Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-204-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Proseminarium jest pierwszym przedmiotem w bloku przedmiotów seminaryjnych, których celem jest przygotowanie studenta do przygotowania pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SOC2A_W09 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SOC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W002 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Seminarium poświęcone będzie analizie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczeństwa polskiego. Problemy poruszane w trakcie proseminarium i w przyszłych pracach magisterskich będą koncentrowały się wokół:
- roli, funkcji i dysfunkcji (a także procesów tworzenia i przekształcania) różnego typu instytucji (w tym mediów) w przemianach społecznych oraz próby odpowiedzi na pytanie: jak wzorce kulturowe i organizacja społeczeństwa wpływają na rozwój ( w tym lokalny i regionalny),
- roli kapitału społecznego jako czynnika rozwoju i źródła historycznych sukcesów i porażek społeczeństw oraz przemian we współczesnym świecie powodujących wielość modeli demokracji i gospodarki,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji obywatelskiej, samorządności terytorialnej, praktyki funkcjonowania gmin, powiatów i województw samorządowych w Polsce,
- funkcjonowania nowoczesnych rynków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w sferze zbiorowych stosunków pracy i elastycznych form zatrudnienia,
współczesnych problemów społecznych: ubóstwa, starzenia się społeczeństw, marginalizacji i wykluczenia społecznego, rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
- europejskiego modelu społecznego i polityki równego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- praktycznego znaczenia takich zjawisk jak: kryzysy gospodarcze, wpływ nowoczesnych technologii na gospodarkę (e-gospodarka), problemy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- roli mediów i informacji we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, zaliczenie

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje aktywność i obecność

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
indywidualne konsultacje z prowadzącym
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie podana na zajęciach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Literatura zostanie podana na zajęciach

Informacje dodatkowe:

brak