Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe media i społeczne systemy medialne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-202-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Nowe media i społeczne systemy medialne ma przybliżyć pojęcie społeczeństwa sieci. Wykłady zostaną poświęcone: przedstawieniu koncepcji społeczeństwa sieci oraz ukazaniu perspektywy teorii determinizmu technologicznego, a także pokazaniu nowoczesnych perspektyw teoretyczno-metodologicznych w podejściu do analizy społeczeństwa sieci. Zasadniczym celem wykładów w tym module będzie aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych procesów cywilizacyjnych: ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych o zasięgu uniwersalnym, generowanych przez technologie informacyjne.
Zajęcia mają wykształcić u studentów kluczową umiejętność badania coraz bardziej zaawansowanych innowacji technologicznych i złożonych procesów gospodarczych i ekonomicznych pod kątem potrzeb konkretnych jednostek, społeczności, grup społecznych, kultur, i różnych innych zbiorowości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zależności, jakie zachodzą pomiędzy ideami i teoriami zmiany społecznej pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych i medialnych, a tworzeniem się nowego typu społeczeństwa i przemian dokonujących się współcześnie w kulturze. SOC2A_W08 Egzamin,
Prezentacja
M_W002 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. SOC2A_W12 Prezentacja,
Egzamin
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. SOC2A_W13 Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów współcześnie i ich przemian pod wpływem nowych technologii medialnych. SOC2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Prezentacja
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. SOC2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". SOC2A_U14 Projekt
M_U004 Potrafi samodzielnie wykorzystując interdyscyplinarne źródła, aby przedstawić przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem nowych technologii medialnych oraz w obrębie samych mediów. SOC2A_U12, SOC2A_U11, SOC2A_U09 Prezentacja,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących pod wpływem zmian technologicznych we współczesnych społeczeństwach SOC2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_K02, SOC2A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zależności, jakie zachodzą pomiędzy ideami i teoriami zmiany społecznej pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych i medialnych, a tworzeniem się nowego typu społeczeństwa i przemian dokonujących się współcześnie w kulturze. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy zasad funkcjonowania mediów współcześnie i ich przemian pod wpływem nowych technologii medialnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykorzystując interdyscyplinarne źródła, aby przedstawić przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem nowych technologii medialnych oraz w obrębie samych mediów. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących pod wpływem zmian technologicznych we współczesnych społeczeństwach + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 36 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Społeczeństwo sieci 2 godziny
2. Nierówności w dostępie do nowoczenych technologii 2 godziny
3. Od web 1.0 do web 5.0 ewolucja internetu 2 godziny
4. Koncepcje determinizmu technologicznego 2 godziny
5. Teoria społeczeństwa sieci (TNS) 2 godziny
6. Sieci w społeczeństwie: Analiza sieci społecznych (SNA ) i Sieciowa teoria wymiany (NET) 2 godziny
7. Sieci ludzkie i nieludzkie: Teoria aktora sieci (ANT) i Nowa Nauka Sieci (NST) 2 godziny
8. Kolokwium zaliczeniowe 1 godzina

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zasadniczym celem zajęć będzie stworzenie projektu, przeprowadzenie analiz i zaprezentowanie wyników integrujących refleksję teoretyczną nad społeczeństwem sieci z jego praktycznymi wymiarami (ukazywanymi w ramach poszczególnych warsztatów). Pozwoli to studentom na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejetności oraz kompetencji pozyskanych na wykładach oraz warsztatach tworzacych blok tematyczny do analizy problemów społecznych oraz projektowania rozwiązań.

