/21/wojna/co-jest-suszne-onierze-najemni-i-najemne-matki-prof-michael-sandel-jang
Schumpeter, Joseph. 1995. KAPITALIZM, SOCJALIZM, DEMOKRACJA. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sen, Amartya. 2002. ROZWÓJ I WOLNOŚĆ. Poznań: Zysk i S-ka.
Sennet, Richard. 2008. „Wypaczanie charakteru. Wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie”, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Boguni-Borowska (red.), SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 472-486.
Sennett, Richard. 2006. KOROZJA CHARAKTERU. OSOBISTE KONSEKWENCJE PRACY W NOWYM KAPITALIZMIE. Warszawa: : Wydawnictwo Literackie MUZA.
Smelser, Nail, Richard Swedberg. 1998. „Ekonomia w perspektywie socjologicznej”, w: Witold Morawski (red.), SOCJOLOGIA EKONOMICZNA. WYPISY Z LITERATURY. Warszawa: IS UW (wydawnictwo wewnętrzne), s. 5-53.
De Soto, Fernando. 2002. TAJEMNICA KAPITAŁU. DLACZEGO KAPITALIZM TRIUMFUJE NA ZACHODZIE A ZAWODZI GDZIE INDZIEJ. Warszawa: Fijor Publishing.
Swedberg, Richard. 1990. ECONOMICS AND SOCIOLOGY. REDIFINING THEIR BOUNDARIES: CONVERSATIONS WITH ECONOMISTS AND SOCIOLOGISTS. Prinston: Prinston University Press.
Szelenyi, Ivan, Katharine Beckett i Lawrence P. King. 1994. The Socialist Economic System, w: Smelser, Nail i Swedberg, Richard (ed.) THE HANDBOOK OF ECONOMIC SOCIOLOGY, s. 234-254.
Touraine, Alain. 2011. O nieistnieniu społeczeństwa, zmęczeniu Europy i wyjątkowości dawnej Solidarności, Polityka nr.38 (2825) s. 54 http://www.polityka.pl/swiat/rozmowy/1519398,1,rozmowa-z-prof-touraineem.read
Weber, Max. 1994. ETYKA PROTESTANCKA A DUCH KAPITALIZMU. Lublin: Wydawnictwo Test.
Zelizer, Viviana. 2008. „(Prze)znaczenie pieniądza”, W: Sztompka, Piotr i Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 288-317.
Zielonka, Piotr. 2004. Finanse behawioralne, w: Tyszka, Tadeusz (red.) PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 334-367.

 • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

From disequilibrium between social partners toward disturbances on the labor market / Barbara GĄCIARZ, Włodzimierz Pańków // W: Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria Nawojczyk. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — ISBN: 978-1-4438-2699-0 ; ISBN10: 1-4438-2699-5. — S. 117–135.
Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej — Socio-economic position of the disabled in Poland against the situation of persons with disabilities in the European Union / Barbara GĄCIARZ, Jerzy Bartkowski // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 2, s. 20–43.
Praca kobiet w Polsce: od egalitarnego przymusu ekonomicznego do elitarnej swobody wyboru i powszechnej nierówności statusu — [Women in the work place in Poland: from egalitarial economic necessity to elite freedom of choice and the pervading inequality in status] / Barbara GĄCIARZ // W: Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-056-3. — S. 311–330.
ynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa — [Labour market and organisations in the knowledge economy] / pod red. Barbary GĄCIARZ, Marzeny MAMAK-ZDANECKIEJ. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011.
Women in the workplace in Poland : from egalitarian economic necessity to elite freedom of choice and the pervading inequality in status / Barbara GĄCIARZ // International Journal of Sociology ; ISSN 0020-7659. — 2011 vol. 41 no. 3: New directions in social policy in Asia and Europe, s. 68–94.
prowadzenie : [Introduction] / Barbara GĄCIARZ, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011.
yzwania wobec pracy w Europie : nowe trendy na rynku pracy i w stosunkach pracy — [Challenges of labour in Europe : new trends in labour market and labour relations] / Barbara GĄCIARZ // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 21–53.
Tomasz Piróg. 2015. Wygnanie z raju. Społeczne konsekwencje zmian na rynku pracy. Kraków: Nomos

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.