Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Znaczenie mobile w e-biznesie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-120-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Język reklamy
2) Cyberkultura
3) Znaczenie mobile w e-biznesie
4) Społeczności wirtualne
Podczas zajęć Znaczenie mobile w e-biznesie studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania e-biznesu oraz roli jaką pełnią w nim urządzenia mobilne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie. SOC2A_W11 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. SOC2A_W12 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. SOC2A_U09 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. SOC2A_K07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_K002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_K03 Projekt
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". SOC2A_K02, SOC2A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

Podczas zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania e-biznesu oraz roli jaką pełnią w nim urządzenia mobilne. Omówione zostaną obecnie stosowane rozwiązania mobilne jak również technologie przyszłości, które będą miały znaczący wpływ na e-biznes. W praktycznej części zajęć studenci dokonają analizy wykorzystania mobile w wybranych e-biznesach. Na podstawie zebranych informacji opracują własną strategię zmian mającą na celu jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie technologii mobilnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest aktywność na zajęciach oceniana przez prowadzącego ćwiczenia oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.
Warunki zaliczenia projektu
- opracowanie i prezentacja projektu (w zespołach 5-osobowych);
- temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze społeczeństwem komunikacyjnym ;
- projekt jest realizowany w ramach POWER 3.5;
- ocena pod koniec semestru – po prezentacji projektu
- ocena końcowa jest obliczana następująco: 0,5 ocena z projektu +
0,5 ocena z JR
kryteria oceny projektu:
- stopień powiązani z koncepcjami kulturoznawczymi;

W terminie poprawkowym (II i III termin) zaliczenie w formie ustnegokolokwium oraz samodzielne wykonanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% oceny końcowej stanowi aktywność na zajęciach oceniana przez prowadzącego ćwiczenia.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do wyrównania zaległości zaliczając literaturę przypisaną do danego tematu w zakresie i w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Smartphone będzie użyteczny na zajęciach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Funkcjonalność aplikacji mobilnych” – Nielsen Jakob, Budiu Raluca
" Godzina dziennie z mobile marketingiem" – Pasqua Rachel, Elkin Noah
“Przegląd trendów na rynku mobilnym” – http://www.mobileisspicy.pl/wp-content/uploads/2017/08/MOBILE_IS_SPICY_2017.pdf
“Mobile podsumowanie roku 2016” – http://jestem.mobi/2016/12/mobile-podsumowanie-roku-2016-swiat/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Grzegorz Kućma obecnie pracuje jako Mobile App & Foreign Markets Project Manager w ANSWEAR.com. Zwoje doświadczenie zawodowe zdobywał w DreamCommerce, foodpanda, KRN media sp. z o.o. / kreoCEN sp. z o.o.. Swoją wiedzą praktyczną w zakresie dzieli się ze studentami AGH w ramach zajęć warsztatowych.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.