1. Zajecia wstępne. Omówienie wymagań i zasad tworzenia projektów (1 godzina)

2. O potrzebie poznania sieci społecznych (2 godziny)
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 1. Zaplątani w sieć

3. W sieci przepływów: charakterystyka procesów zachodzących w sieciach (2 godziny)
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 2: Zaraźliwy śmiech i rozdział 4:To boli mnie tak samo jak ciebie

4. Badanie świata społecznego on-line (2 godziny)
Dariusz Jemielniak, socjologia 2.0: o potrzebie łączenia big data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, STUDIA SOCJOLOGICZNE 2018, 2 (229),
https://www.researchgate.net/publication/325825259_Socjologia_20_O_potrzebie_laczenia_big_data_z_etnografia_cyfrowa_wyzwaniach_jakosciowej_socjologii_cyfrowej_i_systematyzacji_pojec

5. Neografia. Badania etnograficzne on-line (4 godziny)
Metoda netnograficza: Gromadzenia danych Robert V. Kozinets, 2012, Netnografia. Badania etnograficzne on-line, Warszawa: PWN. Rozdział 6 „Gromadzenie danych”
Metoda netnograficza: Analiza danych Robert V. Kozinets, 2012, Netnografia. Badania etnograficzne on-line, Warszawa: PWN. Rozdział 7, „Analiza danych"

6. Sieci społeczne w perspektywie badawczej (4 godziny)
Wysieńska, K. O UŻYTECZNOSCI ANALIZ SIECIOWYCH W WYJAŚNIANIU PROCESÓW
INTEGRACJI MIGRANTÓW https://www.isp.org.pl/uploads/drive/oldfiles/pdf/sieci.pdf
Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. (2014), Polska wersja Courage Social Network Index — skali do oceny poziomu sieci społecznych, „Gerontologia Polska”, nr 1(22), s.31-41.

Prezentacja wyników projektów grupowych (4 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecności na zajęciach są obowiązkowe. Dopuszczenie do egzaminu uzyskuje student który otrzyma zaliczenie ćwiczeń projektowych.
Zaliczenie wykładu – test pisemny (II, III termin egzamin ustny)
Zaliczenie ćwiczeń projektowych – zaliczenie zadań wykonywanych w ramach ćwiczeń projektowych (II, III termin zaliczenie zadań w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia).

Projekt semstralny:wykonanie w grupie i zaprezentowanie projektu integrującego wiedzę z zajęć składających się na blok. Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
II i III termin zaliczenia projektu semestralnego – indywidualnie przygotowany projekt.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

25% kolokwium zaliczeniowe i 25% z zadań wykonywanych w ramach ćwiczeń projektowych.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu integrującego wiedzę z zajęć składających się na blok. Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Można opuścić jedne zajęcia (wykład/ćwiczenia projektowe) z przyczyn losowych. Kolejne nieobecności wymagają zaliczenia tekstów przypisanych do zajęć oraz wykonania zadań w zakresie i formie ustalonej z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Dijk van Jan, 2010, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
3. Castells Manuel . 2007. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
4. Pietrowicz Krzysztof, 2016, Podejścia sieciowe w socjologii, Bydgoszcz.
Literatura dodatkowa dla osób zainteresowanych tematem:
1. Goban – Klas T. (2005), Cywilizacja medialna, Kraków
2. Levison Paul. 1999. Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warsz
3. Postman Neil. 1995. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: PIW.
4. Castells Manuel.2008. Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
5. Manowich Lew, 2006,Język nowych mediów, WAiP, Warszawa
6. Dariusz Jemielniak, socjologia 2.0: o potrzebie łączenia big data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, STUDIA SOCJOLOGICZNE 2018, 2 (229),
https://www.researchgate.net/publication/325825259_Socjologia_20_O_potrzebie_laczenia_big_data_z_etnografia_cyfrowa_wyzwaniach_jakosciowej_socjologii_cyfrowej_i_systematyzacji_pojec
7. Robert V. Kozinets, 2012, Netnografia. Badania etnograficzne on-line, Warszawa: PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szeroko rozumiana tematyka przemian komunikacji pod wpływem rosnącego znaczenia medialnych i informatycznych zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej jest obecna w moich zainteresowaniach naukowych od wielu lat. Dotyczy ona kwestii, przemian zachodzących w polityce, gospodarce i aktywności zbiorowości, grup i jednostek we współczesnych społeczeństwach, które transformują pod wpływem nowych technologii w kierunku społeczeństw informacyjnych.
Wybrane publikacje:
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2006. Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni , w: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały. Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, (s. 395–406).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2006. Nowe media – stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów. w: Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. Kraków : Wydawnictwo UJ, (s. 200–208).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Rodzaje komunikacji politycznej w sieci – Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Kultura a tożsamość, pod red. Ignacego Stanisława Fiuta, Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, (s. 33–58)
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2008. Internet jako nowy kanał humoru politycznego, w: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski, Lublin : Wydawnictwo KUL, (s. 155–168).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Ruchy społeczne w Internecie : Internet: od kanału informacyjnego do przestrzeni społecznej dla nowych ruchów społecznych, w: Fenomen Internetu : monografia, T. 1, pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok Szczecin : Wydawnictwo Hogben, (s. 216–227).
Lesław H. Haber, Dorota Żuchowska-Skiba. 2009. Technologie informatyczne w procesie edukacyjnym młodzieży akademickiej – Krakowski Eksperyment Internetowy, w: Edukacja w dobie przemian kulturowych: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu, pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, (s. 161–171).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2010. Internet nową przestrzenią publiczną, czy nową sferą publiczną? : analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, w: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i ,,technologie społeczne” a praktyki kulturowe, pod red. Janusza Muchy. Kraków: Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”, (s.109–118).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2011.Organizacje medialne i ich przemiany we współczesnej Polsce, w: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa, pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. Łódź: Wydawnictwo PRINTPAP, (s. 191–212).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2011. Marketing w praktyce socjologicznej, w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym: wybrane zagadnienia, red. Lesław H. Haber. Kraków : NOMOS, (s. 101–122).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2012. Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie, w: Człowiek, media, edukacja, pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Kraków: KTiME UP, (s.559–575).
20. Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, pod red. Anny Siwik. Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (s. 345–356).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2007. Perspektywy wykorzystania technologii informatycznych na wyższych uczelniach w opinii pracowników administracji AGH, UJ, AE w: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia, T. 2. pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Szczecin : Wydawnictwo Printshop, (s. 713–720).
Jarosław Królewski, Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska, Maria Stojkow, Dorota Żuchowska. 2014. Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych, w: Polscy Niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego, Kraków: Wydawnictwo AGH, (s.335-376).
Dorota Żuchowska –Skiba. 2015. Obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci. w: „Polityka Społeczna”, nr 5-6 (współautor: Maria Stojkow) (s. 17-21)
spis wszystkich publikacji dostępny pod adresem:
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/zuchowska-skiba-dorota-

Informacje dodatkowe:

Przedmiot stanowi część bloku tematycznego “Analityka przestrzeni wirtualnej”
Zasadniczym celem bloku jest dostarczenie studentom całościowej wiedzy teoretycznej na temat relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz konsekwencjami rozwoju i coraz większego udziału technologii informatyczno-medialnych we współczesnym społeczeństwie zwłaszcza w przestrzeni gospodarki i komunikacji stanowiącej podstawę działań promocyjnych.
Blok ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania trendów w internecie, monitorowania działań z zakresu marketingu oraz projektowania rozwiązań technologicznych (interfejsów aplikacji i serwisów internetowych) oraz contentu i specyficznych form komunikacji w odpowiednich portalach społecznościowych.
Moduł wyposaża studentów w wiedzę o zachodzących dziś zmianach w społeczeństwie pod wpływem technologii oraz wykształca umiejętność jego analizy i uwrażliwia na rolę refleksji społecznej w badaniu zachodzących zmian. Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5 w module składającym się z 5 przedmiotów:
1) Nowe media i społeczne systemy medialne
2) Warsztat data and web mining
3) Warsztat analityki internetowej
4) Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów
5) Elektroniczne formy komunikacji

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.